ထံအါအါဂီၢ်ဂီၢ်, ဟဲပုၥ်ထီၣ်ယွၤလီၤ လၢထံဖှိးဘိဆူကျဲဖီခိၣ်, ဒီးယထံၣ်တၢ်ခွဲး တၢ်ယၥ် လၢယဂီၢ်လီၤ. သိလ့ၣ်တဘျုးခိၣ်လဲၤဖျိလၢထံကျါ လၢယမဲၥ်ညါလံ, ဒီး ယဆိကမိၣ် “တၢ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်အခွဲးဂ့ၤလၢတၢ်ကသ့သိလ့ၣ် ကလီအဂီၢ်လီၤ”. ယတသ့ဘၣ်ယသိလ့ၣ် အိၣ်လံတလါဒီး ဖၣ်ကမုၣ်ထီၣ်အါမးလံန့ၣ်လီၤ. အဃိ ယစးထီၣ် ယသိလ့ၣ် ဒီးနီၣ်နုၥ်လီၤဆူ ထံလုၢ်ဘၢအပူၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်သီၣ်‘ခြဲး’ကနၥ်တဘီလီၤ.

တၢ်မၤအသးချ့သဒံးလီၤ. မုၢ်ဆဲးလီၤတ့ၢ် လၢယသိလ့ၣ်အသူအဖီခိၣ်ဒီတဂီၤ ဒီးမၤကိၢ်ထီၣ်တ့ၢ်ယွၤခၣ်စိးဒီးသိလ့ၣ်အလဲပူၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ထံလၢ အဟဲပုၥ်ထီၣ် ယွၤလီၤလၢ ထံဖှိးဘိတခီခုၣ်ဒိၣ်မးလီၤ. တုၤမ့ၢ်ထံခုၣ် ဟဲဘၣ်ယွၤခၣ်စိးအိၣ် လၢသိလ့ၣ်မဲၥ်ညါလၢအကိၢ်တဘျီဃီန့ၣ်, တၢ်တဲၤဖးအိၣ်ထီၣ်ဝဲ လၢအဖီခိၣ်တုၤ အခီၣ်ထံး ဒ်လီဝၢ်ဒံးအသိးန့ၣ်လီၤ. ယတၢ်သ့သိလ့ၣ် “ကလီ” ကတၢၢ်ဝဲဒၣ်လၢ တၢ်လၢၥ်ဘူၣ်လၥ်စ့ၤအါမးအပူၤန့ၣ်လီၤ.

ယမ့ၢ်အိၣ်ခိးဒီးဆိကမိၣ်တဘျးဖိ မ့တမ့ၢ် ဘါထုကဖၣ်အဂီၢ်ဒၣ်လဲၥ်န့ၣ်, တမ့ၢ်တၢ်ကမၤတ့ၢ်အသးဒ်အံၤဘၣ်. မ့ၢ်နလဲၤခီဖျိတ့ၢ်ဘၣ် ဆၢကတီၢ်ဒ်သိးအံၤ တဘျီဘျီဧါ. ၦၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ် လဲၤခီဖျိတ့ၢ်ဘၣ်ဝဲလီၤ. ဖဲအဝဲသ့ၣ်လဲၤနုၥ်လီၤဆူ ကီၢ်တၢ်စံးပၥ်န့ၣ် ဒ်သိးအဝဲသ့ၣ်တဖၣ် တဘၣ်တၢ်ကွဲန့ၢ်လွဲန့ၢ်အီၤလၢ ကဘါထီၣ် ကစၢ်အဂုၤအဂၤတဖၣ်တဂ့ၤဒီးယ ကစၢ်ယွၤစံးပၥ်အဝဲသ့ၣ်လၢ ကမၤစၢၤအဝဲသ့ၣ် လၢတၢ်နီၣ်ဟးထီၣ်ကွံၥ် ကီၢ်အဂၤတဖၣ်လီၤ(ယိၤၡူ ၃:၁၀). လၢကီၢ်အဂၤတဖၣ်န့ၣ် အကျါ ကီၢ်တဘ့ၣ်န့ၣ် ထံၣ်ဘၣ်ဝဲၦၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ် အတၢ်မၤနၢၤ, ဒီးဆူးကါဝဲ ကိၣ်လၢအဃ့ဒီးကုၤထီၣ် ဒ်သိးကလီန့ၢ်အီၤ လၢကနၥ်ဝဲလၢ အဝဲသ့ၣ်ဟဲလၢ ထံယံၤ ကီၢ်ယံၤအဂီၢ်လီၤ. “ၦၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ် တူၢ်လိၥ်တၢ်အီၣ်တနီၤ လၢအဝဲသ့ၣ် ဟဲစိၥ်ဝဲ, ဘၣ်ဆၣ်ဒီး အဝဲသ့ၣ် တဃ့တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်လၢယွၤ လၢတၢ်ဂ့ၢ်အံၤဘၣ်. ဒီး စီၤယိၤၡူ မၤတၢ်ဃူတၢ်ဖိး အတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤ ဒီးအဝဲသ့ၣ်” (ယိၤၡူ ၉:၁၄-၁၅, ခ့ခါ), ဒီးလၢတၢ်တသ့ၣ်ညါဘၣ်အပူၤ ပဒ့ၣ်ဟးဆှဲးဘၣ်ဝဲ ယွၤအတၢ်နဲၣ်ကျဲန့ၣ်လီၤ.

ဖဲပဒုးကဲထီၣ် တၢ်ထုကဖၣ် ဒ်အမ့ၢ်တၢ်ဃုထၢမၤအဆိကတၢၢ်တမံၤအသိး, တမ့ၢ်ဘၣ်ဒ်တၢ်လၢပမၤလၢခံကတၢၢ်တမံၤဘၣ်န့ၣ်, မ့ၢ်ပကွဲမုၥ်ယွၤအတၢ်နဲၣ်, အတၢ်ကူၣ်သ့ဒီး တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤန့ၣ်လီၤ. တနံၤအံၤ မ်ယွၤမၤစၢၤၦၤ ဒ်သိးပကသ့ၣ်နီၣ် ‘အိၣ်ခိးတဘျးဖိ’ တက့ၢ်.