ဖဲ ၁၉၃၈ နံၣ် လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၁ သီ မုၢ်ထူၣ်န့ၣ်, သးစၢ်လၢ အမ့ၢ်ၦၤကူၣ်သ့လၢကလံၤကထၢပီညါ(meteorologist)ဟ့ၣ်ဒုးပလီၢ်ယူၢ်အဲးစ်(U.S)မူခိၣ်ကလံၤသီဝီၤအတၢ်လီၢ်လၢ ဟၣ်ရံၣ်ခ့ကလံၤမုၢ်(hurricane) ကဟူတၢ်လၢကလံၤစိးဆူ နယူအ့ၣ်ကလဲၣ်(New England) လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, ၦၤအခိၣ်လၢတၢ်တဲဖျါဆိ မူခိၣ်ကလံၤသီၣ်ဝီၤ, ဒုၣ်ဒွဲၣ် ခၠါလ်ဖံယၢၣ်(Charles Pierce) အတၢ်တဲဖျါဆိတၢ်ဂ့ၢ်အံၤန့ၣ်လီၤ. နီၢ်နီၢ်, တၢ်ကိၢ်လီၢ်ကလံၤမုၢ်တဖျၢၣ်အံၤ, တမၤဘၣ်ဒိတၢ်ယံၤယံၤလၢကလံၤစိးန့ၣ်ဘၣ်.

လၢခံ ခံနၣ်ရံၣ် ဖဲ ၁၉၃၈ နံၣ်, နယူအ့ၣ်ကလဲၣ်ဟၣ်ရံၣ်ခ့ကလံၤမုၢ် လီၤလၢ ကီးတဖျၢၣ်အလိၤလီၤ. ဖဲအဘၣ် ဟါ ၄:၀၀, ဟဲတုၤဆူ နယူအ့ၣ်ကလဲၣ်, ဟူသဖှိထီၣ်ကဘီတဖၣ်ဆူခိခိၣ် ဒ်ဟံၣ်လီၤၦီၢ်လၢပီၣ်လဲၣ်ပူၤအသိးန့ၣ်လီၤ. တၢ်သံတၢ်ၦၢ်အိၣ်ထီၣ်အါန့ၢ်ဒံး ၦၤ ၆၀၀ န့ၣ်လီၤ. ၦၤတူၢ်ဘၣ်ကလံၤမုၢ်တဖၣ် မ့ၢ်ဒိးန့ၢ် ဖံယၢၣ် အတၢ်ဒုးပလီၢ်လၢ အသူၣ်လီၤသးလၢ တၢ်ဂ့ၢ်အဂၢၢ်အကျၢၤဒီး အဝဲအဟီၣ်ခိၣ်ဂီၤတဖၣ်လၢ အလီၤတံၢ် လီၤဆဲးအဃိ, သးသမူဖိတဖၣ် ဖျါလၢကမူဘၣ်ဒံးန့ၣ်လီၤ.

တၢ်သိၣ်တၢ်သီလၢ ပကဘၣ်ဒိကနၣ်မတၤအတၢ်ကတိၤအံၤ, အိၣ်လၢလံၥ်စီဆှံအပူၤန့ၣ်လီၤ. လၢဝံံယံးရမံယၤ, အမုၢ်နံၤ, ယွၤဒုးပလီၢ်အၦၤဂီၢ်မုၢ်တဖၣ်လၢကထီဒါ ဝံဘျၣ်သရၣ်ဘျၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ယွၤစံးလၢ “ကနၣ်ဝံတဖၣ်အကလုၢ်လၢ အကတိၤတၢ်လၢ ဝံအကျိၥ်လၢသုကျါတဂ့ၤ. ကလံၥ်သုဆူ တၢ်ကလီကလီလီၤ. ကတိၤဝဲလၢ တၢ်ထံၣ်လၢညါခီလၢအလိၣ်ထီၣ်လၢအသးဒၣ်ဝဲ, တမ့ၢ်ဘၣ် အဟဲလၢယွၤအထးခိၣ်ဘၣ်” (ယံး ၂၃:၁၆). ယွၤစံးဘၣ် အဝဲသ့ၣ် လၢ “ဒီးမ့ၢ်ဆၢထၢၣ်လၢ ယတၢ်ကူၣ်အပူၤဒီး ကဒုးနၢ်ဟူ ယၦၤဂီၢ်မုၢ်လၢ ယတၢ်ကတိၤ…” (:၂၂) လီၤ.

‘ဝံအဘျၣ်’ အိၣ်ဒီးၦၤ တုၤခဲကနံၣ်အံၤန့ၣ်လီၤ. ‘ၦၤစဲၣ်နီၤတဖၣ်’ ဟ့ၣ်ကူၣ်တၢ်လၢ တၢ်တကနၣ်ဃုၥ် ကစၢ်ယွၤအကလုၢ်ကထါ မ့တမ့ၢ် မၤဒၢက့ၣ်ဒၢကူ ယွၤအတၢ်ကတိၤ လၢကမၤဘၣ်ဘျိးဘၣ်ဒါတၢ်လၢ အဝဲသ့ၣ်အတၢ်တိၥ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, ခီဖျိယွၤအကလုၢ်ကထါ ဒီးသးစီဆှံန့ၣ်, ယွၤဟ့ၣ်လီၤၦၤ တၢ်လၢပလိၣ်လၢ ပကစးထီၣ်သ့ၣ်ညါ တၢ်အကမၣ် ခီဖျိတၢ်သ့ၣ်ညါတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီန့ၣ်လီၤ. ဒ်ပထိၣ်တဲၥ်ကွၢ် တၢ်ကိးမံၤလၢ ယွၤအတၢ်ကတိၤတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအသိး, ပတၢ်ကတိၤဒၣ်ဝဲ ဒီးပတၢ်အိၣ်မူ ကဒိၣ်ထီၣ်အါထီၣ်လၢ တၢ်လီၣ်ဖျါထီၣ် တၢ်အမ့ၢ်အတီဆူ ၦၤဂုၤၦၤဂၤန့ၣ်လီၤ.