လၢဝ့ၢ်အဲးတလဲထၣ် (Atlanta) ပၢၤကီၢ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဂၤ သံကွၢ်ဝဲ ၦၤနီသိလ့ၣ်ပိၥ်မုၣ်တဂၤ လၢ မ့ၢ်အဝဲသ့ၣ်ညါဝဲဒၣ်ဘၣ်မနုၤအဃိ ၦၤမၢအိၣ်ပတုၥ်အသိလ့ၣ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ. ပိၥ်မုၣ်န့ၣ် စံးဆၢဝဲလၢ တၢ်သးတံၥ်တၥ်အပူၤ တသ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒီးပၢၤကီၢ်စံးဘၣ်အီၤ “မ့ၢ်
လၢ နသုဒီးဆှၢတၢ်ကစီၣ်လၢကွဲၤဒီနၢ်အဃိ” န့ၣ်လီၤ. ၦၤနီသိလ့ၣ်ပိၥ်မုၣ် စံးဆၢကဒီးဝဲ ‘တမ့ၢ်ဘၣ်’ ဒုးနဲၣ်ဝဲ အကွဲၤဒီနၢ်ဒီး ‘မ့ၢ်ဒၣ်လီအလံၥ်ပရၢ’ န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဆိးကါကွဲၤဒီနၢ်လၢ တၢ်ဆှၢလံၥ်ပရၢတၢ်ကစီၣ်န့ၣ် တမ့ၢ်လၢၦၤကဘၣ် လဲၤခီပတၥ်တၢ်သိၣ်တၢ်ဘျၢလၢ အတြီဃၥ် ၦၤတဘၣ်သု ကွဲၤဒီနၢ်ဖဲ ပနီသိလ့ၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ်ဘၣ်. တၢ်သိၣ်တၢ်ဘျၢအတၢ်ပညိၣ်တခီ တမ့ၢ်လၢတြီတၢ်ဆိးကါ ကွဲၤဒီနၢ်လၢ နီသိလ့ၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ်ဘၣ် မ့ၢ်ဒၣ် တၢ်ဒီသဒၢလၢ အသုတကဲထီၣ် တၢ်မၤတံၥ်တၥ် တၢ်နီသိလ့ၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူး ကတိၤဒုၣ်ဒွဲၣ်ဝဲ တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါခိၣ်နၢ်တဖၣ်လၢ အစိၤအဆၢ ကတီၢ်လၢ အဝဲသ့ၣ်မၤညီခီပတၥ် ကစၢ်ယွၤကလုၢ်ကထါလၢ အမ့ၢ် “သုပၥ်ကွံၥ် ယွၤအတၢ်သိၣ်တၢ်သီ” ဒီး, ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးဟံးန့ၢ်ပၥ်ဖျါဝဲ “ယူးယီၣ်နမိၢ်ဒီးနပၢ်တက့ၢ်” (မၢ်ကူး ၇:၉-၁၀). မ့ၢ်လၢ တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါ ခိၣ်နၢ်တဖၣ် ပၥ်မၤအသး ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်စူၢ်တၢ်နၥ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီဒီး တကွၢ်ထွဲ တယူးယီၣ်မိၢ်ပၢ်လၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ပၥ်ဖျါဝဲဒၣ် လၢ ထဲကျိၣ်စ့တမံၤဧိၤန့ၣ် မ့ၢ်ဒၣ် တၢ်အဲၣ်ကစၢ်ယွၤန့ၣ်လီၤ. အခီပညီန့ၣ် တလိၣ်လၢ ကဘၣ်ကွၢ်ထွဲမိၢ်ပၢ်လၢမှံၤတုၥ်ၦၢ်တီၤအဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူး တဲဖျါၡဲဝဲ တၢ်ဂ့ၢ်ကီအခီၣ်ထံး ခီဖျိစံးကတိၤဝဲ “သုမၤဟးဂီၤ ယွၤကလုၢ်ကထါလၢ သုတၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤလၢသုစံၣ်ဃဲၤန့ၣ်လီၤ” (မၢ်ကူး ၇:၁၃). မ့ၢ်လၢအဝဲသ့ၣ် တယူးယီၣ်ပၥ်ကဲမိၢ်ပၢ်အဃိဒီး ကဲထီၣ်လၢ တၢ်တယူးယီၣ်ပၥ်ကဲ ကစၢ်ယွၤန့ၣ်လီၤ.

သးအတၢ်ထံၣ်ကွၢ်ဆိကမိၣ် တၢ်မ့ၢ်တၢ်လၢ ပကြၢးကွၢ်ထံဆိကမိၣ်ထံထံ ဆးဆး လီၤတံၢ်လီၤဆဲးန့ၣ်လီၤ. လၢအဝဲန့ၣ်အဃိ ပလဲၤကပၥ် ပမူဒါတၢ်ဖံးတၢ်မၤ, ပကွၢ်ဒၣ်ထဲပဂီၢ် ဒီးပစူးကွံၥ်ညိကွံၥ် ကစၢ်ယွၤအတၢ်မၤလိၥ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ပတၢ်အိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤ ဖျါဝဲဒၣ်လၢ ပလံၣ်အီၣ်လီအီၣ်လီၤက့ၤပသးန့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးဟ့ၣ်ၦၤ တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ် လၢပကဆီတလဲက့ၤ ပတၢ်အဲၣ်လီၤက့ၤပသး ဒီးပိၥ်သးစီဆှံ အတၢ်ဒုးနဲၣ် ၦၤလၢ ပၢ်ကစၢ်ယွၤ အတၢ်မၤလိၥ်အဂ့ၤတဖၣ် န့ၣ်လီၤ.