လၢကီၢ်စလိၣ်ဘ့နံယၤအမုၢ်နုၥ်တခီ(western Slovenia)န့ၣ်, တၢ်ကူစါယါဘျါအတၢ်သူၣ်ထီၣ်ခူသူၣ် တၢ်ကူစါယါဘျါအတၢ်သူၣ်ထီၣ်, ဖရဲၣ်ကၠၣ် ပၣ်တ့စဲ(န)တၢ်ဆါဟံၣ်(Franja Partisan Hospital), အိၣ်ဘၢဃၥ်အသးလၢတၢ်တြီၤ လၢလီၢ်စီၤစုၤတခါအပူၤန့ၣ်လီၤ. ကယဲၢ်ၦၤမၤ တၢ်ဖိ တဖၣ် ဂီၢ်မုၢ်အိၣ်ဖဲန့ၣ် ဒီးအံးထွဲကွၢ်ထွဲ ၦၤသုးဖိအကထိတဖၣ်အကထိလၢ အဘၣ်ဒိ ဘၣ်ထံး ဖဲဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ် တၢ်ဒုးဖးဒိၣ်ခံဘျီတဘျီအကတီၢ်, ဒီးဒီဆၢကတီၢ် ညါန့ၣ် ဘၣ်အိၣ်ခူသူၣ်ဝဲ ဒ်သိးနၣ်စံၣ်(Nazi )တဖၣ် သုတထံၣ်အီၤတဂ့ၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ် ပဒ့ၣ်ဟးဆှဲးဝဲန့ၢ်လၢ နၣ်စံၣ်တဖၣ် အတၢ်ကျဲးစၢးဃုထံၣ်န့ၢ် တၢ်သူၣ်ထီၣ်အံၤ အိၣ်တၢ်အလီၢ် အဘျီတဖၣ်အဘျီန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လီၤဆီလီၤလးဖးဒိၣ်တမံၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ် တၢ်လၢအလီၤတိၢ်လီၤဆီ ဒိၣ်န့ၢ်အန့ၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ဝဲတၢ်ဆါဟံၣ်အံၤ (လၢအဘၣ် တၢ်သူၣ်ထီၣ် ဒီးပၢဆှၢအတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ် လၢကီၢ်စလိၣ်ဘ့နံယၤၦၤပၢၢ်ဆၢထီဒါ ခူသူၣ်တၢ်တဖု) ကဟုကယၥ်အံးကွၢ်ၦၤသုးဖိတဖၣ် လၢ သကိးသိၣ်မှံၤသုးမုၢ်(Allied)ဒီး ဒုၣ်ဒါသုးမုၢ် (Axis) တဖၣ်- သုးမုၢ်လၢအဒုးလိၥ်သးခံခီလိၥ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဆါဟံၣ်အံၤ တူၢ်လိၥ်မုၥ် ၦၤကိးဂၤဒဲးလီၤ.

လံၥ်စီဆှံကိးဃီၤၦၤလၢ ပကမၤစၢၤ ဒ်သိးဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်ကဘျါက့ၤ လၢသူၣ်ဂ့ၢ်သးကျိၤတကပၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤအခီပညီမ့ၢ်ဝဲ အလီၢ်အိၣ်လၢ ပကဘၣ် သးအိၣ်သးကညီၤ ၦၤခဲလၢၥ်, တအိၣ်ဒီးတၢ်ကွၢ်လီၤဆီ အဝဲသ့ၣ်အတၢ်ထံၣ်တဖၣ်ဘၣ်. ၦၤကိးဂၤဒဲး, အတၢ်ဆိကမိၣ်သနူၤ ကမ့ၢ်တၢ်ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤဒ်လဲၣ်ဂ့ၤ, ကြၢးဝဲဒီး ခရံၥ်အတၢ်အဲၣ်ဒီးအတၢ်သးကညီၤန့ၣ်လီၤ. စီၤပီလူးစံးသၦၢ်ၦၢ် လၢကစၢ်ယ့ၣ်ၡူး အတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံလၢအတူၢ်လိၥ်ဖိးဟုၦၤခဲလၢၥ်န့ၣ် “ထိၣ်ဂဲၤၦၤ, လၢပဆိကမိၣ် တၢ်အံၤ, ၦၤတဂၤမ့ၢ်သံလၢၦၤခဲလၢၥ်အဂီၢ်ဒီး, မ့ၢ်မးၦၤခဲလၢၥ်သံတ့ၢ်လံလီၤ” (၂ ကရံၣ် ၅:၁၄). ပဝဲခဲလၢၥ်ပတူၢ်ဘၣ်တၢ်ဒဲးဘးအတၢ်ဆူးတၢ်ဆါလီၤ. ပဝဲခဲလၢၥ် ပလိၣ်ဘၣ်ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးအတၢ်ပျၢ်အတၢ်မၤဘျါက့ၤလီၤ. ဒီးအဝဲဒၣ်သုးဃီၤအသးဆူ ပဝဲခဲလၢၥ်အအိၣ် ဒ်သိးအကမၤဘျါက့ၤၦၤလီၤ.

ဝံၤဒီး, လၢတၢ်လီၤကမၢကမၣ်အပူၤ, ယွၤနၥ်န့ၣ်ၦၤဒီးဟ့ၣ်လီၤ “တၢ်မၤ ဘၣ်လိၥ်က့ၤ အကလုၢ်ကထါ” (:၁၉)န့ၣ်လီၤ. ယွၤကွဲမုၥ်ၦၤလၢ ပကအံးထွဲကွၢ်ထွဲ ၦၤလၢအဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး ဒီးအသူၣ်ကၢ်အသးလီၤတဖၣ် (ဒ်ပဝဲအသိး)န့ၣ်လီၤ. ပနုၥ်လီၤ မၤသကိးတၢ်လၢ တၢ်မၤဘျါက့ၤအတၢ်မၤ, ဖဲၦၤဆါတဖၣ် အိၣ်ဆူၣ်ထီၣ်က့ၤခီဖျိ တၢ်မၤဃူဖိးက့ၤဒီးကစၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒီးတၢ်မၤဘၣ်လိၥ်က့ၤအအံၤ, တၢ်မၤဘျါက့ၤအအံၤန့ၣ် မ့ၢ်ၦၤလၢအတူၢ်လိၥ်အီၤခဲလၢၥ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.