ယမုၢ်ဂၢ်သးၦၢ် ဆူးဆါဒီးဘၣ်အိၣ်ဝဲဒၣ်လၢလီၢ်မံလိၤ ဘၣ်ဆၣ်အမဲၥ်သၣ်အိၣ်နံၤကမှံဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ခိၣ်သူခိၣ်ဆူၣ်ဝါတဖၣ် ဘိၣ်ဘံဝဲဒီး အမဲၥ်အဖံးသွံးအိၣ်ဖျါဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. အတၢ်ကတိၤတအိၣ်အါ, ဘၣ်ဆၣ် ယသ့ၣ်နီၣ်တၢ်ကတိၤတနီၤလၢ အကတိၤဝဲ ဖဲယမိၢ်ယပၢ်ဒီးယၤ ပဟဲဟးဆူအအိၣ်အခါန့ၣ်လီၤ. ယမုၢ်ဂၢ်ကတိၤဝဲကသွံဒံဖိ “ယတအိၣ်သယုၢ်ထဲတဂၤဘၣ်. ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးအိၣ်ဒီးယၤ ဖဲအံၤန့ၣ်လီၤ.

ဒ်အမ့ၢ်ပိၥ်မုၣ်မုၣ်ကမဲတဂၤဧိၤ အတၢ်စံးကတိၤန့ၣ် ကဲထီၣ်တၢ်ကမၢကမၣ် လၢယဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝၤသံတ့ၢ်လံ အါနံၣ်အါလါအပူၤ ဒီးအဖိတဖၣ် အိၣ်ဆိးဝဲလၢ တၢ်လီၢ်အယံၤန့ၣ်လီၤ. အသးအနံၣ်အလါ ဘူးထီၣ်လံလၢ ၉၀ နံၣ်အပူၤ ဘၣ်အိၣ်ဝဲဒၣ် လၢလီၢ်မံလိၤ ဟူးဂဲၤတန့ၢ်, ဘၣ်အိၣ်ဝဲဒၣ်ထဲတဂၤဧိၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် အနီၢ်ဒၣ်ဝဲ သ့စံးကတိၤ ယတမ့ၢ်ထဲတဂၤဧိၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဒ်ယမုၢ်ဂၢ် တိၢ်န့ၢ်ဟံးဃၥ် ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးမၤလိၥ်တၢ်ဆူအပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ် လီၤတံၢ်လီၤဆဲးအသိး ပဝဲကိးဂၤဒဲးစ့ၢ်ကီး ပကြၢးတိၢ်န့ၢ်ဟံးဃၥ်တၢ် ဒ်ဖျါလၢ မးသဲ ၂၈:၂၀ အပူၤ “ကွၢ်ကွၢ်, ယအိၣ်ဒီးသု…တုၤတၢ်အစိကတၢၢ်” န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ညါဝဲဒၣ်လၢ ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးခရံၥ်အသးစီဆှံ အိၣ်ဒီးအီၤ ဒ်အဆၢဖိ ၁၉, ပၥ်ဖျါဝဲ “ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူး အၢၣ်လီၤဝဲအပျဲၢ်အဘီၣ်ဒီး ဒုးနဲၣ်ဝဲလၢကလဲၤဆူ တၢ်လီၢ်အဂၤ, ဒ်သိးကစံၣ်တဲၤတဲလီၤ နီၤလီၤတၢ်သးခုကစီၣ်န့ၣ်လီၤ. လံၥ်ယိၤဟၣ် ၁၄:၁၆-၁၇ အပူၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးစံးဝဲ သးစီဆှံကအိၣ်ဆိးလၢအပျဲၢ်အဘီၣ် တဖၣ် ဒီးပဝဲနၤယၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ယသ့ၣ်ညါလီၤတံၢ်လၢ ယမုၢ်ဂၢ်ပလၢၢ်ဘၣ်ဝဲ ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးအတၢ်အၢၣ်လီၤ အမ့ၢ်အတီန့ၣ်လီၤ.

အဝဲဘၣ်အိၣ်မံနီၤလၢအလီၢ်မံသနၥ်က့ သးစီဆှံအိၣ်လၢအပူၤ ဒီးသးစီဆှံဆိးကါအီၤ ဒ်သိးကနီၤလီၤတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအံၤဆူယၤ လၢအမ့ၢ်အဖိဒိၣ်မုၣ် သးစၢ်ဒီး အလိၣ်ဘၣ်လၢ ကနၢ်ဟူကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးခရံၥ်အတၢ်ကတိၤတဖၣ်လၢကတိၢ်န့ၢ်ဖံးဃၥ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.မုၢ်တနံၤအံၤ ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤယၤလၢ နအိၣ်ဒီးယၤန့ၣ်တက့ၢ်.-