လၢတၢ်စံၣ်ဃဲၤလၢပျၢၤလၢ အမ့ၢ် စလံဖံၣ်ဟီလိၣ်အပူၤ‚ ၀ၣ်ဒီးၣ်တၣ်အၣ် (ရၠာစး) ဘ့ တဲဖျါ ထီၣ် အံကဘိးခရၠာစး့ၢ် မုၣ်ဃံလၤလၢအမ့ၢ် က့တံနၣ် ဆူတၢ်ဒိတ့ဒိးဖျီသးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႉ တၢ်တဲအနီၣ်၀ံာ်ခံတခီမ့ၢ် ပှၤဒိးကသ့ၣ်လၢ အကီာ်တဲာ် (ခိၣ်တအိၣ်) မၤပျံၤမၤဖုးတၢ်လၢ ခိၣ်လိၣ်နံၣ်အ၀့ၢ်ချၢန့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်တနၤၣ်လီၤႉ တၢ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်လၢအဖျါထီၣ်ဆှံဆှံ ဆူပှၤဖးလံာ်တဖၣ်အအိၣ် လၢ ပှၤ ‘ဒိးကသ့ၣ်’ မ့ၢ်နီၢ်နီၢ် ပှၤတဂၤလၢ အ့ကၢး၀ဲဘၣ်၀ဲ ဒီး က့ထံနၣ်ၣ်လီၤႉ
မံၤ အံကဘိးအံၤၢ်အီၤလၢ လံာ်စီဆှံအပူၤၣ်လီၤႉ ဖဲတၢ်ဒုးတၢ်ယၤတၢ်ဒီး ပှၤဖလ့့ှှးသးဖိၣ်လီၤႉ တၢ်လၢ အအိၣ် သးလၢအတဂ့ၤ ဟဲအိၣ်ထီၣ်လီၤႉ အံၣ်စရၠာစး့လးအသုးမုၢ် လဲၤထီၣ်ဒီး တလါစီဆှံအံၤ ဘၣ်တၢ်ဖီၣ်န့ၢ်အီၤလီၤႉ စီၤဃၤနဖံဒီး စီၤဖံနဃၣ်‚ လၢအမ့ၢ် ၀ံဧ့လံၤအဖိခွါတဖၣ်ၣ်လီၤ (း၁၈) ႉ ဖဲစီၤဖံၤနဃၣ်အမါ လၢဘူးကဆံးစၢ်အဖိနၣ်ဟူ တၢ်ကစီၣ်အံၤ ‘‘သကူးလီၤအသးဒီး ဆံးစၢ်တၢ်လီၤႉ အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ‚ ဘၣ်တၢ်ဟုးဆါလီၤ’’ (း၁၉) ႉ လၢအတၢ်ကတိၤလၢခံကတၢၢ်ၢ်အဖိခွါအံၤ အမံၤလၢ အံကဘိး (လၢအခီပညီမ့ၢ် ‘တၢ်လၤကပီၤတအိၣ်’န့ၣ်လီၤႉ ဒီးပိာ်မုၣ်အံၤ စံး၀ဲဒၣ်လၢ ‘‘တၢ်လၤ ကပီၤ လဲၤသဒၣ်လံ အံၣ်စရၠာစး့လးလံ’’) (း၂၂) ႉ
လၢတၢ်ဘျုးထူးဖှိၣ်တီၤအပူၤၣ်လီၤႉ အ၀ဲအလၤကပီၤအခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိ ဟဲဖျါထီၣ်လၢကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူး လၢအစံးဘၣ် အပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ်လၢၣ်ၣ်လီၤႉ
တနံၤအံၤၣ်‚ ပှၤတသ့ၣ်ညါနီတဂၤဘၣ်ႉ ဘၣ်ဆၣ်ၣ်လီၤႉ