ပပှၤကွဲးတၢ်တဖၣ်

ကွၢ်ခဲလၢာ်

တၢ်ကွဲးဖှိၣ်ရၤတဖၣ် လၢ Poh Fang Chia

တၢ်သဘျ့အမ့ၢ်အတီ

ဖဲဖးလံၥ်ဖးလဲၢ်လၢ လ့ၣ်မ့ၣ်အူအခါ, မံၣ်လ့(Meiling)တိၤနီၣ် လံၥ်ကျိၤတဖၣ်ဒီး ကွဲးနီၣ်တၢ်တဖၣ် လၢအလံၥ်ကွဲးနီၣ်အပူၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, မိၢ်တဂၤဒီးအဖိ အိၣ်ဖဲတၢ်ကပၤ အတၢ်ကတိၤလိၥ်သးတဖၣ် မၤအိၣ်ကတီၢ် မံၣ်လ့လီၤ. မိၢ်န့ၣ် တဲနၢ်ပၢၢ်အဖိ မ့ၢ်လၢဖိအံၤတိၤကွံးကွး တၢ်လၢအမိၢ်အလံၥ်, လၢအဟဲက့ၤစိၥ်ဝဲလၢ လံၥ်ရိဖှိၣ်ဒၢးအပူၤအဃိလီၤ. မံၣ်လ့န့ၣ် သုးကွံၥ်အထိၣ်ဒံးဘိဆူတၢ်အယံၤ တအဲၣ်ဒိးဝဲလၢ ဖိသၣ်ဆံးအံၤသမၢ အမိၢ်အတၢ်ကတိၤ ဒီးမၤပိၥ်ထွဲမံၣ်လ့အခံဘၣ်. မံၣ်လ့သ့ၣ်ညါလၢ ဖိဆံးအံၤ တမ့ၢ်ကနၢ်ပၢၢ်တၢ်မၤဟးဂီၤလံၥ်ဒိးလဲ ဒီးတၢ်ကွဲးနီၣ်တၢ်လၢ နလံၥ်ဒၣ်နဲအပူၤ အတၢ်လီၤဆီဘၣ်လီၤ.

မံၣ်လ့အတၢ်မၤအံၤ မၤသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်ယၤလၢ ၦၤတၢ်မၢဖိစီၤပီလူးအတၢ်သဆၣ်ထီၣ် တၢ်ကတိၤ ဖဲ ၁ ကရံၣ်သူး ၁၀:၂၃-၂၄ လၢအစံးဝဲ “‘ယအိၣ်ဒီး ခွဲးယၥ်လၢ ယကမၤတၢ်တမံၤလၢ်လၢ်’ နစံးဒ်န့ၣ် - ဘၣ်ဆၣ် တၢ်ခဲလၢၥ်တမၤအါထီၣ် တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်ဘၣ်. တၢ်ခဲလၢၥ်မ့ၢ်အတီအလိၤဘၣ်ဆၣ်ဒီး, တၢ်ခဲလၢၥ် တမၤထီၣ်ထီဘၣ်တၢ်ဘၣ်. မ်ၦၤသုတဃုအတၢ်ဒၣ်ဝဲနီတဂၤတဂ့ၤ, မ်အဃုၦၤဂၤ အတၢ်ကိးအဂၤဒဲးတက့ၢ်”.

ၦၤစူၢ်နၥ်ယ့ၣ်ၡူး ဖဲကရံၣ်သူးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ကဲထီၣ်သီဖိအံၤ ထံၣ်အဝဲသ့ၣ် အတၢ်သဘျ့လၢခရံၥ်အပူၤန့ၣ် ဒ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယၥ်တမံၤလၢ ကဟံးန့ၢ် နီၢ်ကစၢ်အတၢ်သးစဲလီၤ.…

တၢ်အီၣ်ကျးဖိလၢအတြဲၤအံၣ်

ကိၣ်ခြစးအလိၣ်တဖၣ်(Croissants), ကိၣ်ဘိၣ်ဘၢဖိတဖၣ်(dumplings), ထိးညၣ်ကသူဒီးတၢ်အီၣ်အဝံၣ်အဘဲ အဂုၤအဂၤအကလုၥ်ကလုၥ် အိၣ်ခိးဝဲ ၦၤလၢအထံၣ်န့ၢ်ဒီးနုၥ်လီၤဆူ တြဲၤအံၣ် တၢ်အီၣ်ကျးအပူၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်အီၣ်ကျးဖိအံၤ အိၣ်ဖဲ ဝ့ၢ်တၣ်နဲ(န) (Tainan)လၢကီၢ်တၣ်ဝဲ(မ) (Taiwan), ဒီးမ့ၢ်ဒၣ်တၢ်အပူၤဟိတပူၤ လၢတၢ်ဒူၣ်အလိၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်လဲၤနုၥ် အတြဲၤန့ၣ် ကအိၣ်ဒၣ် စဲထံၣ်မံထၢၣ်(၄၀)ဃၣ်ဃၣ်ဧိၤ (စှၤန့ၢ် ၁၆ လဲးမး), တြီၢ်ယုၢ်ဖိဧိၤ လၢၦၤတဂၤကလဲနုၥ်ဆွံဖျိ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, တၢ်မ့ၢ်ကီလၢၦၤကလဲနုၥ်အဂီၢ် ထဲလဲၣ်ဂ့ၤ, ကျးလီၤတိၢ်လီၤဆီဖိတခါအံၤ ထုးန့ၢ်တ့ၢ်ၦၤဂီၢ်မုၢ်အါဂၤအသးလံန့ၣ်လီၤ.

တၢ်အံၤ မ့ၢ်ကမ့ၢ်တၢ်ဒ်သိးသိးဒီး တြဲၤအအံၣ်လၢ အဘၣ်တၢ်ပၥ်ဖျါဃၥ် လၢလံၥ်လူၤကၣ် ၁၃:၂၂-၃၀ အပူၤန့ၣ်ဧါ. ၦၤတဂၤသံကွၢ်ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးဒ်အံၤ, “ၦၤလၢအတုၤဝဲလၢ တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအီၤန့ၣ် မ့ၢ်အစှၤဂၤဧါ”( :၂၃). လၢအတၢ် စံးဆၢအပူၤ, ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးတၤၦၤအဝဲန့ၣ် ဒ်သိးက“ဂုၥ်လဲၤနုၥ်ဖျိကျဲစၢၤအအံၣ်” ဆူ ယွၤ အဘီအမုၢ်အပူၤန့ၣ်လီၤ (:၂၄). တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်သ့ၣ်လၢ ကစၢ်သံကွၢ်န့ၣ် မ့ၢ် “ၦၤဘၣ်တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤတဖၣ်အကျါ မ့ၢ်နကပၣ်ဃုၥ်ဧါ” န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူး ဆူးကါ တၢ်ထိၣ်သတြီၤအံၤ ဒ်သိးအကသဆၣ်ထီၣ်…

တၢ်ဘျုး‚ ဘၣ်ဆၣ် တၢ်အံၤတလိၣ်ဘၣ်

ခရၠာစးံာ်ဖိအကၠိတဖျၢၣ်လၢ အီၣ်ထံးစတံး (အီၣ်တစ့ၣ်) ဖိသၣ်အဂီၢ်ၢ် တၢ်မၤဘူၣ်ဂီၢ်မုၢ်ဂီၢ်ပၤလၢ ခီးပရၠာစး့ရၠာစးၢၣ်တခါအအိၣ်လီၤႉ ဖဲအသမံသမိးကွၢ် တၢ်ဟ့ၣ်အံၤ တအိၣ်ဒီးတၢ်စၢဃာ်တမံၤမံၤအဃိ‚ အ၀ဲသ့ၣ်တူၢ်လိာ်စ့အံၤလီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်‚ တယံာ် ပှၤဟ့ၣ်တၢ်မၤဘူၣ်သ့ၣ်တဖၣ် ဃ့ထီၣ်တၢ် ဒ်သိးကကဲထီၣ်ကမံးတံာ်ဖိ တဖၣ်လီၤႉ အ၀ဲသမၢတၢ်ကဟ့ၣ်တၢ်ပျဲလၢ တၢ်ကမၤစှၤလီၤ ကၠိၣ်လီၤႉ အ၀ဲစံးစ့ၢ်ကီးလၢ ‘‘တၢ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်လၢအကါဒိၣ်‚ လၢတၢ်ကမၤ ကစၢ်ယွၤအတၢ်မၤၣ်လီၤ’’ႉ
တၢ်ဂ့ၢ်အိၣ်အါမံၤလၢ ကံၢ်စီကဆံးလီၤစှၤလီၤလၢ ဟ့ၣ်မၤစၢၤတၢ်ဒီး တၢ် တမံၤအံၤစ့ၢ်ကီးၣ်လီၤႉ လၢ လံာ်စီဆှံ အပူၤ‚ ပကထံၣ်ဘၣ် တၢ်ဂ့ၢ်အဂုၤအဂၤတမံၤလီၤႉ ဖဲပှၤယူၤဒၤဖိလၢ အဘၣ်တၢ်စိာ်မၢကဲကုၢ် တဖၣ် ဟဲက့ၤကဒါက့ၤဆူ ယ့ှူၤ့ှှလ့ၣ်‚ စီၤပၤကိရၠာစး့ၣ် ဟ့ၣ်မူဟ့ၣ်ဒါအ၀ဲသ့ၣ်လၢ ကသူၣ် ထီၣ်က့ၤတၢ်လုၢ်ဟံၣ်လီၤ (ဧ့ြစၤ ၃) ႉ ဖဲပှၤလၢ အ၀ဲသ့ၣ် အခိၣ်အဃၢၤ စံးဘၣ် အ၀ဲသ့ၣ်လၢ ‘‘ဒုးမၤထီၣ်ပှၤဒီးသုတက့ၢ်’’ႉ အဂ့ၢ်ဒ်အံၤၣ်လီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ်မၤကတၢၢ်က့ၤ၀ဲလၢ‚ ခီဖျိတၢ်တူၢ်လိာ်တၢ်မၤစၢၤအံၤၣ်လီၤႉ ပှၤအံၣ်စရၠာစး့လးဖိတဖၣ် ဆၢတဲာ်တၢ်လၢအမ့ၢ်အတီမ့ၢ်လၢ ပှၤလၢအခိၣ်အဃၢၤ တဖၣ် မ့ၢ်တၢ်ကိးမံၤလၢ…

တၢ်အိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤအဂ့ၤအဘၣ်

လၢပှၤအိၣ်မူသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ် တၢ်မၤကလီန့ၣ် တၢ်သံတၢ်သူၣ်အုးသးအုးသ့ၣ်တဖၣ် အဂီၢ် ဘၣ်တၢ်မၤအီၤဒီး စးထီၣ်သူၣ်ထီၣ်၀ဲ ဖဲကီၢ်ကိၣ်ရၠာစးံယၤကလံၤထံး န့ၣ်လီၤႉ တၢ်မၤအံၤ စးထီၣ်၀ဲ ဖဲ ၂၀၁၂ နံၣ်အတီၢ်ပူၤ အါန့ၣ် ပှၤအဂၤ ၂၅ၣ် ပှၤသံဒီး တၢ်သူၣ်အုးသးအုး အမူးတဖၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤႉ အတၢ်ကွၢ်စိမ့ၢ်၀ဲတၢ်အိၣ်မူမၤဂ့ၤထီၣ် သးသမူဆူခါဆူညါ တၢ်ကတဲာ်ကတီၤ သးလၢအနီၢ်ကစၢ်တၢ်သံအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႉ ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါသ့ၣ်တဖၣ် စံး၀ဲလၢ တၢ်မၤဒိးပှၤသံအမူးတဖၣ် မ့ၢ်တၢ်အခီပညီလၢ တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါ ဆူပှၤမၤ သကိးတၢ်တဖၣ် အတၢ်အိၣ်မူအပူၤ ကအိၣ်ဒီး သးအတၢ်သ့ၣ်ညါအမ့ၢ်အတီၣ်လီၤ’’ႉ
တၢ်စံးတၢ်ကတိၤတဖၣ်အံၤ ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤပှၤ လၢလံာ်ပှၤစံၣ်တဲၤတဲလီၤ တၢ်အပူၤ ပှၤကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့တဖၣ် သိၣ်လိပှၤလၢ ‘‘အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ အ၀ဲန့ၣ် မ့ၢ်ပှၤကညီ ခဲလၢာ်အကတၢၢ်ၣ် ကပာ်၀ဲလၢ အသးလီၤ’’ (စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ် ၇း၂) ႉ တၢ်သံတၢ်ပှၢ် ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤပှၤလၢ သးသမူတဖၣ် တအိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤထီဘိ အဃိဒီး ဖဲပအိၣ်မူတစိၤတလီၢ်ဖိန့ၣ် ပကအိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤအဂ့ၤကတၢၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႉ တၢ်သ့ၣ်ညါ အံၤ မၤဆံးလီၤစှၤလီၤ ပတၢ်သးကွံ လၢကစၢ်ယွၤအတၢ်ဟ့ၣ်အဂ့ၤတနီၤ…

ပှၤတမှံၤတဂၤလၢတၢ်တမုၢ်လၢ်

စီၤစးဃဲ မ့ၢ်ပှၤတဂၤလၢ အဘၣ်အိၣ်သယုၢ်ထဲတဂၤဧိၤလီၤႉ ဖဲအ၀ဲဟးလၢကျဲမုၢ်ခိၣ် လၢ ၀့ၢ်ပူၤ‚ အ၀ဲကလၢၢ်ဘၣ် မဲာ်ချံလၢအတအိၣ်ဒီး တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံတဖၣ် ကွၢ်တက@အီၤ လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်ၣ်လီၤႉ စီၤက@မ့ၤ လၢ ၀့ၢ်အလ့းစၣ်ြဒူး လၢအမ့ၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ခိၣ်နၢ်တဂၤ စံးလၢၣ်လီၤႉ မ့ၢ်လီၤၣ်လီၤႉ
မ့ၢ်တၢ်မနုၤ မၤန့ၢ်ဆီၣ်ခံအီၤဆူ တၢ်ကထီၣ်လၢ သ့ၣ်အခံန့ၣ်လဲၣ်ႉ ပှၤဃ့သွဲ တဖၣ်ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်‚ ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးတခီၣ်လီၤႉ စီၤစးဃဲ ကမၢကမၣ်ဘၣ်၀ဲ ဖဲလၢကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူး တူၢ်လိာ်အီၤစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႉ မ့ၢ်လီၤ အ၀ဲအဂီၤဖုၣ်အဃိ‚ အ၀ဲထံၣ်ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူး တသ့ဘၣ် (း၃) ႉ လၢတၢ်အံၤအဃိၢ် ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူး န့ၣ်လီၤႉ
ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးစ့ၢ်ကီး ဃုထံၣ်စီၤစးဃဲလီၤႉ ဖဲကစၢ်ခရၠာစးံာ် တုၤဆူသ့ၣ်တထံး လၢ စီၤစးဃဲထီၣ်၀ဲကတီၢ်‚ အ၀ဲကွၢ်ထီၣ်တၢ်ဒီးစံးဘၣ်အီၤ ‘‘စီၤစးဃဲဧၢ‚ စီၤစးဃဲၣ်လီၤႉ ဆိကမိၣ်ထီၣ်တၢ်အံၤတက့ၢ်’’ႉ ပှၤအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်အကစၢ်အံၤၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ် ဃုာ်ဒီး ပှၤလၢအဘၣ်တၢ်ညိကွံာ်လၢကမျၢၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ
ဖဲလၢပသူၣ်ပသးၣ်လီၤႉ ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူး တညိကွံာ်ပှၤနီတစု ဖဲပဃၣ်ပသးဆူအအိၣ်န့ၣ်ဘၣ်ႉ အ၀ဲကသူၣ် ထီၣ်က့ၤ တၢ်လၢအလီၤမၢ်ဒီးဟးဂီၤကွံာ်ဒီး ကဟ့ၣ်က့ၤပှၤ…

ကစၢ်ယွၤအၢၣ်လီၤကတဲာ်ကတီၤတၢ်

ပလဲၤဟးဆူ ကီၢ်စံၣ် (တ့ှူးကီၢ်) ၣ်လီၤႉ ပလဲၤနုာ်လီၤယိာ်ထီၣ် ယိာ်ထီၣ်ၣ်ၣ် န့ဆၢၣ်အတၢ်ဃံတၢ်လၤသဂၢၢ်ပှၤလီၤႉ ဒ်ယၢ်၀ါဘျး သဒၢတၢ်လီၤစဲၤတကဘျၣ်အသိး ထံ၀ါဆှံယွၤလီၤ တဆီဘၣ်တဆီ ခီဖျိလ့လွဲၢ်ဃး တဖၣ်အဖီခိၣ် အိၣ်ဖျါထီၣ်လၢပမဲာ်ညါလီၤႉ ဃံလၤလီၤဘီလီၤမုၢ်မးလီၤႉ
ပှၤဟးသကိးဒီးဆှၢပှၤလၢပတၢ်လဲၤအံၤ မ့ၢ်ပှၤလၢပဟဲကိးန့ၢ်အ၀ဲသ့ၣ်လၢ သ၀ီ လၢပဟဲခီဂာ်တ့ၢ်၀ဲတဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဖဲပတုၤလၢ ထံလီၤဆှူအလီၢ်အံၤ အ၀ဲသ့ၣ်တဲ‚ ပကအီၣ်သကိး တၢ်သးခုအတၢ်အီၣ် (ာ်ငခညငခ) ဖဲအံၤလီၤႉ ဂ့ၤဒိၣ်မးလီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်ဒီး တၢ်အီၣ်တခီအိၣ်ဖဲလဲၣ်ႉ ပတဟဲပရၤပာ်နီတဂၤဘၣ်ၣ် မ့ၢ်၀ဲဒၣ် ရၠာစးTှၣ်ရၠာစးှါခၠဲး လၢ အကိး၀ဲတၢ်ဒိးတၢ်လၣ်တကလုာ်လီၤဂာ်ဒီး ပကိးတၢ်နၢမူဒိး အဖီတကီၤလွဲၢ်ဖိတဖၣ်န့ၣ် ပအီၣ်၀ံၣ်ဒိးမးလီၤဂာ်မး ဒ်ပတုၤလၢမူကပိာ်အလိၤန့ၣ်လီၤႉ
တၢ်အံၤဒုးသ့ၣ်ညါနီၣ်ယၤလၢ တၢ်ဘၣ်တ့လီၣ်ဖျါထီၣ် ယွၤအလၤကပီၤဒီး အတၢ်အၢၣ်လီၤအီၤလီၤ တၢ်ကတဲာ်ကတီၤလၢအဟ့ၣ်ပှၤအါအါဂီၢ်ဂီၢ် ပတဲလၢ အဂ့ၢ် တလၢာ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ ပထံၣ်ဘၣ် အတၢ်သူၣ်လဲၢ်သးလဲၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ညီ ဒ်တၢ်မုၢ်တၢ်ဘိ အကလုာ်ကလုာ်အမုၢ် အိၣ်ဒီးအချံအသၣ်ၣ်လီၤႉ ကစၢ်ယွၤတ့လီၤ ဒီးဟ့ၣ်ပှၤတၢ်အီၣ်အဂီၢ် ကိးအမံၤဒဲး အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ ( ၁ မိၤ ၁း၂၉) ႉ…

မတၤသ့ၣ်ညါလဲၣ်

ဒ်ပှၤတ့ှူးဖိအတၢ်စံၣ်ဃဲၤဟဲ၀ဲအသိး‚ ဖဲ ှၠင တနညါ အကသ့ၣ်လုၢ်ဒိၣ်ပရၤဒိၣ်တဖၣ်အကျါ တဒုလီၢ်မၢ်အခါ‚ ပှၤလၢအဃၢၤတဂၤ ပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်သးအုးလၢ အတၢ်လီၤမၢ်အဂီၢ် လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ် ှၠင တနညါ တကိၢ်တဂီၤဘၣ်ႉ အ၀ဲစံး၀ဲဒၣ် ‘‘တၢ်အံၤ ကမ့ၢ်တၢ်ဂ့ၤလၢ ယဂီၢ်သ့ၣ်သ့ၣ်လီၤန့ၣ် မတၤသ့ၣ်ညါကသ့လဲၣ်’’ လီၤႉ တၢ်လီၤကမၢကမၣ်အပူၤ‚ ကသ့ၣ်လၢအလီၤမၢ်တဒုန့ၣ် ဟဲက့ၤဆူဟံၣ် ဃုာ်ဒီးကသ့ၣ်အဂၤတဒုန့ၣ်လီၤႉ ဖဲပှၤလၢအဃၢၤ ပာ်ဖျါတၢ်သးခုဃုာ်ဒီးအီၤအခါ‚ ှၠင တနညါ စံး၀ဲဒၣ် ‘‘တၢ်အံၤကမ့ၢ် တၢ်အၢလၢယဂီၢ်သ့ၣ်သ့ၣ်လီၤန့ၣ် မတၤသ့ၣ်ညါကသ့လဲၣ်’’ႉ ဒီးတၢ်ကဲထီၣ်အသးလၢ‚ အဖိခွါအခီၣ်ကၢ် ဖဲအဒိး၀ဲကသ့ၣ်အသီတဒုအခါန့ၣ်လီၤႉ တၢ်အံၤဖျါဒ်အမ့ၢ် တၢ်ဟဲ၀ံအအၢ‚ တုၤလၢ သုးမုၢ်ဟဲနုာ်ဆူဒူသ၀ီပူၤ ဒ်သိးအကထၢဖှိၣ်ပှၤပိာ်ခွါလၢ အအိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ခ@တဖၣ် ဒ်သုးဖိအသီတဖၣ် ဒ်သိးကဒုးတၢ်လၢတၢ်ဒုးအပူၤတစုလီၤႉ မ့ၢ်လၢ အဖိခွါ အတၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအဃိ‚ အ၀ဲတဘၣ်တၢ်ကိးအီၤဘၣ်‚ ဒီးတၢ်အံၤလၢအကတၢၢ်န့ၣ် ကကဲထီၣ်ဒ်တၢ်မၤပူၤဖျဲးအီၤလၢ တၢ်သံန့ၣ်လီၤႉ
ပူတယုၢ်အံၤ မ့ၢ်ပှၤတ့ှူးဖိအတၢ်ကတိၤဒိလၢ အသိၣ်လိ၀ဲဒၣ်လၢ တၢ်ကီ တၢ်ခဲန့ၣ်‚ ကဲထီၣ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤဒီး တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤကဲထီၣ် တၢ်ကီတၢ်ခဲသ့၀ဲလီၤႉ တၢ်ကူၣ်သ့…

ပာ်လုၢ်ပာ်ပရၤတၢ်အကတီၢ်တဖၣ်

စူၣ်ဒီၣ်ကူ (ဘၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါစ့ၢ်ကီး လၢစူၣ့်ှှံၣ်) မ့ၢ်ပှၤတ့ှူးဖိ ပှၤကွဲးထါဒီး လံာ်ဆီရၠာစးဲၣ်လၢ အမံၤဟူသၣ်ဖျါတဂၤန့ၣ်လီၤႉ ဖဲအဘၣ်တၢ်ဟီထီၣ်ကွံာ်အီၤလၢ ထံကီၢ်အကတီၢ်‚ အ၀ဲ ကွၢ်စူၣ်တၢ်ဆူ မုၢ်တနၤလၢ လါပှဲၤဒီး အ၀ဲကွဲးထါတယုၢ် ဒ်သိးကပာ်ဖျါထီၣ် အတၢ်သးသယုၢ်ဘၣ် အဒီပုၢ်၀ဲၢ်ခွါ ထဲလဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႉ ‘ပသးခုသကိးဒီး ပသူၣ်အုးသးအုးသကိး‚ ပအိၣ်သကိးဘၣ်ဒီး ဘၣ်လီၤဖးလိာ်သး ဒ်လါထီၣ်ဒီး လါဘၢကတီၢ်အသိးန့ၣ် လီၤႉ တၢ်တအိၣ်နီတမံၤလၢ ကအိၣ်ဂၢၢ်ကျၢၤ၀ဲ အလၢအပှဲၤဘၣ်ႉ မ်ပကဟံးဃာ်သကိး တၢ်ဃံတၢ်လၤအံၤ တပူၤဃီ (လါကပီၤ) လၢ ပှၤလၢပအဲၣ်ဘၣ်တဖၣ် အိၣ်မူအခါ ဖဲလၢပမ့ၢ်အိၣ်စီၤစုၤလိာ်သးလၢ မံးလာ်လၢ အကထိတဖၣ်အကထိတက့ၢ်ႉ
ထါဖိအံၤ ဟဲစိာ်တၢ်တိာ်လၢ အဘၣ်တၢ်ထံၣ်န့ၢ်အီၤသ့လၢ လံာ်ပှၤစံၣ်တဲၤတဲ လီၤတၢ်န့ၣ်လီၤႉ ပှၤကွဲးလံာ်လၢ အဘၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါအီၤ ဒ်ပှၤစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ် (၁း၁) ဆိကမိၣ်ဒီး ကွၢ်ထံကွၢ်ဆးတၢ်လၢ‚ တၢ်‘‘အကတီၢ်လၢ တၢ်ဟီၣ်အဂီၢ်ဒီး အကတီၢ်လၢတၢ်နံၤအဂီၢ် ႉႉႉ အကတီၢ်လၢ ပှၤဖိးလိာ်သးအဂီၢ်ဒီး အကတီၢ်လၢပှၤဖိး လိာ်သး ကဆိတ့ၢ်အဂီၢ်’’ (၃း၄-၅) န့ၣ်လီၤႉ…

ဖဲတၢ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤပူၤဖျဲးတၢ်လၢတၢ်ကီတၢ်ခဲအကတီၢ်

ခွါလိၣ်ဘိဖိ အဲလ်ဒံၢ်‚ အိၣ်ထဲတဂၤဧိၤလၢ တၢ်ဖီၣ်ညၣ်အဒဲတဖျၢၣ်‚ ဖျိးတုၤ ကံၣ်လိၣ် မံၣ်တၣ် ၁၂၅ (၇၈ မံးလာ်ဃၣ်ဃၣ်) လၢ ကီၢ်အ့ၢ်ဒိၢ်နံ့ှှၣ်‚ စူၣ်လၣ်၀ၣ်စံၣ်အကီး‚ ဒီး ကလံၤမုၢ်ဖးဒိၣ်ဟဲအူဘၣ်အဒဲလၢ အစၢဃာ်၀ဲ ဒီးအူစိာ်ကွံာ် ဆူပီၣ်လဲၣ် ပူၤန့ၣ်လီၤႉအဲလ်ဒံၢ် လီၤထွံလၢ ပီၣ်လဲၣ်ပူၤ ၄၇ သီလီၤႉ တဘျီလၢ်လၢ် ဖဲအကိးကဘီတဘ့ၣ်ဘ့ၣ် လၢတၢ်မၤစၢၤ‚ အ၀ဲမၤကပီၤထီၣ် အမ့ၣ်အူဒၢဆူ တၢ်ကဂုာ်ကျဲးစၢးမၤန့ၢ် ပှၤကဘီဖိ တဖၣ် အတၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးအီၤန့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ် တၢ်လၢအမၤ၀ဲအံၤ ကဲထီၣ်ထဲ တၢ်သးဟးဂီၤန့ၣ်လီၤႉ ကဘီလၢ အလဲၤခီဂာ်ခွါလိၣ်ဘိလၢအလီၤဘဲတဂၤ အိၣ်အဘ့ၣ်အဆံ ဃၣ်ဃၣ် တချုးလၢ အ၀ဲဒိးန့ၢ်တၢ်မၤပူၤဖျဲးအီၤန့ၣ်လီၤႉ
ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်အဒိအတဲာ်တခါလၢ အဘၣ်ထွဲဒီး ‘ပှၤသ့လံာ် တၢ်သိၣ်တၢ်သိတဂၤ (လူၤကၣ် ၁၀း၂၅) လၢ အဘၣ်ထွဲဒီး ပှၤတဂၤလၢအလိၣ်ဘၣ် တၢ်မၤထူၣ်ဖျဲးပူၤဖျဲးအီၤန့ၣ်လီၤႉ ပှၤခံဂၤလၢ အမ့ၢ်ပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်ဒီး ပှၤလ့ၤ၀ံဖိထံၣ်ဘၣ် ပှၤလၢအဘၣ်တၢ်တီၢ်အီၤအံၤ‚ ဖဲအလဲၤဘၣ်လၢကျဲအံၤအကတီၢ်န့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်‚ လၢတၢ်ကမၤစၢၤပှၤအံၤအလီၢ်‚ အ၀ဲသ့ၣ်ခံဂၤလိာ်‚…

တၢ်သးဒ့ဒီ ဒီးတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်

မ့ထဲးစ် ပၢၢ်ထီၣ် လၢလီၢ်မံၤ ဃုာ်ဒီး တၢ်ခိၣ်ဆါနးနးကျံၤကျံၤဒီး ဆိကမိၣ်ထီၣ်လၢခိၣ်ဆါ သတူၢ်ကလၢာ် အိၣ်ထီၣ်ကဒီးလံဧါန့ၣ်လီၤႉ ဒီးဖဲအဟးထီၣ်လၢလီၢ်မံခး‚ အ၀ဲ လီၤ တကူၢ်လီၤႉ ဖဲအလဲၤဒုးနဲၣ်အသးလၢ တၢ်ဆါဟံၣ်‚ ကသံၣ်သရၠာစးၣ်တဖၣ် ဒုးသ့ၣ်ညါအီၤ လၢ အ၀ဲဘၣ်ကလံၤကျီန့ၣ်လီၤႉ ဖဲအဒိးယါဘျါအသးလွံၢ်လါ၀ံၤ‚ အ၀ဲကိညၢ်ထီၣ် လၢတၢ်သ့တၢ်ဘၣ် ဆူတၢ်ဆိကမိၣ်ဒီးတၢ်ကတိၤ ဘၣ်ဆၣ် ဟးထီၣ်ဟးလီၤတခီ အထူၣ်အပျၢ်ဆါဒံး၀ဲလီၤႉ တလီၢ်လီၢ်‚ အ၀ဲဘၣ်လဲၤခီဖျိ တၢ်သးဟးဂီၤဘၣ်ဆၣ်‚ အ၀ဲထံၣ်န့ၢ် တၢ်မၤမုာ်ထီၣ်ဖးဒိၣ်လၢ လံာ်ယိၤဘးန့ၣ်လီၤႉ
စီၤယိၤဘးလီၤမၢ်ကွံာ်လၢအတၢ်ထူးတၢ်တီၤ ဒီးအဖိတဖၣ် လၢတနံၤဃီ လီၤႉလၢတၢ်ကစီၣ်လီၤပျံၤလီၤဖုး အခါဒၣ်လဲာ် အဆိကတၢၢ် အ၀ဲကွၢ်ထီၣ်တၢ်ဆူ ကစၢ်ယွၤအအိၣ် လၢတၢ်မုၢ်လၢ်ဒီး တၢ်စံးထီၣ်ပ့တၢၤလၢ ကစၢ်ယွၤမ့ၢ်တၢ်ကိးမံၤဒဲး အဂံၢ်ထံးအဃိန့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ်ညါပာ်ပနီၣ်ကစၢ်ယွၤ မ့ၢ်ကစၢ်လၢအသ့တၢ်လၢာ် တုၤဒၣ်လဲာ် လၢ တၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤအကတီၢ် (ယိၤဘး ၁း၂၁) န့ၣ်လီၤႉ ပကမၢကမၣ်ဘၣ်လၢ အ၀ဲအတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်လၢ အဂၢၢ်၀ဲကျၢၤ၀ဲဘၣ်ဆၣ်‚ လဲၤခီဖျိဘၣ်ဒံးစ့ၢ်ကီး တၢ်သး ဟးဂီၤ လီၤႉ ဖဲလၢအလီၤမၢ်ဘၣ်လၢတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ခ@၀ံၤ (၂း၇)…