Archives: September 2021

တၢ်လၢနလိၣ်ဘၣ်တၢ်ကိးမံၤ

ယဆ့ၣ်နီၤလၢ တၢ်အီၣ်မ့ၤအဒၢး‚ ယကွၢ်စူၣ်ပှၤလၢအအိၣ်လၢယဃၢၤတဖၣ် လၢတၢ် သးခုၣ်လီၤႉ မုၣ်ဂၢ်‚ ဖါတံၢ်‚ တမုၢ်တခွါ‚ ဖိဒိၣ်မုၣ်ၣ်လီၤႉ ယဲစ့ၢ်ကီး ယသးခုလီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်‚ တၢ်ဆိကမိၣ်တမံၤ‚ ဆဲးဖျိယသးလၢ ‘‘နမ့ၢ်ပိာ်မုၣ်ထဲတဂၤဧိၤလၢ တၢ်လီၢ်အံၤ‚ လၢအတအိၣ်ဒီးဖိၣ်လီၤ’’ႉ
ပိာ်မုၣ်သဘ@အါဂၤ ဒ်ယၤအသိးၣ်လီၤႉ လၢယလုၢ်လၢ်ထူသနူအပူၤ‚ ပှၤအ့့ှှၢၣ်ဖိတဂၤ အိၣ်ဒီး တၢ်ပာ်လုၢ်ပာ်ပရၤတၢ်လၢ တၢ်ဆီဟံၣ်ဆီဃီ ဒီးတၢ်အိၣ်ဒီးဖိလံၤ အပတီၢ်လၢအထီကတၢၢ်‚ ပှၤလၢ အတအိၣ် ဒီးဟံၣ်ဖိဃီဖိလၢအကစၢ်ဒၣ်၀ဲ‚ ဟဲစိာ်တၢ်တမံၤလၢၣ်ဘၣ်လီၤႉ တၢ်အံၤၣ်လီၤႉ
လၢတၢ်အံၤအဃိၣ်လီၤႉ ဖဲပှၤအံၣ်စရၠာစး့လးအကလုာ်ဒူၣ်တဖၣ် ဘၣ်တၢ်နီၤလီၤတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲၢ်တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲနီတခါဘၣ်ႉ လၢတၢ်အံၤအလီၢ်ၢ်သါ ( ၅ မိၤ ၁၀း၉) န့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ် ကထံၣ်န့ၢ် တၢ်မံသူၣ်မံသး အလၢအပှဲၤလၢအ၀ဲအပူၤ ဒီးနာ်အီၤဆူ တၢ်ကမၤပှဲၤတၢ်လၢ အ၀ဲသ့ၣ်လိၣ် ဘၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ
လၢပ၀ဲတနီၤအဂီၢ် တၢ်ကလၢၢ်ဘၣ်လၢတၢ်လီၤဖျဲၣ်လီၤဟိၣ်ဘၣ်ႉ ကမ့ၢ်သ့ၣ်သ့ၣ်ၢ် တၢ်လၢပမၤအီၤခဲအံၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်မၤကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ် တၢ်လၢအပတီၢ်ထီန့ၣ်လီၤႉ နတၢ်အိၣ်သးကအိၣ်၀ဲဒ်လဲၣ် အတွးတအိၣ်ဘၣ်ႉ နဖိးဃာ်ကစၢ်ယွၤ ဒ်အမ့ၢ်နဂီၢ်သ့လီၤႉ အ၀ဲမၤလၢပှဲၤပှၤသ့လီၤႉ…

တၢ်မၤလိတၢ်လၢတၢ်သးခုအပူၤ

လၢကီၢ်အ့ဒယၣ်‚ ၀့ၢ်မံၣ်စိၣ်ၣ်လီၤႉ လီၢ်က၀ီၤ ပှၤကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ ကရၠာစးၢကရၠာစးိထီၣ် ဒီးပာ်ဖှိၣ်လိာ်သး ဃုာ်ဒီး မုၢ်နုာ် ကလံၤထံး လ့ၣ်မ့ၣ်အူခီပနံာ် ဆူတၢ်ကပရၤတၢ်အံၤ ဒီးမၤသီထီၣ်က့ၤ လီၢ်ဆ့ၣ်နီၤလၢ အတဂ့ၤ တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ တိၢ်ထးတလါတဖၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢအဒိၣ်‚ တၢ်စူးကါအီၤတသ့ တုၤဒၣ်လဲာ်လၢ ဖဲလၢတၢ်ဘှီက့ၤဃီသွါ‚ ကဟၣ်၀ံာ်ကသုၣ်ၣ် ဘၣ်လီၤႉ ပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ် ဖၠူတၢ်ဒူၣ်ဒီးကသံၣ် အလွဲၢ်ကလုာ်ကလုာ်လၢ ဒၢးပူၤဒီးဒၢးချၢ လီၤႉ အခဲအံၤၣ် မ့ၢ်လၢတၢ်လီၢ်အံၤၣ်လီၤႉ
တၢ်လၢအလီၤကမၢကမၣ်ဒိၣ်န့ၢ်တၢ်အံၤ‚ မၤအသးဖဲၣ်လီၤႉ ဖဲပပျဲသးစီဆှံအတၢ်မၤတၢ်လၢပပူၤ လၢတၢ်ဘၣ်ထွဲဒီးဆူတၢ်မူဒ်ယွၤအကျဲၣ်လီၤႉ
တၢ်တမံၤမံၤ ဟဲကဲထီၣ်သးသ့စ့ၢ်ကီးလီၤႉ ဖဲလၢတၢ်ဆီတလဲအံၤ မၤတၢ်လၢ တၢ်ကဘၣ်မၤအီၤဆူညါဆူညါ ဒီးတလီၢ်လီၢ် အိိၣ်ဒီးတၢ်ဆိကတီၢ်ဒီး တၢ်ဘၣ်စးထီၣ် က့ၤကဒီးၢ်ဒံးတၢ်ဒိးလ့ၣ်မ့ၣ်အူတဆိၣ်လီၤႉ တၢ်အံၤ ဆှၢပှၤဆူ တၢ်လီၢ်တတီၤ ဖဲပ ‘‘ကမၤကွၢ်ယွၤအတၢ်ဘၣ်သး’’ (၁၂း၂) န့ၣ်လီၤႉ တၢ်မၤလိန့ၢ်အ၀ဲအတၢ်ဘၣ်သး ကပၣ်ဃုာ် မ့တမ့ၢ် တပၣ်ဃုာ်ဒီး တၢ်လၢအလီၤတံၢ် လီၤဆဲးတဖၣ်ၣ်လီၤႉ
နၣ်လံၣ်ကၣ်လံၣ်ၣ်လီၤႉ မ့ၢ်ကစၢ်ယွၤအစိကမီၤလၢ အဆီတလဲကွံာ်နၤအံၤၢ် အ၀ဲအတၢ်ဘၣ်သးလၢ တၢ်သးခုအပူၤ…

အံကဘိးလၢအဃ့ဟးထီၣ်

လၢတၢ်စံၣ်ဃဲၤလၢပျၢၤလၢ အမ့ၢ် စလံဖံၣ်ဟီလိၣ်အပူၤ‚ ၀ၣ်ဒီးၣ်တၣ်အၣ် (ရၠာစး) ဘ့ တဲဖျါ ထီၣ် အံကဘိးခရၠာစး့ၢ် မုၣ်ဃံလၤလၢအမ့ၢ် က့တံနၣ် ဆူတၢ်ဒိတ့ဒိးဖျီသးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႉ တၢ်တဲအနီၣ်၀ံာ်ခံတခီမ့ၢ် ပှၤဒိးကသ့ၣ်လၢ အကီာ်တဲာ် (ခိၣ်တအိၣ်) မၤပျံၤမၤဖုးတၢ်လၢ ခိၣ်လိၣ်နံၣ်အ၀့ၢ်ချၢန့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်တနၤၣ်လီၤႉ တၢ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်လၢအဖျါထီၣ်ဆှံဆှံ ဆူပှၤဖးလံာ်တဖၣ်အအိၣ် လၢ ပှၤ ‘ဒိးကသ့ၣ်’ မ့ၢ်နီၢ်နီၢ် ပှၤတဂၤလၢ အ့ကၢး၀ဲဘၣ်၀ဲ ဒီး က့ထံနၣ်ၣ်လီၤႉ
မံၤ အံကဘိးအံၤၢ်အီၤလၢ လံာ်စီဆှံအပူၤၣ်လီၤႉ ဖဲတၢ်ဒုးတၢ်ယၤတၢ်ဒီး ပှၤဖလ့့ှှးသးဖိၣ်လီၤႉ တၢ်လၢ အအိၣ် သးလၢအတဂ့ၤ ဟဲအိၣ်ထီၣ်လီၤႉ အံၣ်စရၠာစး့လးအသုးမုၢ် လဲၤထီၣ်ဒီး တလါစီဆှံအံၤ ဘၣ်တၢ်ဖီၣ်န့ၢ်အီၤလီၤႉ စီၤဃၤနဖံဒီး စီၤဖံနဃၣ်‚ လၢအမ့ၢ် ၀ံဧ့လံၤအဖိခွါတဖၣ်ၣ်လီၤ (း၁၈) ႉ ဖဲစီၤဖံၤနဃၣ်အမါ လၢဘူးကဆံးစၢ်အဖိနၣ်ဟူ တၢ်ကစီၣ်အံၤ ‘‘သကူးလီၤအသးဒီး ဆံးစၢ်တၢ်လီၤႉ အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ‚ ဘၣ်တၢ်ဟုးဆါလီၤ’’ (း၁၉) ႉ လၢအတၢ်ကတိၤလၢခံကတၢၢ်ၢ်အဖိခွါအံၤ အမံၤလၢ…

တၢ်လၢကတၢၢ်ကတာ်တသ့

ဖဲယဆ့ၣ်နီၤလၢကျးဖးဒိၣ်တဖျၢၣ် အတၢ်ဆါတၢ်အီၣ်တၢ်အီအလီၢ်ၣ်လီၤႉ ဖဲယအ့ၣ်အီၣ်ကိၣ် တမီကတီၢ် ပှၤဂီၢ်မုၢ်တဖၣ် တရၠာစးံးတရၠာစးးလၢယဃၢၤၣ်လီၤႉ ယဆိကမိၣ်ထီၣ်လၢ ပ၀ဲပှၤကူပှၤကညီ‚ ပအိၣ်ဒီးတၢ်ဆၢကတီၢ်ၣ်ဘၣ်လီၤႉ
ယဆိကမိၣ်ထီၣ်လၢ ယကကကွဲးလီၤ တၢ်မၤအသီတခါလၢ ယကဘၣ် မၤအီၤ ဒီးဟ့ၣ်ဆိမၤဆိတၢ် ဆူဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်မၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်‚ ဖဲယထုးထီၣ် ယထိၣ်ဒံး‚ တၢ်ဆိကမိၣ်အဂၤတမံၤ ဟဲအိၣ်ထီၣ်လၢယသးပူၤၣ်လီၤႉ
တၢ်အံၤမ့ၢ်ယွၤလၢ ၀ံယ့ှှါယၤပာ်ဖျါထီၣ်လၢ အဃီၣ်ထံလၢ အစုညါသး အပူၤၣ်လီၤႉ အ၀ဲ ယုၢ်ဆၣ်ကိးဖျၢၣ်လၢမူကပိာ်လိၤအမံၤ ဒီးနဲၣ်အ၀ဲသ့ၣ်အကျဲ (း၂၆) သ့ၣ်ညါပှၤပၢတၢ်ြပးတၢ်လၢ ဟီၣ်ခိၣ်အံၤကိးဂၤဒီး သ့ၣ်ညါ၀ဲအကျဲကိးမံၤ (း၂၃) ၣ်လီၤႉ ‘‘သုကဒိလီၤယၤဒီးမတၤတဂၤလဲၣ်’’ (း၂၅) န့ၣ်လီၤႉ ၀ံယ့ှှါယၤစံးဆၢက့ၤလၢ ‘‘မ့ၢ်ကစၢ်အထူအယိာ်ၣ် တလီၤဘှါဘၣ်’’ (း၂၈) ႉ
သးအတၢ်ဆီၣ်သနံး ဒီးတၢ်သူၣ်ကိၢ်သးဂီၤတမ့ၢ်တၢ်လၢအဂ့ၤလၢပဂီၢ်နီတစု ဘၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်ၣ်လီၤႉ ယွၤလၢ အစိကမီၤကတၢၢ်ကတာ်တသ့အံၤတလီၤဂာ်ဒီးယၤ ဘၣ်ႉ အ၀ဲမၤပှဲၤ တၢ်လၢအဆၢမၤ၀ဲကိးမံၤလီၤႉ ယအီၣ်လၢာ်ကွံာ် ယကိၣ်ဒီး အိၣ်ဘှံး တစိၢ်ဖိလီၤႉ ဒီးလၢတၢ်ဘရၣ်တၢ်ဘှီၣ်အပူၤ‚ ယဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်အီၤလီၤႉ

တၢ်အိၣ်ဘှံးအလၢအပှဲၤ

တၢ်ဆၢကတီၢ်ဘၣ်လံဂီၤ ၁း၅၅ နၣ်ရၠာစးံၣ်လံႉ တၢ်၀ံဃၢလၢ တၢ်ကတိၤသကိးတၢ် ခီဖျိ တၢ်ကွဲးလံာ်လၢ အ့ထၢၣ်နဲးအဃိ‚ တၢ်မံတဟဲထီၣ်လၢၤဘၣ်ႉ ယဆိကတီၢ်တၢ်သးကိၢ်ၢ်ခ@ခ@‚ ဘၣ်ဆၣ် လၢတၢ်အံၤအလီၢ် ယထံၣ်ဘၣ်ယဲတၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ် ထဲလၢတၢ်လၢယတဘၣ်မၤယဲၣ်လီၤႉ တၢ်သမံသမိးတၢ်ဖးလံာ်လၢ ထဲးဘလဲးအပူၤအံၤၣ်လီၤႉ ဖဲတၢ်အကတီၢ်မ့ၢ်ဟဲလၢ တၢ်ကဘၣ်ဟံးန့ၢ်တၢ်အိၣ်ဘှံးဂ့ၤဂ့ၤၣ်လီၤႉ
လၢလံာ်စီဆှံအလီၢ်လံၤအပူၤၣ်လီၤႉ လၢလံာ်စီဆှံအသီတက့တူၢ်အပူၤ‚ ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူး ဟ့ၣ်ထီၣ် ကျဲအသီတမံၤလီၤႉ လၢတၢ်ဆီၣ်သနံးလၢ တၢ်သိၣ်တၢ်ဘျၢလၢ တၢ်ထုးထီၣ်အီၤတဖၣ်အလီၢ်ၣ်လီၤႉ ‘‘ပှၤလၢတၢ်ဘှံးအသးဒီး ၀ံတၢ်ယိးတၢ်ဃၢခဲလၢာ်သ့ၣ်သုဧၢ‚ ဟဲဆူယအိၣ်တက့ၢ်ႉ ဒီးယကဒုးအိၣ်ဘှံး သုလီၤ’’ (မးသဲ ၁၁း၂၈) ႉ တချုးလၢ အတဲဖျါလံာ်စီဆှံအဆၢအံၤ‚ လၢအတိခိၣ်ၣ်လီၤႉ တၢ်မၤစၢၤလၢ အဒိးန့ၢ်၀ဲလၢ ပၢ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်လၢပလဲၤခီဖျိ၀ဲသ့စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႉ
လၢအဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ဟးဆှဲးတၢ်လၢအမၤဘၣ်ဒိ ပတၢ်မံတၢ်ဂဲၤၢ် တၢ်သိၣ်တၢ်ဘျၢတဖၣ် လၢအဘၣ်တၢ်ထုးထီၣ်အီၤန့ၣ်လီၤႉ ယဆိကတီၢ်ကွံာ် တၢ်ကွၢ်တၢ်သိၣ်တၢ်ဘျၢတဖၣ်‚ အါလၢ ယတၢ်၀ံတၢ်ယိးလၢအဃၢ ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးအခိၣ်သခၢၣ်လၢ အမ့ၢ်တၢ်ကွဲမုာ်လၢ‚ ‘‘ဟဲဆူယအိၣ်ႉႉႉ’’လီၤႉ