ယအဲၣ်လိၥ်ကွဲ ၦၤရဲၣ်လီၤကိၤလၤဝါလံၥ်မဲၥ်ဖျၢၣ်အတၢ်လိၥ်ကွဲ ဒီးဖဲယလိၥ်ကွဲဘၣ် တဘျီန့ၣ် ယသကိးတဖၣ် ကဘၣ်စးထီၣ်ဝဲလၢယမဲၥ်ညါန့ၣ်လီၤ. စးထီၣ်လၢ ပလိၥ်ကွဲ ယအိၣ်တ့ၢ်ဒၣ်လၢၦၤအလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ဘူးထီၣ်တၢ်လိၥ်ကွဲကကတၢၢ်န့ၣ် ယရဲၣ်လီၤ ယလံၥ်မဲၥ်ဖျၢၣ် ၇ ဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ. အခီပညီန့ၣ် တၢ်လိၥ်ကွဲကတၢၢ်ဝဲ ဒီးယမၤန့ၢ် အမး ၅၀ ဒ်အမ့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤဆီဃုၥ်ဒီး အမးသ့ၣ်တဖၣ်လၢ လံၥ်မဲၥ်ဖျၢၣ် အိၣ်လီၤတဲၥ်တ့ၢ်လၢ ၦၤလိၥ်ကွဲတၢ်အဂၤ အအိၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒီးတၢ်လၢယအိၣ်တ့ၢ်လၢ တၢ်လီၢ်ခံန့ၣ် သုးထီၣ် အသးဆူ အဖီခိၣ်ကတၢၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲပလိၥ်ကွဲ ဒီးပမ့ၢ်အိၣ်လီၤတဲၥ်တ့ၢ်လၢ ၦၤလၢ အလီၢ်ခံန့ၣ် ပသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤ တၢ်ကမၤအသးဒီး မုၢ်လၢ် “ကၣ်တၤရၤ” အဂီၢ် န့ၣ်လီၤ.

တၢ်သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤ တၢ်မၤအသးလၢအပူၤကွံၥ် ကဲထီၣ်တၢ်စိကမီၤသ့လၢကစိၥ်ကဖီထီၣ် ပနီၢ်သးဒီး ဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်မုၢ်လၢ်န့ၣ်လီၤ. ၦၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ် မၤဝဲ ဘူၣ်လဲၤကပၥ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်မၤဝဲလီၤတံၢ်လီၤဆဲးန့ၣ်လီၤ. ဖဲၦၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ် အိၣ်ဆိးဝဲလၢ ကီၢ်အဲၤကူပတူးအဆၢကတီၢ် စီၤပၤဖၤရိၤဒီးအခ့အၦၤတဖၣ် မၤအၢမၤနးကူၣ်ဟးဂီၤ ယွၤအၦၤဂီၢ်မုၢ် ဒီးကစၢ်ယွၤ မၤပူၤဖျဲးအဝဲသ့ၣ်အဃိ မၤဝဲဘူၣ်လဲၤကပၥ်လၢ တၢ်သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်ကစၢ်ယွၤအတၢ်မၤန့ၣ်လီၤ (၂ မိၤရှ့ ၁:၆-၁၄). ဖဲအဝဲသ့ၣ်ကိးထီၣ် ကစၢ်ယွၤ, ဒီးကစၢ်ယွၤအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအၦၤဂီၢ်မုၢ်လၢ ကျဲအကျိၤအကွၥ် အတဟီၣ်ဆူၣ်ဖးဒိၣ်န့ၣ်လီၤ. ယွၤစံးဘၣ် အၦၤဂီၢ်မုၢ်လၢ ကမၤပနီၣ်တၢ်သွံၣ်လၢတြဲၤအထူၣ်လိၤ ဒ်သိးကလူးလၢ ကစၢ်ယွၤဆှၢလီၤ ကလဲၤကပၥ် အၦၤဂီၢ်မုၢ်အဖိဝဲၢ်ကိ ဒီးဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိတဖၣ်လီၤ (၁၂:၁၂-၁၃). ဒီးအၦၤဂီၢ်မုၢ်တဖၣ် ကပူၤဖျဲးလၢတၢ်သံန့ၣ်လီၤ.

နံၣ်ကယၤတဖၣ် လဲၤပူၤကွံၥ်ဝံၤ, ၦၤစူၢ်က့ၤနၥ်က့ၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးဖိ သ့ၣ်တဖၣ် ထီဘိဘၣ်ဆၢဘၣ် ကတီၢ်ဟံးန့ၢ်အီၣ်ဘူၣ်စီဆှံလၢ တၢ်သ့ၣ်နီၣ်ဘၣ်ဃးဒီး ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးအတၢ်ဟ့ၣ်လီၤအသးသမူလၢ သ့ၣ်ဖျၢၣ်ထူၣ်စုညါ အလိၤန့ၣ်လီၤ. ဒ်အမ့ၢ်တၢ်လၢအလိၣ်ဘၣ် ဒ်သိးပကဘၣ်တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤၦၤလၢ တၢ်ဒဲးဘးဒီးတၢ်သံန့ၣ်လီၤ. တၢ်သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤ ကစၢ်ယွၤအတၢ်အဲၣ်လၢ အမၤတၢ်လၢပဂီၢ်လၢအပူၤကွံၥ်တဖၣ် ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်မုၢ်လၢ်လၢ မုၢ်မဆါတနံၤအံၤ န့ၣ်လီၤ.