လၢကီၢ်အ့ဒယၣ်‚ ၀့ၢ်မံၣ်စိၣ်ၣ်လီၤႉ လီၢ်က၀ီၤ ပှၤကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ ကရၠာစးၢကရၠာစးိထီၣ် ဒီးပာ်ဖှိၣ်လိာ်သး ဃုာ်ဒီး မုၢ်နုာ် ကလံၤထံး လ့ၣ်မ့ၣ်အူခီပနံာ် ဆူတၢ်ကပရၤတၢ်အံၤ ဒီးမၤသီထီၣ်က့ၤ လီၢ်ဆ့ၣ်နီၤလၢ အတဂ့ၤ တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ တိၢ်ထးတလါတဖၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢအဒိၣ်‚ တၢ်စူးကါအီၤတသ့ တုၤဒၣ်လဲာ်လၢ ဖဲလၢတၢ်ဘှီက့ၤဃီသွါ‚ ကဟၣ်၀ံာ်ကသုၣ်ၣ် ဘၣ်လီၤႉ ပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ် ဖၠူတၢ်ဒူၣ်ဒီးကသံၣ် အလွဲၢ်ကလုာ်ကလုာ်လၢ ဒၢးပူၤဒီးဒၢးချၢ လီၤႉ အခဲအံၤၣ် မ့ၢ်လၢတၢ်လီၢ်အံၤၣ်လီၤႉ
တၢ်လၢအလီၤကမၢကမၣ်ဒိၣ်န့ၢ်တၢ်အံၤ‚ မၤအသးဖဲၣ်လီၤႉ ဖဲပပျဲသးစီဆှံအတၢ်မၤတၢ်လၢပပူၤ လၢတၢ်ဘၣ်ထွဲဒီးဆူတၢ်မူဒ်ယွၤအကျဲၣ်လီၤႉ
တၢ်တမံၤမံၤ ဟဲကဲထီၣ်သးသ့စ့ၢ်ကီးလီၤႉ ဖဲလၢတၢ်ဆီတလဲအံၤ မၤတၢ်လၢ တၢ်ကဘၣ်မၤအီၤဆူညါဆူညါ ဒီးတလီၢ်လီၢ် အိိၣ်ဒီးတၢ်ဆိကတီၢ်ဒီး တၢ်ဘၣ်စးထီၣ် က့ၤကဒီးၢ်ဒံးတၢ်ဒိးလ့ၣ်မ့ၣ်အူတဆိၣ်လီၤႉ တၢ်အံၤ ဆှၢပှၤဆူ တၢ်လီၢ်တတီၤ ဖဲပ ‘‘ကမၤကွၢ်ယွၤအတၢ်ဘၣ်သး’’ (၁၂း၂) န့ၣ်လီၤႉ တၢ်မၤလိန့ၢ်အ၀ဲအတၢ်ဘၣ်သး ကပၣ်ဃုာ် မ့တမ့ၢ် တပၣ်ဃုာ်ဒီး တၢ်လၢအလီၤတံၢ် လီၤဆဲးတဖၣ်ၣ်လီၤႉ
နၣ်လံၣ်ကၣ်လံၣ်ၣ်လီၤႉ မ့ၢ်ကစၢ်ယွၤအစိကမီၤလၢ အဆီတလဲကွံာ်နၤအံၤၢ် အ၀ဲအတၢ်ဘၣ်သးလၢ တၢ်သးခုအပူၤ ဒ်လဲၣ်ႉ