ဘၣ်တဘျီယနၢ်ဟူဘၣ် ၦၤမၤပနံၥ်တၢ်ကၤအတၢ်မၤတဂၤ ပၥ်ဖျါထီၣ် ဖဲထီၣ်ခီလ့ၣ်ကၠိအခါ တူၢ်ဘၣ်ဝဲ “တၢ်မၤစၢၤတအိၣ်တၢ်မုၢ်လၢ်လီၤမၢ်” ခီဖျိ တၢ်သးဟးဂီၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်လီၤသးအုးန့ၣ် အဝဲတလဲၤကတိၤသကိးတၢ်ဒီး ကသံၣ်သရၣ် ဘၣ်ဃးဒီး အသးတၢ်တူၢ်ဘၣ်ဝဲနီတဘျီဘၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲစးထီၣ် ရဲၣ်ကျဲၤတၢ်မၤဆူၣ်မၤစိးတၢ်, မၤလိၥ်ဝဲလံၥ်ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်မၤသံလီၤသးလၢ လံၥ်ရိဖှိၣ်ဒၢးဒီး ပၥ်ပနီၣ် မုၢ်နံၤမုၢ်သီလၢ ကမၤသံလီၤအသးန့ၣ်လီၤ.

ယွၤသူၣ်အိၣ်သးအိၣ် ၦၤလၢတၢ်မၤစၢၤတအိၣ်တၢ်မုၢ်လၢ်လီၤမၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပကထံၣ်ဘၣ်ယွၤမၤတၢ်လၢလံၥ်စီဆှံ, ဖဲစီၤယိၤနါဒီး စီၤအ့ၤလံယၤ အတၢ်အိၣ်မူလၢမုၢ်နၤယိာ်တၢ်ခံးအဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲစီၤယိၤနါ အဲၣ်ဒိးသံအဆၢကတီၢ် ယွၤကတိၤတၢ်ဒီးအီၤလၢ တၢ်ကပုၥ်လုးကဖီလီဖိန့ၣ်လီၤ. ဖဲစီၤအ့ၤလံယၤ ဃ့ကညးယွၤ ဒ်သိးအကဟံးန့ၢ်အသးသမူအခါ (၁ စီၤပၤ ၁၉:၄), ယွၤလုၢ်အီၣ်လုၢ်အီအီၤလၢ ကိၣ်ဒီးထံ ဒ်သိးနီၢ်ခိနီၢ်သးတၢ်မၤသီထီၣ်က့ၤအဂီၢ်(:၅-၉), ယွၤကတိၤတၢ်ဒီးအီၤ မုၥ်မုၥ်ကဖီလီ ဖိ (:၁၁-၁၃)ဒီး ယွၤမၤစၢၤ ဝံအ့ၤလံယၤ ကသ့ၣ်ညါဝဲဒၣ်လၢ ဒ်အဆိကမိၣ် တမ့ၢ်ဒၣ်ထဲ အဝဲတဂၤဧိၤ န့ၣ်ဘၣ်လီၤ(:၁၈). ယွၤသုးဘူးအသးဆူ ၦၤသူၣ်ကၢ်သးလီၤဘှါတဖၣ် အအိၣ်လၢ တၢ်ကပုၥ်လုးကဖီလီဖိလၢ တၢ်ကဲထီၣ်တၢ်မၤစၢၤနီၢ်နီၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဒ်ဘၣ်တၢ်ပၥ်ဖျါတ့ၢ်လံလၢထးအသိး လံၥ်ရိဖှိၣ် ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါဘိးဘၣ် သ့ၣ်ညါဝဲ ကၠိဖိလၢ အမၤလိၥ်လံၥ်ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်မၤသံလီၤအသးန့ၣ် ဟဲဟံးန့ၢ်သ့လံန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်လၢ တၢ်မၤကမၣ်တၢ်အပူၤ လံၥ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါအံၤ လဲၤတုၤဝဲဒၣ်ဆူ ကၠိဖိအမိၢ်အပၢ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ် အမိၢ်ကိးအီၤလၢ ကွဲၤဒီနၢ်ဒီး လၢသးဒံဝ့ၤဒံဝီၤအပူၤ, ကၠိဖိအံၤသ့ၣ်ညါထီၣ်ဝဲလၢ အတၢ်မၤသံလီၤသးန့ၣ် ကဟဲစိၥ်န့ၢ် တၢ်မၤဟးဂူၥ်ဟးဂီၤတၢ်န့ၣ်လီၤ. မ့တမ့ၢ်ဘၣ်လၢ တၢ်လဲၤကမၣ်တၢ်အဃိန့ၣ်ဒီး တမ့ၢ်ကအိၣ်မူဘၣ် တုၤ ခဲအံၤန့ၣ်ဘၣ်လီၤ. ကၠိဖိတဂၤဧိၤ ပူၤဖျဲးလၢတၢ်မၤသံလီၤသးန့ၣ် ယတနၥ်လၢ ဘူၣ်တီၢ် တၢ်ဟဲဝံ ဒီးတၢ်ဘၣ်ဆၢၣ် ဘၣ်တီၤအဃိန့ၣ်ဘၣ်. ဖဲပလိၣ်ဘၣ် တၢ်အဆၢကတီၢ် ကိၣ်ဘ့ၣ်ဘၣ်ဒီး ထံမ့ၢ်ဂ့ၤ လံၥ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါလဲၤတုၤဆူ တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲအကမၣ် လၢတၢ်ဘၣ်ဆၢဘၣ်ကတီၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤန့ၣ် မ့ၢ်ဒၣ်တၢ်လၢပတၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ် တထီၣ်ဘးတၢ်ပူၤ တၢ်ဟဲနုၥ်လီၤမၤစၢၤ အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤပသးသမူန့ၣ်လီၤ. ပလဲၤခီဖျိကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ်ဘၣ် ယွၤအတၢ်သးကညီၤ တၢ်သးကပုၥ်လုးကဖီလီဖိန့ၣ်လီၤ.