ၦၤဃုမၤလိသ့ၣ်ညါတၢ်တဖၣ် ပၥ်ဖျါဝဲ တၢ်ဘၣ်ထွဲလိၥ်သးလၢ တၢ်သးအိၣ်ဟ့ၣ်မၤစၢၤတၢ် ဒီး သူၣ်ခုသးခုတၢ်အဘၢၣ်စၢၤန့ၣ်လီၤ. ၦၤဟ့ၣ်မၤဘူၣ်ဟ့ၣ်နီၤလီၤကျိၣ်စ့ဒီး တၢ်ဆၢကတီၢ် န့ၣ် အိၣ်ဒီးတၢ်သူၣ်ခုသးခုသူၣ်ဖှံသးညီ အါန့ၢ်ဒိၣ်န့ၢ် ၦၤလၢအတဟ့ၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ထံၣ်အံၤကဲထီၣ်ဝဲ ဒ်ၦၤကူၣ်သ့ဘၣ်ဃးဒီးသးဂ့ၢ်ပီညါပၥ်ဖျါဝဲ “ပကမၤပတုၥ်ပတၢ်ဆိကမိၣ်လၢ အမ့ၢ် တၢ်ဟ့ၣ်မ့ၢ်မူဒါလီၤ. အလီၢ်ဆူ တၢ်ဟ့ၣ်မ့ၢ် တၢ်သူၣ်ခုသးခုအဂံၢ်ထံး” န့ၣ်လီၤ.

ဖဲပဟ့ၣ်မၤစၢၤမၤဘူၣ်တၢ် ဒုးအိၣ်ထီၣ်ပတၢ်သူၣ်ခုသးခု ဒီးယသံကွၢ်လီၤက့ၤယသး, မ့ၢ်သူၣ်ခုသးခုန့ၣ် ကြၢးကဲထီၣ် ပတၢ်တိၥ်ပၥ်လၢ ပတၢ်ဟ့ၣ်မၤဘူၣ်မၤစၢၤတၢ်အဂီၢ်န့ၣ်ဧါ. ပမ့ၢ်သးအိၣ်ဟ့ၣ်ဒၣ်တၢ်ထဲ ၦၤလၢပသးအိၣ်အီၤတဖၣ် ကဲထီၣ်တၢ်သူၣ်ခုသးခု လၢပဂီၢ် ဒီးပကစံးၦၤလၢ ကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ်ဘၣ် တၢ်ကီတၢ်ခဲဖးဒိၣ် မ့တမ့ၢ်ဘၣ်ဒီး ဟီၣ်ခိၣ်နီၢ်ခိအတၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်လၢအလိၣ်ဘၣ် ပတၢ်မၤစၢၤအဂီၢ်ဒ်လဲၣ်.

လံၥ်စီဆှံအပူၤစ့ၢ်ကီး မၤဘျးစဲတၢ်သးအိၣ်ဟ့ၣ်တၢ်ဒီး တၢ်သူၣ်ခုသးခုခံခါအဘၢၣ်စၢၤ, ဘၣ်တၢ်ပၥ်ဖျါလၢတၢ်လီၤဆီဖးဒိၣ်အပူၤလီၤ. စီၤပၤဒၤဝံးဟ့ၣ်မၤဘူၣ် တၢ်ထူးတၢ်တီၤ ဆူတၢ်တ့ထီၣ် ယွၤအတၢ်လုၢ်ဟံၣ်အဂီၢ်ဝံၤ ကွဲမုၥ်ဝဲ ၦၤအံၣ်စရ့လးဖိ ဒ်သိးကမၤဘူၣ်ဝဲ တၢ်စ့ၢ်ကီးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ (၁ ကွဲးနီၣ် ၂၉:၁-၅). ဒီးကမျၢၢ်တဖၣ် ဟ့ၣ်မၤဘူၣ်ဝဲ ထူဧိၤစ့ဧိၤ တၢ်မျၢ်လုၢ်ပှ့ၤဒိၣ်လၢ တၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ် ဒီးတၢ်သူၣ်ခုသးခုအပူၤန့ၣ်လီၤ (:၆-၈). ပကဘၣ်ပၥ်သူၣ်ပၥ်သးတမံၤ မ့ၢ်ဒၣ်ဖဲၦၤဂီၢ်မုၢ်အတၢ်သးခုကတၢၢ်ဝဲဒၣ် ဖဲ “…ၦၤဂီၢ်မုၢ်အသူၣ်ခုအသးခုလၢ အဟ့ၣ်တီနံဒၣ်တၢ်အဃိလီၤ. …မၤဘူၣ်ဒၣ်တၢ်လၢအသးဒီဖျၢၣ်လၢ ယွၤ” န့ၣ်လီၤ. လံၥ်စီဆှံအပူၤ ပမ့ၢ်ဟ့ၣ်မၤဘူၣ်တၢ်ဒီး ပကဒိးန့ၢ် တၢ်သူၣ်ခုသးခုလီၤန့ၣ် တပၥ်ဖျါဝဲဒၣ်ဘၣ်. ထဲဒၣ် ပကဘၣ်ဟ့ၣ်မၤဘူၣ်ဟ့ၣ်တီနံတၢ်လၢ တၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဆူၣ်အပူၤလၢ ကမၤၦဲၤတၢ်လိၣ်အဖီခိၣ်, ဒီးတၢ်သးခုဒီးတၢ်သးမံ ဟဲပိၥ်ထီၣ်အခံန့ၣ်လီၤ.

ၦၤမၤတၢ်သးခုကစီၣ်ဖိတဖၣ် သ့ၣ်ညါဝဲလၢ တၢ်ဃုကျိၣ်စ့တၢ်မၤဘူၣ်လၢ တၢ်သးခုကစီၣ်တၢ်မၤအဂီၢ်န့ၣ် ညီန့ၢ် တၢ်ဃုန့ၢ် စ့တၢ်မၤဘူၣ်လၢ တၢ်ကရၢကရိအတၢ် ပၢဆှၢလဲၤတရံးအသးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢ ၦၤစူၢ်နၥ်တၢ်ခရံၥ်ဖိတဖၣ် သးအိၣ်မၤစၢၤ မၤဘူၣ်တၢ်သးခုကစီၣ်တၢ်မၤလၢ အဘၣ်တၢ်မၤအီၤလၢ တၢ်မဲၥ်ညါန့ၣ်လီၤ. “ခီဖျိ ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးခရံၥ် ဟ့ၣ်လီၤအသးလၢ တၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ်လၢ တၢ်ဖှီၣ်တၢ်ယာ်အပူၤ ဒ်သိးကမၤလၢၦဲၤ ပတၢ်လိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်အဃိ (၂ ကရံၣ် ၈:၉) မ်ပကသးအိၣ် မၤဂ့ၤမၤစၢၤၦၤလၢအိၣ်ဒီး တၢ်လိၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ်တက့ၢ်.