တၢ်အဲၣ်ကစၢ်ယွၤဧၢ, ယစံးဘျုးနၤလၢ နဘှီဘၣ်က့ၤယၤ ခီဖျိနကနၢၣ်ယၤ လၢနစုနၢၣ်ခံ ကဖီလီဖိအဃိန့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢယဖံထံခိၣ်လီၤဘျး, ယကတိၤသွံတၢ်ကတိၤလၢထး တဖၣ်လၢ တၢ်ကီတၢ်ခဲအပူၤန့ၣ်လီၤ. ယမ့ၢ်တ့ၢ်ၦၤပၥ်သးကဖၢလၢ ယဆိကမိၣ် ယမၤတၢ်သ့ခဲလၢၥ်လၢ ယနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. တဘျုးလါအတီၢ်ပူၤ ယဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်သးမုၥ်လၢ ယတၢ်ဖံးတၢ်မၤကျဲအကျိၤအကွၥ်တဖၣ် ကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ်ဝဲဒၣ်အဃိန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဟ့ၣ်လၤကပီၤယၤတဖၣ် ကဲထီၣ်တၢ်လ့ပစီလၢ ယကနၥ်န့ၢ်ယတၢ်သ့တၢ်ဘၣ် ဒီးညိကွံၥ်ယွၤ အတၢ်ဆှၢတၢ်တွၤယၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢကူၣ်ပၥ်စၢၤတၢ်န့ၣ် ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်တၤတၢ် ဒ်သိးယကသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်တၢ်လၢ ယတမ့ၢ်ၦၤလၢအမၤတၢ်သ့လၢလၢၦဲၤၦဲၤ ဒ်ယဆိကမိၣ်လီၤယသးအသိးန့ၣ်ဘၣ်လီၤ. ယတၢ်ပၥ်ထီၣ်ထီယသးန့ၣ်လီန့ၢ်ယၤ ဒ်သိးယကနၥ်န့ၢ်လီၤယသးလၢ ယတလိၣ်ဘၣ် ယွၤအတၢ်မၤစၢၤန့ၣ်လီၤ.

အဒိၣ်ဘီမုၢ်လၢအဂံၢ်ဆူၣ်န့ၣ် ဒိးန့ၢ်ဘၣ် ယွၤအတၢ်သိၣ်ဃီၣ်လၢ အတၢ်ပၥ်ထီၣ်ထီအသးအဃိန့ၣ်လီၤ. အဒိၣ်ဘီမုၢ်န့ၣ် “အိၣ်ဝဲလၢတၢ်ထီၣ်ထီ, လၢအစံးလၢအသးကံၢ်ပူၤ, မ့ၢ်မတၤကဒုးဟဲလီၤယၤဆူ ဟီၣ်ခိၣ်အဖီခိၣ်တဂၤလဲၣ်န့ၣ် တဂၤဧၢ” န့ၣ်လီၤ (ဧိၤ ၁:၃). ထံကီၢ်အံၤ တၢ်ထူးတၢ်တီၤအါ, တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲလီၤဘၣ်လၢ ၦၤဆါတၢ်ပှ့ၤတၢ်ဖိ လဲၤတၢ်က့ၤတၢ်အကျါ ဒီးတိၢ်ဂီၤစၢၢ်ပူၤထးပူၤအိၣ်အါဒီး တိၢ်ဘီမ့ၢ် တၢ်လုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်လၢအစိၤအဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ထံကီၢ်အိၣ်ၦဲၤဒီး တၢ်ဂ့ၤတၢ်ဝါတဖၣ် ဃုၥ်ဒီးတၢ်ပၥ်ထီၣ်ထီလီၤသးန့ၣ်လီၤ. အထံဖိကီၢ်ဖိတဖၣ် နၥ်ဝဲလၢ အဝဲသ့ၣ် မၤအၢမၤနး ယွၤအၦၤဂီၢ်မုၢ်ဒၣ်လဲၣ် အဒိၣ်ထံကီၢ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်မၤနၢၤအီၤ တန့ၢ်တသ့ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ကစၢ်ယွၤမၢလီၤ ဝံဧိၤဘါဒယၤ ကလဲၤစံးကတိၤလၢ ယွၤအတၢ်စံၣ်ညီၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ထံကီၢ်တဖၣ် ကပူထီၣ်ထီဒါအဒိၣ်ဒီး တၢ်လၢတဘျီဘီမုၢ် လၢအစိကမီၤဒိၣ်န့ၣ် တၢ်တြီဆၢ ကဟုကယၥ်တအိၣ်လၢၤဘၣ်ဒီး အလၤကပီၤကဆံးလီၤစှၤလီၤဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ (:၁-၂).

တၢ်ပၥ်ထီၣ်ထီသးန့ၣ် လီန့ၢ်ၦၤလၢ ပဆိကမိၣ်လၢပအိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤ ပအိၣ်မူဒၣ်ပဝဲသ့ဒီး ပတလိၣ်ဘၣ်ကစၢ်ယွၤန့ၣ်လီၤ. ဒီးဒုးအိၣ်ထီၣ်သးလၢတၢ်လီၤဆီ တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတအိၣ်ဝဲဒၣ်ဆူ တၢ်စိတၢ်ကမီၤ, တၢ်ဘှီဂ့ၤဘှီဘၣ်က့ၤတၢ် ဒီးတၢ်ဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်အဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ကစၢ်ယွၤကိးၦၤ ဒ်သိးပကအိၣ်ဒီး တၢ်ဆီၣ်လီၤသးလၢ အမဲၥ်ညါ” န့ၣ်လီၤ (၁ ပ့း ၅:၆). ပမ့ၢ်စူးကွံၥ်ညိကွံၥ် ပတၢ်ပၥ်ထီၣ်ထီသးဒီး ဃုထၢတၢ်ပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤသးန့ၣ်ဒီး ယွၤကဆှၢဒုးနဲၣ်ၦၤဆူ တၢ်နၥ်န့ၢ်အီၤလၢၥ်လၢၥ်ဆ့ဆ့န့ၣ်လီၤ.