“ယတံၤသကိးလၢ တၢ်အဲၣ်ဘၣ်နၤဧၢ, ဘၣ်တဘျီဘျီ နဖျါစီဆှံ ဒိၣ်န့ၢ်အါန့ၢ် နမ့ၢ်တၢ်န့ၣ်လီၤ”.

တၢ်ကတိၤဖိတဖၣ်လၢထးန့ၣ် တုၤထီၣ် ထီၣ်ဘးဝဲ ဒ်နကွၢ်စူၢ်တၢ်ဆူအအိၣ်လိၤလိၤ ဒီးနစံးကတိၤလၢတၢ်နံၤကမှံဖိန့ၣ်လီၤ. တၢ်ကတိၤဖိတဖၣ်အံၤ မ့ၢ် တဟဲဘၣ် ဝဲလၢ တံၤသကိးလၢ ယရ့ဘူးဘူးတံၢ်တံၢ်တဖၣ် ဒီးၦၤကူၣ်သ့တဖၣ်လၢ ယပၥ်လုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်တဖၣ်န့ၣ် ဒီးယသးကဘၣ်ဒိဒိၣ်မးန့ၣ်လီၤ. တကတီၢ်ဃီလၢ တၢ်သးဆါအပူၤ ယနံၤဘၣ်ဖၣ်လဲလၢ အတၢ်ကတိၤဖိတဖၣ်အံၤန့ၣ် ဟဲဘၣ်ယသး ဒီးမ့ၢ်တၢ်ကတိၤဖိလၢ အဘၣ်အဃိန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်တဘျီဘျီ ဖဲယစံးကတိၤ ဘၣ်ဃးဒီးယတၢ်စူၢ်တၢ်နၥ်အဆၢကတီၢ် ယသုတၢ်ကတိၤတဖၣ်လၢညီနုၢ် ၦၤတသုအီၤတဖၣ်အဃိ ၦၤထံၣ် ဆိကမိၣ်ဒိၣ်ယၤဒီး ကဲထီၣ်ဝဲလၢ ယတၢ်ပၥ်သးတတီလိၤဝဲဒၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ယတံၤသကိးတဖၣ် အဲၣ်ဘၣ်ယၤအဃိဒီး ဂုၥ်ကျဲးစၢးမၤစၢၤယၤလ့တုၢ်လ့တီၤ ခီဖျိနီၤလီၤ ယတၢ်စူၢ်တၢ်နၥ်ဆူၦၤဂၤတဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤ. ယမ့ၢ်ကွၢ်ကဒါက့ၤဒီး ယထံၣ်ဘၣ်လၢယဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်အဂ့ၤအကတၢၢ်တနီၤလၢ အဝဲသ့ၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤ.

လံၥ်ကတိၤဒိ ၂၇:၆ အပူၤ စီၤပၤစီၤၡလိၤမိၤ ကတိၤဝဲလၢ တၢ်ကူၣ်သ့အပူၤ “တံၤသကိးအဆဲးတၢ်န့ၣ် မ့ၢ်အမ့ၢ်အတီလီၤ. မ့မ့ၢ်ဒုၣ်ဒါအနၢမူတၢ်န့ၣ် အါမးလီၤ”. ယတံၤသကိးအတၢ်ထံၣ်ဆိကမိၣ် ပၥ်ဖျါထီၣ် တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်လၢ စီၤၡလိၤမိၤအတၢ်ကတိၤအံၤ မ့ၢ်တၢ်အမ့ၢ်အတီန့ၣ်လီၤ. ယစံးဘျုးယသကိးလၢ တဲယၤတၢ်လၢယကြၢးနၢ်ဟူသ့ၣ်ညါ ဘၣ်ဆၣ်အဝဲသ့ၣ်စ့ၢ်ကီးသ့ၣ်ညါလၢယကတူၢ်လိၥ် ညီညီတသ့ဝဲဒၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်တဘျီဘျီ ၦၤစံးကတိၤတဲဘၣ်နၤတဖၣ်န့ၣ် အဝဲသ့ၣ် ဆိကမိၣ်ဝဲဒၣ်တၢ်လၢ နအဲၣ်ဒိးနၢ်ဟူသ့ၣ်ညါဘၣ်ဆၣ် တကဲထီၣ်တၢ်ကဲဘျုးလၢနဂီၢ်ဘၣ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ တၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ကဲထီၣ်တၢ်တြီတၢ်လၢ နတၢ်အိၣ်မူအတၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီန့ၣ်လီၤ.

ဖဲပထိၣ်သတြီၤလၢတၢ်အဲၣ်လၢအတီဒီးဆီၣ်လီၤအသးန့ၣ် တၢ်ကတိၤလၢအမၤဆါပသးဒီး ကဲထီၣ် တၢ်လီၤမဲာ်ဆှးအလီၢ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်သူၣ်ကညီၤသးကညီၤတၢ်လီၤ. ပဆၢမုၢ်လၢ်လၢကစၢ်ယွၤ ကဟ့ၣ်ၦၤတၢ်ကူၣ်သ့ ဒ်သိးပကမၤန့ၢ် တၢ်အဲၣ်သူၣ်ကညီၤသးလၢပပူၤဒီး ပကဟ့ၣ်နီၤလီၤလိၥ်ပသး, ဒ်သိးပတၢ်အိၣ်မူကလီၣ်ဖျါထီၣ်ကစၢ်ယွၤ အတၢ်အဲၣ်သူၣ်ကညီၤသးကညီၤတၢ်န့ၣ်တက့ၢ်.