ပဟံၣ်ဖိဃီဖိအိၣ်ဒီး တၢ်ပာ်လီၤသး ဒ်သိးကဘုၣ်ထွံၣ်ဖိတဒုအဃိၣ်လီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ်ညါ ထံွၣ်ကဘၣ်အီၣ်တၢ်အီၣ်မနုၤ ဒီးတၢ်ကဘၣ် ဒုးသ့ၣ်ညါထွံၣ်ဖိအံၤလၢ ပဟံၣ်အသီအံၤဒ်လဲၣ်ဃုာ်စ့ၢ်ကီး ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်အဂုၤအဂၤလီၤတံၢ်လီၤဆဲးန့ၣ်လီၤႉ
အ၀ဲတဲဘၣ်ယၤလၢၣ် တၢ်အံၤ ကဒုးကဲထီၣ် ထွံၣ်ဖိတဖၣ်လၢ အနၢ်လိၤန့ၣ်လီၤႉ လၢတၢ်အံၤအဃိ‚ ပကတဲာ်ကတီၤ ဒၢးဖိတဖျၢၣ်လၢ ထွံၣ်ဖိအံၤအဂီၢ် လီၤတံၢ်လီၤဆဲး လီၤႉ တၢ်လၢအလီၤကမၢကမၣ် ကဟဲအိၣ်ထီၣ်ဒံး ဖဲပဘုၣ်ထွံၣ်အသီဖိအံၤ ဘၣ်ဆၣ်‚ ယဖိမုၣ် အတၢ်ကတဲာ်ကတီၤလၢတၢ်သးခု‚ တမ့ၢ်တၢ်လၢ တလၢတပှဲၤဒံးဘၣ်လီၤႉ
တၢ်သးဆူၣ်အတၢ်မၤသကိးလၢ ယဖိမုၣ်အတၢ်ကတဲာ်ကတီၤ တၢ်လၢ ထွံၣ်ဖိအံၤ‚ ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်ယၤလၢ ကစၢ်ခရၠာစးံာ် သးအိၣ်နီၤဟ့ၣ်တၢ်အိၣ်မူလၢ အတၢ် အၢၣ်လီၤအီလီၤၣ်လီၤႉ ဖဲအ၀ဲအတၢ်မၤတၢ်သးခုကစီၣ် ဘူးကတၢၢ်‚ ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးစံးဘၣ်အပျဲၢ်အဘီၣ်လၢ ကစူၢ်အီၤနာ်အီၤၣ် (သု) ကအိၣ်စ့ၢ်ကီးလီၤ’’ (း၃) ႉ
တယံာ်အပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ် ကထံၣ်ဘၣ် တၢ်ကီတၢ်ခဲလီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်ၣ်လီၤႉ
ယမၤစၢၤမ့ၢ်တသ့ဘၣ်ဆၣ်‚ သးခုထွဲယဲလၢ တၢ်ကတဲာ်ကတီၤ လီၤတံၢ် လီၤဆဲးလၢ အဘၣ်တၢ်မၤအီၤလၢ ယဖိမုၣ်ဖိၣ်လီၤႉ မ့မ့ၢ်ၣ်လီၤ (း၂) ႉ