ဖဲ ၂၀၂၁ နံၣ် တၢ်ကိၢ်ထီၣ်သီကတီၢ်န့ၣ်, ဖဲကီၢ်စဲၢ်ထဲးစဲး(Texas) အပူၤ ၦၤလူၤကလံၤမုၢ်တဘျုးဂၤ ဒိန့ၢ်ဝဲ တၢ်ကွဲၤတဘိ အိၣ်ဖျါသဃဲၤဒီး ထီၣ်န့ဒိၢ်ကလံၤမုၢ်(tornado)တခါ အဝံၢ်ဒံၢ်အိၣ်ဒီး အတၢ်ဂီၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢဝံၢ်ဒံၢ်အိၣ်တခါအပူၤ, ဘုကၠူၣ်အထူၣ်ထီလၢပျီပူၤတဖၣ် ဘိးက့ၣ်လီၤသး လၢကလံၤသဝံးအဂံၢ်သဟီၣ်အဖိလၥ်လီၤ. တၢၢ်ကွဲၤအလွဲၢ်ကပီၤ ဂ့ၤမးတဘိ အိၣ်ဖျါလၢမူထံးခံးသူအလိၤ ဒီးက့ၣ်ကျီၤလီၤဝဲဒၣ်ဆူ ကလံၤသဝံးအအိၣ်လီၤ. လၢဝံၢ်ဒံၢ်အိၣ်အဂၤတခါအပူၤ, ၦၤကွၢ်ကီတၢ်တဖၣ် ဆၢထၢၣ်အိၣ်လၢ ကျဲကပၤ ဒီး ခိးကွၢ်ဝဲတၢ်မုၢ်လၢ်အပနီၣ်အိၣ်ဆၢထၢၣ်ဂၢၢ်ကျၢၤ ဖဲတၢ်အၢၣ်သဝံးအသးလၢ အဖျါလီၤဂၥ် ဒ်မ့ၣ်အူလုၢ်အပီၤအသိးအဃၢၤန့ၣ်လီၤ.

လၢထါစံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀၇ အပူၤ, ၦၤကွဲးထါ ဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်မုၢ်လၢ်ဒီး ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါၦၤလၢ ပကဃၣ်ဃီၤ ဆူယွၤအအိၣ် ဖဲတၢ်ကီတၢ်ခဲအကတီၢ်တဖၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲပၥ်ဖျါဝဲဒၣ် ၦၤတနီၤလၢအအိၣ်လၢကလံၤမုၢ်အပူၤတဖၣ် “အတၢ်ကူၣ်သ့လၢၥ်ကွံၥ်ဝဲခဲလၢၥ်” (:၂၇)လီၤ. “ဒီးတုၤအဘၣ်တၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤဒီး, ကိးထီၣ်ယွၤ, ဒီးအဝဲဒၣ် ဒုးဟးထီၣ်ကွံၥ်အီၤလၢ အတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်အပူၤလီၤ” (:၂၈).

ယွၤနၢ်ပၢၢ်ဝဲလၢအဖိတဖၣ် တဘျီဘျီ, ကဘၣ်ဂဲၤလိၥ်ဝဲ ဒ်သိးကအိၣ်ဒီး တၢ်မုၢ်လၢ်, ဖဲတၢ်အိၣ်မူမၤသးဒ်ကလံၤမုၢ်တခါအသိးန့ၣ်လီၤ. အလီၢ်အိၣ်လၢတၢ်ကမၤသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤၦၤ ဘၣ်ဃးဒီးယွၤအတၢ်တီဒီးအကလုၢ်, လီၤဆီဒၣ်တၢ်ဖဲ မူထံးဖျါခံးသူဒီးသဘံၣ်ဘုၣ်အခါန့ၣ်လီၤ.

ပကလံၤမုၢ်တဖၣ်ဟဲဝဲ ဒ်တၢ်နိးတၢ်ဘျးဖးဒိၣ်တဖၣ် လၢပတၢ်အိၣ်မူအပူၤ မ့ၢ်ဂ့ၤ, ဒ်တၢ်သးကလၢၢ်လၢ အသဘံၣ်ဘုၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, ဒ်သးအတၢ်ဆိကမိၣ် အတၢ်ဆီၣ်သနံးအသိး မ့ၢ်ဂ့ၤန့ၣ်, ယွၤဒုးကဲထီၣ် ပကလံၤမုၢ်တဖၣ်လၢ “တၢ်ဂၢၢ်တပၢၢ်”ဒီးဆှၢၦၤ ဆူတၢ်ပူၤဖျဲးအလီၢ်သ့ဝဲန့ၣ်လီၤ(:၂၉-၃၀). ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် ပမ့ၢ်တမၤန့ၢ် တၢ်ဝံဖှံထီၣ် ပတၢ်ဝံတၢ်ယိး ဒ်ပဆၢန့ၢ်ဘၣ်အသိး, ဖဲပဆၢန့ၢ်ဘၣ်အကတီၢ်ဘၣ်ဆၣ်, ပနၥ်သ့လၢ ယွၤကတီဒီးအတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤတဖၣ် လၢအဟ့ၣ်တ့ၢ်ဝဲလၢ အကလုၢ်အကထါအပူၤန့ၣ်လီၤ. အတၢ်မုၢ်လၢ်လၢအအိၣ်စံၥ်အိၣ်ကျၢၤန့ၣ် ကလဲၤဖျိး ကလံၤမုၢ် တခါဂ့ၤတခါဂ့ၤန့ၣ်လီၤ.