ခရၠာစးံာ်ဖိအကၠိတဖျၢၣ်လၢ အီၣ်ထံးစတံး (အီၣ်တစ့ၣ်) ဖိသၣ်အဂီၢ်ၢ် တၢ်မၤဘူၣ်ဂီၢ်မုၢ်ဂီၢ်ပၤလၢ ခီးပရၠာစး့ရၠာစးၢၣ်တခါအအိၣ်လီၤႉ ဖဲအသမံသမိးကွၢ် တၢ်ဟ့ၣ်အံၤ တအိၣ်ဒီးတၢ်စၢဃာ်တမံၤမံၤအဃိ‚ အ၀ဲသ့ၣ်တူၢ်လိာ်စ့အံၤလီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်‚ တယံာ် ပှၤဟ့ၣ်တၢ်မၤဘူၣ်သ့ၣ်တဖၣ် ဃ့ထီၣ်တၢ် ဒ်သိးကကဲထီၣ်ကမံးတံာ်ဖိ တဖၣ်လီၤႉ အ၀ဲသမၢတၢ်ကဟ့ၣ်တၢ်ပျဲလၢ တၢ်ကမၤစှၤလီၤ ကၠိၣ်လီၤႉ အ၀ဲစံးစ့ၢ်ကီးလၢ ‘‘တၢ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်လၢအကါဒိၣ်‚ လၢတၢ်ကမၤ ကစၢ်ယွၤအတၢ်မၤၣ်လီၤ’’ႉ
တၢ်ဂ့ၢ်အိၣ်အါမံၤလၢ ကံၢ်စီကဆံးလီၤစှၤလီၤလၢ ဟ့ၣ်မၤစၢၤတၢ်ဒီး တၢ် တမံၤအံၤစ့ၢ်ကီးၣ်လီၤႉ လၢ လံာ်စီဆှံ အပူၤ‚ ပကထံၣ်ဘၣ် တၢ်ဂ့ၢ်အဂုၤအဂၤတမံၤလီၤႉ ဖဲပှၤယူၤဒၤဖိလၢ အဘၣ်တၢ်စိာ်မၢကဲကုၢ် တဖၣ် ဟဲက့ၤကဒါက့ၤဆူ ယ့ှူၤ့ှှလ့ၣ်‚ စီၤပၤကိရၠာစး့ၣ် ဟ့ၣ်မူဟ့ၣ်ဒါအ၀ဲသ့ၣ်လၢ ကသူၣ် ထီၣ်က့ၤတၢ်လုၢ်ဟံၣ်လီၤ (ဧ့ြစၤ ၃) ႉ ဖဲပှၤလၢ အ၀ဲသ့ၣ် အခိၣ်အဃၢၤ စံးဘၣ် အ၀ဲသ့ၣ်လၢ ‘‘ဒုးမၤထီၣ်ပှၤဒီးသုတက့ၢ်’’ႉ အဂ့ၢ်ဒ်အံၤၣ်လီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ်မၤကတၢၢ်က့ၤ၀ဲလၢ‚ ခီဖျိတၢ်တူၢ်လိာ်တၢ်မၤစၢၤအံၤၣ်လီၤႉ ပှၤအံၣ်စရၠာစး့လးဖိတဖၣ် ဆၢတဲာ်တၢ်လၢအမ့ၢ်အတီမ့ၢ်လၢ ပှၤလၢအခိၣ်အဃၢၤ တဖၣ် မ့ၢ်တၢ်ကိးမံၤလၢ အကဒုးသးဟးဂီၤအ၀ဲသ့ၣ်လၢ တၢ်သူၣ်ထီၣ်တၢ်လုၢ်ဟံၣ်န့ၣ်လီၤႉ
ဃုာ်ဒီးသးစီဆှံ ဒီးပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်လၢ အကူၣ်သ့တဖၣ် အတၢ်ကူၣ်လိာ်‚ ပမၤထီၣ်မၤထီတၢ်ထံၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါတဖၣ် သ့၀ဲလီၤႉ မ့ၢ်လၢ ပမၤ ကစၢ်ယွၤအတၢ်မၤ ဒ်ကစၢ်အကျဲအကပူၤဒၣ်၀ဲအသိး‚ ကစၢ်ယွၤ အတၢ်ကတဲာ်ကတီၤအိၣ်လီၤတံၤအဃိ‚ ပကအိၣ်ဒီး တၢ်သးဒူလၢ ပကစံးဆၢက့ၤတၢ်လၢ ‘‘တၢ်အံၤတသ့ဘၣ်ၣ်လီၤႉ