ပပှၤကွဲးတၢ်တဖၣ်

ကွၢ်ခဲလၢာ်

တၢ်ကွဲးဖှိၣ်ရၤတဖၣ် လၢ Poh Fang Chia

သးလၢ အသ့စံးဘျုးယွၤတဖၣ်

ဟဲစၢၣ် ဖး(ချ)မဲး (Hansle Parchment)န့ၣ် တၢ်ကီတၢ်ခဲဘၣ်အီၤ ဖဲအကလဲၤပြၢတၢ်လၢ ထိၣ်ကၠိၣ် အိၣ်လဲပ့း (Tokyo Olympics) လၢတၢ်လိၣ်ကွဲ စံၣ်မံဖဲၣ်နဲၣ်(semifinal) အဂီၢ်အဆၢကတီၢ် ဒိးကမၣ်ဝဲ သိလ့ၣ်ဆူ တၢ်လီၤအဂၤအဃိ ကလဲၤတုၤဆူ တၢ်ပြၢအလီၢ်ဘၣ်ဆၢဘၣ်ကတီၢ်အဂီၢ်န့ၣ် တၢ်မုၢ်လၢ်အိၣ်ဒၣ်ဆံးကိာ်ဖိန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဒီး ဟဲစၢၣ် ကဘၣ်စံးဘျုးဝဲဒၣ်လၢ ထံၣ်လိာ်အသးဒီး တံၣ်ယၤနၤ စတိၣ်ကိၣ်ဘ့း(ချ) (Trijana Stojkovic) လၢအမၤစၢၤတၢ်, ပှၤမုာ်သးမၤကလီၤတၢ်တဂၤ ဒီးပိာ်မုၣ်န့ၣ် ဟ့ၣ်အီၤစ့ ဒ်သိးကလဲၤငါဒိး ထဲးကစံၣ်(taxi)အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဟဲစၢၣ်ဖး(ချ)မဲး လဲၤတုၤဘၣ်ဝဲ တၢ်ပြၢအလီၢ် လၢဘၣ်ဆၢဘၣ်ကတီၢ် ဒီးအကတၢၢ်န့ၣ် မၤနၢၤဝဲ ခိၣ်ဖးတၢ ထူကဘျၣ်လၢ မံးထၢၣ် ၁၁၀ တၢ်ဃ့ၢ်ခီတၢၣ်အတၢ်ပြၢအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢခံန့ၣ်ဒီး အဝဲလဲၤဃုထံၣ်ဝဲ စတိၣ်ကိၣ်ဘ့း(ချ) ဒီးစံးဘျုးစံးဖှိၣ် ပိာ်မုၣ်အံၤလၢ အတၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ်တၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲလံာ်လူၤကၣ် ၁၇:၁၅-၁၆ အပူၤ ပကဖးဘၣ် ပှၤရှၤမရံလၢအလိၤတဂ့ၤတဂၤန့ၣ်, ဟဲက့ၤကဒါက့ၤဆူ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အအိၣ် လၢကစံးဘျုးစံးဖှိၣ်က့ၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအဂီၢ် မ့ၢ်လၢ…

ဖီၣ်စှီၤဃာ် တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်

ရှ့ယံၣ်(Shin Yi) လၢအသးအိၣ် (၂ဝ) နံၣ်တဂၤ ဖဲအခိးလၢကနုာ်လီၤဘၣ် ဖၠၣ်စိမိၤန့ၣ် အဝဲပာ်လီၤအသးလၢ တၢ်အိၣ်ဘှံးသၢလါကတီၢ် အဝဲကမၤတၢ်လၢ သးစၢ်မ့းၡၢၣ်အတၢ်ကရၢကရိတခါလီၤ. တၢ်တမံၤအံၤဖျါလၢ မ့ၢ်ဆၢကတီၢ်လီၤဆီ ဖဲကိၣ်ဘံး-၁၉ အိၣ်ဒီး အတၢ်ဘျၢတဖၣ်လၢ တၢ်ထံၣ်လိာ်သးလၢ မဲာ်သကိးမဲာ် တညီဘၣ်အဆၢကတီၢ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် တယံာ်ဘၣ်န့ၣ် ရှ့ယံၣ်ထံၣ်န့ၢ်ကျဲလီၤ. အဝဲဟ့ၣ်နီၤတဲဖျါဝဲ, “ယထံၣ်လိာ်ဒီး ကၠိဖိတဖၣ် ဖဲကျဲမုၢ်တဖၣ်အလိၤ, လၢတၢ်ဆါတၢ်ပှ့ၤကျးဖးဒိၣ်တဖၣ်အပူၤ, ဒီးလၢတၢ်အီၣ်အကျးတဖၣ် ဒ်ညီနုာ်ပထံၣ်အသိးတသ့နာ်သက့, ဘၣ်ဆၣ် ပဆဲးကျိးဒီးခရံာ်ဖိကၠိဖိတဖၣ် ခီဖျိ ‘zoom’ ဒီးထုကဖၣ်န့ၢ်လိာ်သးဒီး ပှၤလၢတနာ်ဒံးတၢ်တဖၣ်ဒၣ်လဲာ် လၢကွဲၤဒီနၢ်သ့ဝဲလီၤ.”

ရှ့ယံၣ်မၤဝဲတၢ် ဒ်စီၤပီလူးတဲဝဲအသိး လၢကမၤ “ပှၤစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်သးခုကစီၣ်အတၢ်မၤ”လီၤ (၂တံၤ ၄:၅). စီၤပီလူးဟ့ၣ်ပလီၢ်ဝဲလၢ ပှၤကညီတဖၣ် ကဃုသရၣ်တဖၣ် လၢကတဲအဝဲသ့ၣ်တၢ်ဒ်အဘၣ်အဝဲသ့ၣ်အသးအသိးဒီး တမ့ၢ်ဘၣ်တၢ်လၢ အဝဲသ့ၣ်ကြၢးနၢ်ဟူဘၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ (:၃-၄). ဘၣ်ဆၣ် စီၤတံၤမသ့း ဘၣ်တၢ်ကိးအီၤ ဒ်သိးကပာ်ဆူၣ်သးဒီး “ကျဲးစၢးလၢတၢ်အကတီၢ်ဘၣ် ဒီးလၢတဘၣ်ဘၣ်”လီၤ. အဝဲ ကဘၣ်, “မၤဖျါပှၤအတၢ်ကမၣ်, သိၣ်ဃီၣ်တၢ်ဒီးသဆၣ်ထီၣ်တၢ်” -…

တၢ်စံးဘျုးလၢမုၢ်ဆၣ် (မုၢ်နံၤပူၤတသီ)အဃိ

ညီနုၢ် ယပျံၤမုၢ်ဆၣ်အနံၤတဖၣ်လီၤ. ဖဲယလဲၤဆူ ယတၢ်မၤလၢညါတခါန့ၣ် ယလဲၤဒိးလ့ၣ်မ့ၣ်အူလီၤ. တဘျီဘျီ ယဆ့ၣ်နီၤတစိၢ်ဖိ ဖဲလ့ၣ်မ့ၣ်အူသန့ ဒ်သိးယတလဲၤတုၤဆိဆိတဂ့ၤအဂီၢ်လီၤ. ဖဲယဆိကမိၣ်ထီၣ် တၢ်မၤလၢပကဘၣ်မၤဝံၤအီၤ ဒ်တၢ်သ့ၣ်ဆၢဖးကတီၢ်အသိး ဒီးတဘျီဃီ တၢ်ဘၣ်ရ့လိာ်ဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်မၤအခိၣ် လၢအသးဖုၣ်သးချ့ဒိၣ်မးတဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ယသးဘၣ်ကိၢ်ဘၣ်ဂီၤန့ၣ်လီၤ. လၢပဝဲတနီၤအဂီၢ် လီၤဆီဒၣ်တၢ် ပကဘၣ်စးထီၣ် နွံအခီၣ်ထံးလၢတၢ်သးအုးအံၤ ကမ့ၢ်တၢ်ကီလၢပဂီၢ်လီၤ. လၢပတၢ်မၤအပူၤ ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် ပသးကဘၣ်တံာ်တာ် ဒီးတၢ်တတဲဂ့ၤပှၤဘၣ်. စီၤပၤရှလိၤမိၤပာ်ဖျါ တၢ်မၤတၢ် ကိၢ်ကိၢ်ဂီၤဂီၤ ဒီးစံးဝဲ, “အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပှၤကညီလၢအမၤတၢ်ခဲလၢာ်အဃိ, ဒီးလၢအသးကိၢ်လၢ တၢ်လၢအမၤဝဲ လၢမုၢ်အဖီလာ်အဃိန့ၣ် မ့ၢ်မနူၤလဲၣ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, အမုၢ်နံၤခဲလၢာ်တဖၣ် မ့ၢ်တၢ်သူၣ်အုးသးအုး ဒီးအတၢ်မၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်မၤကိၢ်မၤဂီၤ ဒီးအသးတအိၣ်ဘှံးဘၣ်လၢ မုၢ်နၤဒၣ်လဲာ်ဘၣ် (စံၣ်တဲၤတဲ ၂:၂၂-၂၃).

စီၤပၤကူၣ်သ့ တဟ့ၣ်ကူၣ်ပှၤကျိၤကျဲ လၢပကဘၣ်မၤ တၢ်မၤလၢအတၢ်ဆီၣ်တံၢ် ပှၤစှၤ ဒီးကဲဘျုးလၢ ပဂီၢ်အါအါဒ်လဲၣ်န့ၣ်ဘၣ်. မ့မ့ၢ်ဟ့ၣ်ပှၤ တၢ်ဆိကမိၣ်ဒီး လဲလိာ် ပတၢ်ထံၣ်နၢ်ပၢၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ကွၢ်ဖဲပတၢ်မၤကကီဒၣ်ဝဲ အဝဲဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါပှၤလၢ “ပကမုာ်လၤတၢ်ဂ့ၤ” ခီဖျိယွၤအတၢ်မၤစၢၤလီၤ(:၂၄).…

တၢ်သဘျ့အမ့ၢ်အတီ

ဖဲဖးလံၥ်ဖးလဲၢ်လၢ လ့ၣ်မ့ၣ်အူအခါ, မံၣ်လ့(Meiling)တိၤနီၣ် လံၥ်ကျိၤတဖၣ်ဒီး ကွဲးနီၣ်တၢ်တဖၣ် လၢအလံၥ်ကွဲးနီၣ်အပူၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, မိၢ်တဂၤဒီးအဖိ အိၣ်ဖဲတၢ်ကပၤ အတၢ်ကတိၤလိၥ်သးတဖၣ် မၤအိၣ်ကတီၢ် မံၣ်လ့လီၤ. မိၢ်န့ၣ် တဲနၢ်ပၢၢ်အဖိ မ့ၢ်လၢဖိအံၤတိၤကွံးကွး တၢ်လၢအမိၢ်အလံၥ်, လၢအဟဲက့ၤစိၥ်ဝဲလၢ လံၥ်ရိဖှိၣ်ဒၢးအပူၤအဃိလီၤ. မံၣ်လ့န့ၣ် သုးကွံၥ်အထိၣ်ဒံးဘိဆူတၢ်အယံၤ တအဲၣ်ဒိးဝဲလၢ ဖိသၣ်ဆံးအံၤသမၢ အမိၢ်အတၢ်ကတိၤ ဒီးမၤပိၥ်ထွဲမံၣ်လ့အခံဘၣ်. မံၣ်လ့သ့ၣ်ညါလၢ ဖိဆံးအံၤ တမ့ၢ်ကနၢ်ပၢၢ်တၢ်မၤဟးဂီၤလံၥ်ဒိးလဲ ဒီးတၢ်ကွဲးနီၣ်တၢ်လၢ နလံၥ်ဒၣ်နဲအပူၤ အတၢ်လီၤဆီဘၣ်လီၤ.

မံၣ်လ့အတၢ်မၤအံၤ မၤသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်ယၤလၢ ၦၤတၢ်မၢဖိစီၤပီလူးအတၢ်သဆၣ်ထီၣ် တၢ်ကတိၤ ဖဲ ၁ ကရံၣ်သူး ၁၀:၂၃-၂၄ လၢအစံးဝဲ “‘ယအိၣ်ဒီး ခွဲးယၥ်လၢ ယကမၤတၢ်တမံၤလၢ်လၢ်’ နစံးဒ်န့ၣ် - ဘၣ်ဆၣ် တၢ်ခဲလၢၥ်တမၤအါထီၣ် တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်ဘၣ်. တၢ်ခဲလၢၥ်မ့ၢ်အတီအလိၤဘၣ်ဆၣ်ဒီး, တၢ်ခဲလၢၥ် တမၤထီၣ်ထီဘၣ်တၢ်ဘၣ်. မ်ၦၤသုတဃုအတၢ်ဒၣ်ဝဲနီတဂၤတဂ့ၤ, မ်အဃုၦၤဂၤ အတၢ်ကိးအဂၤဒဲးတက့ၢ်”.

ၦၤစူၢ်နၥ်ယ့ၣ်ၡူး ဖဲကရံၣ်သူးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ကဲထီၣ်သီဖိအံၤ ထံၣ်အဝဲသ့ၣ် အတၢ်သဘျ့လၢခရံၥ်အပူၤန့ၣ် ဒ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယၥ်တမံၤလၢ ကဟံးန့ၢ် နီၢ်ကစၢ်အတၢ်သးစဲလီၤ.…

တၢ်အီၣ်ကျးဖိလၢအတြဲၤအံၣ်

ကိၣ်ခြစးအလိၣ်တဖၣ်(Croissants), ကိၣ်ဘိၣ်ဘၢဖိတဖၣ်(dumplings), ထိးညၣ်ကသူဒီးတၢ်အီၣ်အဝံၣ်အဘဲ အဂုၤအဂၤအကလုၥ်ကလုၥ် အိၣ်ခိးဝဲ ၦၤလၢအထံၣ်န့ၢ်ဒီးနုၥ်လီၤဆူ တြဲၤအံၣ် တၢ်အီၣ်ကျးအပူၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်အီၣ်ကျးဖိအံၤ အိၣ်ဖဲ ဝ့ၢ်တၣ်နဲ(န) (Tainan)လၢကီၢ်တၣ်ဝဲ(မ) (Taiwan), ဒီးမ့ၢ်ဒၣ်တၢ်အပူၤဟိတပူၤ လၢတၢ်ဒူၣ်အလိၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်လဲၤနုၥ် အတြဲၤန့ၣ် ကအိၣ်ဒၣ် စဲထံၣ်မံထၢၣ်(၄၀)ဃၣ်ဃၣ်ဧိၤ (စှၤန့ၢ် ၁၆ လဲးမး), တြီၢ်ယုၢ်ဖိဧိၤ လၢၦၤတဂၤကလဲနုၥ်ဆွံဖျိ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, တၢ်မ့ၢ်ကီလၢၦၤကလဲနုၥ်အဂီၢ် ထဲလဲၣ်ဂ့ၤ, ကျးလီၤတိၢ်လီၤဆီဖိတခါအံၤ ထုးန့ၢ်တ့ၢ်ၦၤဂီၢ်မုၢ်အါဂၤအသးလံန့ၣ်လီၤ.

တၢ်အံၤ မ့ၢ်ကမ့ၢ်တၢ်ဒ်သိးသိးဒီး တြဲၤအအံၣ်လၢ အဘၣ်တၢ်ပၥ်ဖျါဃၥ် လၢလံၥ်လူၤကၣ် ၁၃:၂၂-၃၀ အပူၤန့ၣ်ဧါ. ၦၤတဂၤသံကွၢ်ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးဒ်အံၤ, “ၦၤလၢအတုၤဝဲလၢ တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအီၤန့ၣ် မ့ၢ်အစှၤဂၤဧါ”( :၂၃). လၢအတၢ် စံးဆၢအပူၤ, ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးတၤၦၤအဝဲန့ၣ် ဒ်သိးက“ဂုၥ်လဲၤနုၥ်ဖျိကျဲစၢၤအအံၣ်” ဆူ ယွၤ အဘီအမုၢ်အပူၤန့ၣ်လီၤ (:၂၄). တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်သ့ၣ်လၢ ကစၢ်သံကွၢ်န့ၣ် မ့ၢ် “ၦၤဘၣ်တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤတဖၣ်အကျါ မ့ၢ်နကပၣ်ဃုၥ်ဧါ” န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူး ဆူးကါ တၢ်ထိၣ်သတြီၤအံၤ ဒ်သိးအကသဆၣ်ထီၣ်…

တၢ်ဘျုး‚ ဘၣ်ဆၣ် တၢ်အံၤတလိၣ်ဘၣ်

ခရၠာစးံာ်ဖိအကၠိတဖျၢၣ်လၢ အီၣ်ထံးစတံး (အီၣ်တစ့ၣ်) ဖိသၣ်အဂီၢ်ၢ် တၢ်မၤဘူၣ်ဂီၢ်မုၢ်ဂီၢ်ပၤလၢ ခီးပရၠာစး့ရၠာစးၢၣ်တခါအအိၣ်လီၤႉ ဖဲအသမံသမိးကွၢ် တၢ်ဟ့ၣ်အံၤ တအိၣ်ဒီးတၢ်စၢဃာ်တမံၤမံၤအဃိ‚ အ၀ဲသ့ၣ်တူၢ်လိာ်စ့အံၤလီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်‚ တယံာ် ပှၤဟ့ၣ်တၢ်မၤဘူၣ်သ့ၣ်တဖၣ် ဃ့ထီၣ်တၢ် ဒ်သိးကကဲထီၣ်ကမံးတံာ်ဖိ တဖၣ်လီၤႉ အ၀ဲသမၢတၢ်ကဟ့ၣ်တၢ်ပျဲလၢ တၢ်ကမၤစှၤလီၤ ကၠိၣ်လီၤႉ အ၀ဲစံးစ့ၢ်ကီးလၢ ‘‘တၢ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်လၢအကါဒိၣ်‚ လၢတၢ်ကမၤ ကစၢ်ယွၤအတၢ်မၤၣ်လီၤ’’ႉ
တၢ်ဂ့ၢ်အိၣ်အါမံၤလၢ ကံၢ်စီကဆံးလီၤစှၤလီၤလၢ ဟ့ၣ်မၤစၢၤတၢ်ဒီး တၢ် တမံၤအံၤစ့ၢ်ကီးၣ်လီၤႉ လၢ လံာ်စီဆှံ အပူၤ‚ ပကထံၣ်ဘၣ် တၢ်ဂ့ၢ်အဂုၤအဂၤတမံၤလီၤႉ ဖဲပှၤယူၤဒၤဖိလၢ အဘၣ်တၢ်စိာ်မၢကဲကုၢ် တဖၣ် ဟဲက့ၤကဒါက့ၤဆူ ယ့ှူၤ့ှှလ့ၣ်‚ စီၤပၤကိရၠာစး့ၣ် ဟ့ၣ်မူဟ့ၣ်ဒါအ၀ဲသ့ၣ်လၢ ကသူၣ် ထီၣ်က့ၤတၢ်လုၢ်ဟံၣ်လီၤ (ဧ့ြစၤ ၃) ႉ ဖဲပှၤလၢ အ၀ဲသ့ၣ် အခိၣ်အဃၢၤ စံးဘၣ် အ၀ဲသ့ၣ်လၢ ‘‘ဒုးမၤထီၣ်ပှၤဒီးသုတက့ၢ်’’ႉ အဂ့ၢ်ဒ်အံၤၣ်လီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ်မၤကတၢၢ်က့ၤ၀ဲလၢ‚ ခီဖျိတၢ်တူၢ်လိာ်တၢ်မၤစၢၤအံၤၣ်လီၤႉ ပှၤအံၣ်စရၠာစး့လးဖိတဖၣ် ဆၢတဲာ်တၢ်လၢအမ့ၢ်အတီမ့ၢ်လၢ ပှၤလၢအခိၣ်အဃၢၤ တဖၣ် မ့ၢ်တၢ်ကိးမံၤလၢ…

တၢ်အိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤအဂ့ၤအဘၣ်

လၢပှၤအိၣ်မူသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ် တၢ်မၤကလီန့ၣ် တၢ်သံတၢ်သူၣ်အုးသးအုးသ့ၣ်တဖၣ် အဂီၢ် ဘၣ်တၢ်မၤအီၤဒီး စးထီၣ်သူၣ်ထီၣ်၀ဲ ဖဲကီၢ်ကိၣ်ရၠာစးံယၤကလံၤထံး န့ၣ်လီၤႉ တၢ်မၤအံၤ စးထီၣ်၀ဲ ဖဲ ၂၀၁၂ နံၣ်အတီၢ်ပူၤ အါန့ၣ် ပှၤအဂၤ ၂၅ၣ် ပှၤသံဒီး တၢ်သူၣ်အုးသးအုး အမူးတဖၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤႉ အတၢ်ကွၢ်စိမ့ၢ်၀ဲတၢ်အိၣ်မူမၤဂ့ၤထီၣ် သးသမူဆူခါဆူညါ တၢ်ကတဲာ်ကတီၤ သးလၢအနီၢ်ကစၢ်တၢ်သံအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႉ ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါသ့ၣ်တဖၣ် စံး၀ဲလၢ တၢ်မၤဒိးပှၤသံအမူးတဖၣ် မ့ၢ်တၢ်အခီပညီလၢ တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါ ဆူပှၤမၤ သကိးတၢ်တဖၣ် အတၢ်အိၣ်မူအပူၤ ကအိၣ်ဒီး သးအတၢ်သ့ၣ်ညါအမ့ၢ်အတီၣ်လီၤ’’ႉ
တၢ်စံးတၢ်ကတိၤတဖၣ်အံၤ ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤပှၤ လၢလံာ်ပှၤစံၣ်တဲၤတဲလီၤ တၢ်အပူၤ ပှၤကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့တဖၣ် သိၣ်လိပှၤလၢ ‘‘အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ အ၀ဲန့ၣ် မ့ၢ်ပှၤကညီ ခဲလၢာ်အကတၢၢ်ၣ် ကပာ်၀ဲလၢ အသးလီၤ’’ (စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ် ၇း၂) ႉ တၢ်သံတၢ်ပှၢ် ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤပှၤလၢ သးသမူတဖၣ် တအိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤထီဘိ အဃိဒီး ဖဲပအိၣ်မူတစိၤတလီၢ်ဖိန့ၣ် ပကအိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤအဂ့ၤကတၢၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႉ တၢ်သ့ၣ်ညါ အံၤ မၤဆံးလီၤစှၤလီၤ ပတၢ်သးကွံ လၢကစၢ်ယွၤအတၢ်ဟ့ၣ်အဂ့ၤတနီၤ…

ပှၤတမှံၤတဂၤလၢတၢ်တမုၢ်လၢ်

စီၤစးဃဲ မ့ၢ်ပှၤတဂၤလၢ အဘၣ်အိၣ်သယုၢ်ထဲတဂၤဧိၤလီၤႉ ဖဲအ၀ဲဟးလၢကျဲမုၢ်ခိၣ် လၢ ၀့ၢ်ပူၤ‚ အ၀ဲကလၢၢ်ဘၣ် မဲာ်ချံလၢအတအိၣ်ဒီး တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံတဖၣ် ကွၢ်တက@အီၤ လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်ၣ်လီၤႉ စီၤက@မ့ၤ လၢ ၀့ၢ်အလ့းစၣ်ြဒူး လၢအမ့ၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ခိၣ်နၢ်တဂၤ စံးလၢၣ်လီၤႉ မ့ၢ်လီၤၣ်လီၤႉ
မ့ၢ်တၢ်မနုၤ မၤန့ၢ်ဆီၣ်ခံအီၤဆူ တၢ်ကထီၣ်လၢ သ့ၣ်အခံန့ၣ်လဲၣ်ႉ ပှၤဃ့သွဲ တဖၣ်ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်‚ ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးတခီၣ်လီၤႉ စီၤစးဃဲ ကမၢကမၣ်ဘၣ်၀ဲ ဖဲလၢကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူး တူၢ်လိာ်အီၤစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႉ မ့ၢ်လီၤ အ၀ဲအဂီၤဖုၣ်အဃိ‚ အ၀ဲထံၣ်ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူး တသ့ဘၣ် (း၃) ႉ လၢတၢ်အံၤအဃိၢ် ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူး န့ၣ်လီၤႉ
ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးစ့ၢ်ကီး ဃုထံၣ်စီၤစးဃဲလီၤႉ ဖဲကစၢ်ခရၠာစးံာ် တုၤဆူသ့ၣ်တထံး လၢ စီၤစးဃဲထီၣ်၀ဲကတီၢ်‚ အ၀ဲကွၢ်ထီၣ်တၢ်ဒီးစံးဘၣ်အီၤ ‘‘စီၤစးဃဲဧၢ‚ စီၤစးဃဲၣ်လီၤႉ ဆိကမိၣ်ထီၣ်တၢ်အံၤတက့ၢ်’’ႉ ပှၤအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်အကစၢ်အံၤၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ် ဃုာ်ဒီး ပှၤလၢအဘၣ်တၢ်ညိကွံာ်လၢကမျၢၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ
ဖဲလၢပသူၣ်ပသးၣ်လီၤႉ ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူး တညိကွံာ်ပှၤနီတစု ဖဲပဃၣ်ပသးဆူအအိၣ်န့ၣ်ဘၣ်ႉ အ၀ဲကသူၣ် ထီၣ်က့ၤ တၢ်လၢအလီၤမၢ်ဒီးဟးဂီၤကွံာ်ဒီး ကဟ့ၣ်က့ၤပှၤ…

ကစၢ်ယွၤအၢၣ်လီၤကတဲာ်ကတီၤတၢ်

ပလဲၤဟးဆူ ကီၢ်စံၣ် (တ့ှူးကီၢ်) ၣ်လီၤႉ ပလဲၤနုာ်လီၤယိာ်ထီၣ် ယိာ်ထီၣ်ၣ်ၣ် န့ဆၢၣ်အတၢ်ဃံတၢ်လၤသဂၢၢ်ပှၤလီၤႉ ဒ်ယၢ်၀ါဘျး သဒၢတၢ်လီၤစဲၤတကဘျၣ်အသိး ထံ၀ါဆှံယွၤလီၤ တဆီဘၣ်တဆီ ခီဖျိလ့လွဲၢ်ဃး တဖၣ်အဖီခိၣ် အိၣ်ဖျါထီၣ်လၢပမဲာ်ညါလီၤႉ ဃံလၤလီၤဘီလီၤမုၢ်မးလီၤႉ
ပှၤဟးသကိးဒီးဆှၢပှၤလၢပတၢ်လဲၤအံၤ မ့ၢ်ပှၤလၢပဟဲကိးန့ၢ်အ၀ဲသ့ၣ်လၢ သ၀ီ လၢပဟဲခီဂာ်တ့ၢ်၀ဲတဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဖဲပတုၤလၢ ထံလီၤဆှူအလီၢ်အံၤ အ၀ဲသ့ၣ်တဲ‚ ပကအီၣ်သကိး တၢ်သးခုအတၢ်အီၣ် (ာ်ငခညငခ) ဖဲအံၤလီၤႉ ဂ့ၤဒိၣ်မးလီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်ဒီး တၢ်အီၣ်တခီအိၣ်ဖဲလဲၣ်ႉ ပတဟဲပရၤပာ်နီတဂၤဘၣ်ၣ် မ့ၢ်၀ဲဒၣ် ရၠာစးTှၣ်ရၠာစးှါခၠဲး လၢ အကိး၀ဲတၢ်ဒိးတၢ်လၣ်တကလုာ်လီၤဂာ်ဒီး ပကိးတၢ်နၢမူဒိး အဖီတကီၤလွဲၢ်ဖိတဖၣ်န့ၣ် ပအီၣ်၀ံၣ်ဒိးမးလီၤဂာ်မး ဒ်ပတုၤလၢမူကပိာ်အလိၤန့ၣ်လီၤႉ
တၢ်အံၤဒုးသ့ၣ်ညါနီၣ်ယၤလၢ တၢ်ဘၣ်တ့လီၣ်ဖျါထီၣ် ယွၤအလၤကပီၤဒီး အတၢ်အၢၣ်လီၤအီၤလီၤ တၢ်ကတဲာ်ကတီၤလၢအဟ့ၣ်ပှၤအါအါဂီၢ်ဂီၢ် ပတဲလၢ အဂ့ၢ် တလၢာ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ ပထံၣ်ဘၣ် အတၢ်သူၣ်လဲၢ်သးလဲၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ညီ ဒ်တၢ်မုၢ်တၢ်ဘိ အကလုာ်ကလုာ်အမုၢ် အိၣ်ဒီးအချံအသၣ်ၣ်လီၤႉ ကစၢ်ယွၤတ့လီၤ ဒီးဟ့ၣ်ပှၤတၢ်အီၣ်အဂီၢ် ကိးအမံၤဒဲး အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ ( ၁ မိၤ ၁း၂၉) ႉ…

မတၤသ့ၣ်ညါလဲၣ်

ဒ်ပှၤတ့ှူးဖိအတၢ်စံၣ်ဃဲၤဟဲ၀ဲအသိး‚ ဖဲ ှၠင တနညါ အကသ့ၣ်လုၢ်ဒိၣ်ပရၤဒိၣ်တဖၣ်အကျါ တဒုလီၢ်မၢ်အခါ‚ ပှၤလၢအဃၢၤတဂၤ ပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်သးအုးလၢ အတၢ်လီၤမၢ်အဂီၢ် လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ် ှၠင တနညါ တကိၢ်တဂီၤဘၣ်ႉ အ၀ဲစံး၀ဲဒၣ် ‘‘တၢ်အံၤ ကမ့ၢ်တၢ်ဂ့ၤလၢ ယဂီၢ်သ့ၣ်သ့ၣ်လီၤန့ၣ် မတၤသ့ၣ်ညါကသ့လဲၣ်’’ လီၤႉ တၢ်လီၤကမၢကမၣ်အပူၤ‚ ကသ့ၣ်လၢအလီၤမၢ်တဒုန့ၣ် ဟဲက့ၤဆူဟံၣ် ဃုာ်ဒီးကသ့ၣ်အဂၤတဒုန့ၣ်လီၤႉ ဖဲပှၤလၢအဃၢၤ ပာ်ဖျါတၢ်သးခုဃုာ်ဒီးအီၤအခါ‚ ှၠင တနညါ စံး၀ဲဒၣ် ‘‘တၢ်အံၤကမ့ၢ် တၢ်အၢလၢယဂီၢ်သ့ၣ်သ့ၣ်လီၤန့ၣ် မတၤသ့ၣ်ညါကသ့လဲၣ်’’ႉ ဒီးတၢ်ကဲထီၣ်အသးလၢ‚ အဖိခွါအခီၣ်ကၢ် ဖဲအဒိး၀ဲကသ့ၣ်အသီတဒုအခါန့ၣ်လီၤႉ တၢ်အံၤဖျါဒ်အမ့ၢ် တၢ်ဟဲ၀ံအအၢ‚ တုၤလၢ သုးမုၢ်ဟဲနုာ်ဆူဒူသ၀ီပူၤ ဒ်သိးအကထၢဖှိၣ်ပှၤပိာ်ခွါလၢ အအိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ခ@တဖၣ် ဒ်သုးဖိအသီတဖၣ် ဒ်သိးကဒုးတၢ်လၢတၢ်ဒုးအပူၤတစုလီၤႉ မ့ၢ်လၢ အဖိခွါ အတၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအဃိ‚ အ၀ဲတဘၣ်တၢ်ကိးအီၤဘၣ်‚ ဒီးတၢ်အံၤလၢအကတၢၢ်န့ၣ် ကကဲထီၣ်ဒ်တၢ်မၤပူၤဖျဲးအီၤလၢ တၢ်သံန့ၣ်လီၤႉ
ပူတယုၢ်အံၤ မ့ၢ်ပှၤတ့ှူးဖိအတၢ်ကတိၤဒိလၢ အသိၣ်လိ၀ဲဒၣ်လၢ တၢ်ကီ တၢ်ခဲန့ၣ်‚ ကဲထီၣ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤဒီး တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤကဲထီၣ် တၢ်ကီတၢ်ခဲသ့၀ဲလီၤႉ တၢ်ကူၣ်သ့…