ကိၣ်ခြစးအလိၣ်တဖၣ်(Croissants), ကိၣ်ဘိၣ်ဘၢဖိတဖၣ်(dumplings), ထိးညၣ်ကသူဒီးတၢ်အီၣ်အဝံၣ်အဘဲ အဂုၤအဂၤအကလုၥ်ကလုၥ် အိၣ်ခိးဝဲ ၦၤလၢအထံၣ်န့ၢ်ဒီးနုၥ်လီၤဆူ တြဲၤအံၣ် တၢ်အီၣ်ကျးအပူၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်အီၣ်ကျးဖိအံၤ အိၣ်ဖဲ ဝ့ၢ်တၣ်နဲ(န) (Tainan)လၢကီၢ်တၣ်ဝဲ(မ) (Taiwan), ဒီးမ့ၢ်ဒၣ်တၢ်အပူၤဟိတပူၤ လၢတၢ်ဒူၣ်အလိၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်လဲၤနုၥ် အတြဲၤန့ၣ် ကအိၣ်ဒၣ် စဲထံၣ်မံထၢၣ်(၄၀)ဃၣ်ဃၣ်ဧိၤ (စှၤန့ၢ် ၁၆ လဲးမး), တြီၢ်ယုၢ်ဖိဧိၤ လၢၦၤတဂၤကလဲနုၥ်ဆွံဖျိ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, တၢ်မ့ၢ်ကီလၢၦၤကလဲနုၥ်အဂီၢ် ထဲလဲၣ်ဂ့ၤ, ကျးလီၤတိၢ်လီၤဆီဖိတခါအံၤ ထုးန့ၢ်တ့ၢ်ၦၤဂီၢ်မုၢ်အါဂၤအသးလံန့ၣ်လီၤ.

တၢ်အံၤ မ့ၢ်ကမ့ၢ်တၢ်ဒ်သိးသိးဒီး တြဲၤအအံၣ်လၢ အဘၣ်တၢ်ပၥ်ဖျါဃၥ် လၢလံၥ်လူၤကၣ် ၁၃:၂၂-၃၀ အပူၤန့ၣ်ဧါ. ၦၤတဂၤသံကွၢ်ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးဒ်အံၤ, “ၦၤလၢအတုၤဝဲလၢ တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအီၤန့ၣ် မ့ၢ်အစှၤဂၤဧါ”( :၂၃). လၢအတၢ် စံးဆၢအပူၤ, ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးတၤၦၤအဝဲန့ၣ် ဒ်သိးက“ဂုၥ်လဲၤနုၥ်ဖျိကျဲစၢၤအအံၣ်” ဆူ ယွၤ အဘီအမုၢ်အပူၤန့ၣ်လီၤ (:၂၄). တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်သ့ၣ်လၢ ကစၢ်သံကွၢ်န့ၣ် မ့ၢ် “ၦၤဘၣ်တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤတဖၣ်အကျါ မ့ၢ်နကပၣ်ဃုၥ်ဧါ” န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူး ဆူးကါ တၢ်ထိၣ်သတြီၤအံၤ ဒ်သိးအကသဆၣ်ထီၣ် ၦၤယူဒၤဖိတဖၣ် အသုတပၥ်ကဖၢလၢ အသးတဂ့ၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်အါဂၤန့ၣ် နၥ်ဝဲလၢ အဝဲသ့ၣ်ပၣ်ဃုၥ်လံလၢ ယွၤအဘီအမုၢ်အပူၤ, မ့ၢ်လၢအမ့ၢ် စီၤအၤဘြၤဟၣ်အစၢၤအသွဲၣ်တဖၣ်အဃိ, မ့တမ့ၢ် အဝဲသ့ၣ် ပိၥ်ထွဲမၤထွဲ တၢ်သိၣ်တၢ်သီအဃိန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးကွဲန့ၢ် အဝဲသ့ၣ်လၢ အကတူၢ်လိၥ်အီၤ တချုးလၢ“ဟံၣ်ကစၢ်… ကးတံၥ်ဃၥ်တြဲၤ”ဘၣ် န့ၣ်လီၤ (:၂၅).

ပဒူၣ်ဖိထၢဖိအတၢ်စံၣ်စိၤဂံၢ်ထံးမ့ၢ်ဂ့ၤ, ပတၢ်မၤတဖၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, မၤလိၤမၤဘၣ် က့ၤၦၤဒီး ယွၤတသ့ဘၣ်. ထဲတၢ်နၥ်လၢယ့ၣ်ၡူးအပူၤဧိၤ အုၣ်ခီၣ်က့ၤၦၤသ့လၢ တၢ်ဒဲးဘး တၢ်သံန့ၣ်လီၤ(အ့းဖ့း ၂:၈-၉, တံတူး ၃:၅-၇). တြဲၤမ့ၢ်အအံၣ်, ဘၣ်ဆၣ် အိၣ်အိးထီၣ်အသးဖးလဲၢ်လၢ ကယဲၢ်ၦၤလၢအကစူၢ်က့ၤနၥ်က့ၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးအဂီၢ်လီၤ. တနံၤအံၤ, အဝဲကွဲမုၥ်ၦၤ ဒ်သိးပကဟံးန့ၢ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ် လၢပကနုၥ်ဖျိ တြဲၤအအံၣ် ဆူအဘီအမုၢ်ပူၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.