အပူၤကွံၥ်အါနံၣ်, ယဘၣ်ဆၢတဲၥ်လၢ တၢ်ဆိကတီၢ်ရ့တံၤရ့သကိးဒီးၦၤလၢဘူးဘူး တံၢ်တံၢ်ဒီးယၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲယကတိၤဘၣ်ဒိဆါအီၤ နးနးကလဲၥ်ဝံၤ ယဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ် တၢ်ပျဲဟးထီၣ်ဒီး တၢ်ဂ့ၢ်လိၥ်ဒီးအီၤန့ၣ်လီၤ. တနံၤအံၤ ယနၢ်ဟူလၢအဝဲဟဲက့ၤဟးလိၥ် ကွဲဆူ ဝ့ၢ်ဒီးယတၢ်ဆိကမိၣ်တဖၣ် တၢ်လၢအပူၤကွံၥ်န့ၣ် ဟဲနုၥ်လီၤတဝီဘၣ်တဝီန့ၣ်လီၤ.

ဖဲယဂဲၤပျုၢ်ကျဲးစၢးမၤဂၢၢ်ထီၣ် ယသးအတၢ်ဆိကမိၣ်တၢ်အခါ ယနၢ်ဟူ တၢ်သးဝံၣ်ဟဲဝဲဒၣ်လၢ ကွဲၤလ့လိၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်သးဝံၣ်ဖိပၥ်ဖျါဝဲ တမ့ၢ်ထဲ တၢ်သူၣ်ဒိၣ်သးဖျိး ဒီးတၢ်တတီတလိၤတၢ်ဘၣ်. ၦၤလၢအမၤဘၣ်ဒိဆါအီၤ အသးကဆီတလဲ ဒီးသးလၢအဘၣ်ဒိန့ၢ် ကဘျါက့ၤအဂီၢ် ဆၢမၤန့ၢ်ဝဲဒၣ်လၢဒိၣ်ဒိၣ်ယိာ်ယိာ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ယမဲၥ်ချံပူၤ ၦဲၤဒီးမဲၥ်ထံ ဖဲယလီၤထွံလၢ တၢ်သးဝံၣ်အဂ့ၢ်အကျိၤလၢ မၤတံၥ်တၥ်ယသးတလီၢ်လီၢ်န့ၣ် ဒုးကဲထီၣ်တၢ်အသီၣ်လၢ ယနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲဆၢန့ၢ်က့ၤ ဒိၣ်ဒိၣ်ယိာ်ယိာ် အပူၤန့ၣ်လီၤ. ယမဲၥ်ချံပူၤ ၦဲၤဒီးမဲၥ်ထံ ဖဲယလီၤထွံလၢ တၢ်သးဝံၣ်အဂ့ၢ်အကျိၤလၢ မၤတံၥ်တၥ်ယသးတလီၢ်လီၢ်န့ၣ် ဒုးကဲထီၣ်တၢ်အသီၣ်လၢ ယနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲ ဆၢန့ၢ် က့ၤဒိၣ်ဒိၣ်ယိာ်ယိာ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

လံၥ်ရိမ့ၤ ၁၂:၉ အပူၤ တၢ်မၢဖိစီၤပီလူးစံးဝဲလၢ “တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံန့ၣ်, မ်အပူၤဖျဲး ဒီးတၢ်လီတၢ်ဝ့ၤန့ၣ်တက့ၢ်” လီၤ. တၢ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤတၢ်လၢ အဖျိထီၣ်တၢ်အဲၣ်အဂီၢ်တမ့ၢ်တၢ်အဲၣ်နီၢ်နီၢ်ဘၣ်. တၢ်လၢပသးပူၤဆၢဒိးန့ၢ် ဘၣ်တၢ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်တၢ်အဲၣ်နီၢ်နီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အဲၣ်လၢ တမ့ၢ်ကွၢ်ဒၣ်ထဲအဂီၢ်ဘၣ်. တမ့ၢ်လၢမၤတရီတပါတၢ်ဘၣ်. ကဘၣ်မ့ၢ်တၢ်အဲၣ်လၢသးကညီၤတၢ်ဒီး တၢ်ဟ့ၣ်လီၤသးန့ၣ်လီၤ. တၢ်အဲၣ်န့ၣ် တမ့ၢ်တၢ်နီၣ်သိလ့ၣ်လၢ တၢ်ပျံၤတၢ်ဖုးအပူၤလၢ နကဘၣ်ကီၤဃၥ်ထုးဃၥ်အီၤဘၣ်. မ့မ့ၢ်တခီ တၢ်အဲၣ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢ နကဘၣ်သူၣ်ဖှံသးညီလၢ တၢ်ဟ့ၣ်လီၤအးလီၤသး ကဒဲကဒဲအတၢ်ဂ့ၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ (:၁၀-၁၃).

တၢ်အံၤမ့ၢ်ဒၣ်တၢ်သးခုအကစီၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢကစၢ်ခရံၥ်အဃိ, အကတၢၢ်န့ၣ် ပသ့ၣ်ညါလၢပကဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤ တၢ်အဲၣ်လၢပနၥ်န့ၢ်အီၤ, “တၢ်အဲၣ်န့ၣ်တမၤအၢဘၣ် ၦၤအိၣ်လၢအဃၢၤနီတမံၤဘၣ်” (ရိမ့ၤ ၁၃:၁၀)န့ၣ်လီၤ. ပအိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤလၢ ကစၢ်ယွၤအတၢ်အဲၣ်အပူၤ ဒ်သိးပကပူၤဖျဲးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.