ဖဲယဆ့ၣ်နီၤလၢကျးဖးဒိၣ်တဖျၢၣ် အတၢ်ဆါတၢ်အီၣ်တၢ်အီအလီၢ်ၣ်လီၤႉ ဖဲယအ့ၣ်အီၣ်ကိၣ် တမီကတီၢ် ပှၤဂီၢ်မုၢ်တဖၣ် တရၠာစးံးတရၠာစးးလၢယဃၢၤၣ်လီၤႉ ယဆိကမိၣ်ထီၣ်လၢ ပ၀ဲပှၤကူပှၤကညီ‚ ပအိၣ်ဒီးတၢ်ဆၢကတီၢ်ၣ်ဘၣ်လီၤႉ
ယဆိကမိၣ်ထီၣ်လၢ ယကကကွဲးလီၤ တၢ်မၤအသီတခါလၢ ယကဘၣ် မၤအီၤ ဒီးဟ့ၣ်ဆိမၤဆိတၢ် ဆူဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်မၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်‚ ဖဲယထုးထီၣ် ယထိၣ်ဒံး‚ တၢ်ဆိကမိၣ်အဂၤတမံၤ ဟဲအိၣ်ထီၣ်လၢယသးပူၤၣ်လီၤႉ
တၢ်အံၤမ့ၢ်ယွၤလၢ ၀ံယ့ှှါယၤပာ်ဖျါထီၣ်လၢ အဃီၣ်ထံလၢ အစုညါသး အပူၤၣ်လီၤႉ အ၀ဲ ယုၢ်ဆၣ်ကိးဖျၢၣ်လၢမူကပိာ်လိၤအမံၤ ဒီးနဲၣ်အ၀ဲသ့ၣ်အကျဲ (း၂၆) သ့ၣ်ညါပှၤပၢတၢ်ြပးတၢ်လၢ ဟီၣ်ခိၣ်အံၤကိးဂၤဒီး သ့ၣ်ညါ၀ဲအကျဲကိးမံၤ (း၂၃) ၣ်လီၤႉ ‘‘သုကဒိလီၤယၤဒီးမတၤတဂၤလဲၣ်’’ (း၂၅) န့ၣ်လီၤႉ ၀ံယ့ှှါယၤစံးဆၢက့ၤလၢ ‘‘မ့ၢ်ကစၢ်အထူအယိာ်ၣ် တလီၤဘှါဘၣ်’’ (း၂၈) ႉ
သးအတၢ်ဆီၣ်သနံး ဒီးတၢ်သူၣ်ကိၢ်သးဂီၤတမ့ၢ်တၢ်လၢအဂ့ၤလၢပဂီၢ်နီတစု ဘၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်ၣ်လီၤႉ ယွၤလၢ အစိကမီၤကတၢၢ်ကတာ်တသ့အံၤတလီၤဂာ်ဒီးယၤ ဘၣ်ႉ အ၀ဲမၤပှဲၤ တၢ်လၢအဆၢမၤ၀ဲကိးမံၤလီၤႉ ယအီၣ်လၢာ်ကွံာ် ယကိၣ်ဒီး အိၣ်ဘှံး တစိၢ်ဖိလီၤႉ ဒီးလၢတၢ်ဘရၣ်တၢ်ဘှီၣ်အပူၤ‚ ယဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်အီၤလီၤႉ