ဖဲဖးလံၥ်ဖးလဲၢ်လၢ လ့ၣ်မ့ၣ်အူအခါ, မံၣ်လ့(Meiling)တိၤနီၣ် လံၥ်ကျိၤတဖၣ်ဒီး ကွဲးနီၣ်တၢ်တဖၣ် လၢအလံၥ်ကွဲးနီၣ်အပူၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, မိၢ်တဂၤဒီးအဖိ အိၣ်ဖဲတၢ်ကပၤ အတၢ်ကတိၤလိၥ်သးတဖၣ် မၤအိၣ်ကတီၢ် မံၣ်လ့လီၤ. မိၢ်န့ၣ် တဲနၢ်ပၢၢ်အဖိ မ့ၢ်လၢဖိအံၤတိၤကွံးကွး တၢ်လၢအမိၢ်အလံၥ်, လၢအဟဲက့ၤစိၥ်ဝဲလၢ လံၥ်ရိဖှိၣ်ဒၢးအပူၤအဃိလီၤ. မံၣ်လ့န့ၣ် သုးကွံၥ်အထိၣ်ဒံးဘိဆူတၢ်အယံၤ တအဲၣ်ဒိးဝဲလၢ ဖိသၣ်ဆံးအံၤသမၢ အမိၢ်အတၢ်ကတိၤ ဒီးမၤပိၥ်ထွဲမံၣ်လ့အခံဘၣ်. မံၣ်လ့သ့ၣ်ညါလၢ ဖိဆံးအံၤ တမ့ၢ်ကနၢ်ပၢၢ်တၢ်မၤဟးဂီၤလံၥ်ဒိးလဲ ဒီးတၢ်ကွဲးနီၣ်တၢ်လၢ နလံၥ်ဒၣ်နဲအပူၤ အတၢ်လီၤဆီဘၣ်လီၤ.

မံၣ်လ့အတၢ်မၤအံၤ မၤသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်ယၤလၢ ၦၤတၢ်မၢဖိစီၤပီလူးအတၢ်သဆၣ်ထီၣ် တၢ်ကတိၤ ဖဲ ၁ ကရံၣ်သူး ၁၀:၂၃-၂၄ လၢအစံးဝဲ “‘ယအိၣ်ဒီး ခွဲးယၥ်လၢ ယကမၤတၢ်တမံၤလၢ်လၢ်’ နစံးဒ်န့ၣ် – ဘၣ်ဆၣ် တၢ်ခဲလၢၥ်တမၤအါထီၣ် တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်ဘၣ်. တၢ်ခဲလၢၥ်မ့ၢ်အတီအလိၤဘၣ်ဆၣ်ဒီး, တၢ်ခဲလၢၥ် တမၤထီၣ်ထီဘၣ်တၢ်ဘၣ်. မ်ၦၤသုတဃုအတၢ်ဒၣ်ဝဲနီတဂၤတဂ့ၤ, မ်အဃုၦၤဂၤ အတၢ်ကိးအဂၤဒဲးတက့ၢ်”.

ၦၤစူၢ်နၥ်ယ့ၣ်ၡူး ဖဲကရံၣ်သူးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ကဲထီၣ်သီဖိအံၤ ထံၣ်အဝဲသ့ၣ် အတၢ်သဘျ့လၢခရံၥ်အပူၤန့ၣ် ဒ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယၥ်တမံၤလၢ ကဟံးန့ၢ် နီၢ်ကစၢ်အတၢ်သးစဲလီၤ. ဘၣ်ဆၣ် စီၤပီလူးကွဲးန့ၢ်အဝဲသ့ၣ်လံၥ် လၢအဝဲသ့ၣ်ကြၢးကွၢ်ဒီးထံၣ် တၢ်သဘျ့အံၤန့ၣ် ဒ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယၥ်တမံၤ လၢကမၤဘျုးဒီး မၤထီၣ်မၤထီၦၤအဂၤလီၤ. စီၤပီလူးသိၣ်လိအဝဲသ့ၣ်လၢ တၢ်သဘျ့အမ့ၢ်အတီန့ၣ် တမ့ၢ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယၥ် ဒ်ၦၤတဂၤဘၣ်ဝဲ အသးဘၣ်. မ့မ့ၢ် တၢ်သဘျ့လၢ ကမၤဝဲလၢယွၤအဂီၢ် ဒ်အဝဲသ့ၣ်ကြၢးမၤအသိးလီၤ.

ပပိၥ်ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးအခီၣ်လီၢ် ဖဲပသူပတၢ်သဘျ့လၢ တၢ်ဃုထၢမၤထီၣ်မၤထီၦၤအဂၤ တမ့ၢ်လၢပမၤလီၤက့ၤ ပတၢ်ဒၣ်ဝဲဘၣ်န့ၣ်လီၤ.