ပပှၤကွဲးတၢ်တဖၣ်

ကွၢ်ခဲလၢာ်

တၢ်ကွဲးဖှိၣ်ရၤတဖၣ် လၢ Adam R. Holz

ပှၤသး၀ံၣ်တၢ်ဖိတဂၤ အသူၣ်အသး

ဖဲ ဂီၤ (၆း၃၃) နၣ်ရၠာစးံၣ်‚ မူၣ်ဘူၣ် အကတီၢ်န့ၣ် တၢ်စံးထီၣ်ပ့တၢၤအထါသး၀ံၣ်သီၣ်ဟူ ထီၣ်၀ဲလၢဟံၣ်ဖီလာ်တကထၢန့ၣ်လီၤႉ ယဆိကမိၣ်လၢ တမ့ၢ်မတၤတဂၤမး ကဖုသံနီၣ် လၢလီၢ်မံ‚ ဘၣ်ဆၣ်ယတၢ်ဆိကမိၣ်အံၤ ကမၣ်၀ဲ‚ ဖဲယဖိမုၣ်အဆံးကတၢၢ်‚ အတၢ် သး၀ံၣ်အကလုၢ်ဖိ သီၣ်ထီၣ်န့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲအိၣ်ဒီးစ့ၣ်လၢအသ့ၣ်ညါတၢ်ဘၣ်ဘၣ်ဖိ‚ ဘၣ်ဆၣ် ထီဘိအိၣ်ဒီး ထါသး၀ံၣ်တယုၢ်လၢအနိးဖံးဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤႉ
ယဖိမုၣ်ဆံးဖိမ့ၢ်ပှၤသး၀ံၣ်တၢ်တဂၤန့ၣ်လီၤႉ လၢတၢ်အံၤအဃိ‚ မ့ၢ်တသး၀ံၣ် ဘၣ်တၢ်အိၣ်၀ဲတကဲဘၣ်ႉ အ၀ဲသး၀ံၣ်တၢ် ဖဲအဖုးပၢၢ်ထီၣ်လၢလီၢ်မံန့ၣ်လီၤႉ ဖဲအလဲၤ ကၠိကတီၢ်သး၀ံၣ်တၢ်လီၤႉ ဖဲအနုာ်လီၤဆူလီၢ်မံသး၀ံၣ်တၢ်လီၤႉ အ၀ဲအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ် ဒီးတၢ်သး၀ံၣ်အယုၢ်လၢအသးကံၢ်ပူၤ ဒီးလၢတၢ်ကတီၢ်အါကတီၢ်‚ အ၀ဲအတၢ်သး၀ံၣ် ဖိတဖၣ် ပညိၣ်တၢ်ဆူ ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးန့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲစံးထီၣ်ပ့တၢၤယွၤလၢ တၢ်အကတီၢ်တကတီၢ်ဂ့ၤတကတီၢ်ဂ့ၤလၢ တၢ်လီၢ်တတီၤဂ့ၤတတီၤဂ့ၤ န့ၣ်လီၤႉ
ယအဲၣ်ဘၣ်ယဲအတၢ်ပာ်သးယိယိဖိ‚ သးလၢအဆၢလုၢ်ထီၣ်သးဒီး သူၣ်ဆူၣ်သးဆူၣ်လၢအဟဲလၢယဖိမုၣ်ဖိအကလုၢ်န့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲအသးလၢ အဘၣ်တၢ်ထိၣ်ဟူး ထိၣ်ဂဲၤဒီး သးလၢအဆၢသး၀ံၣ်ထါသး၀ံၣ်လၢတၢ်သးခု သီၣ်ဆၢကဒါက့ၤ တၢ်ကွဲမုာ် တဖၣ် ဒ်သိးကစံးထီၣ်ပ့တၢၤယွၤလၢ ပထံၣ်န့ၢ်အီၤသ့လၢလံာ်စီဆှံအပူၤန့ၣ်လီၤႉ လၢထါစံးထီၣ်ပ့တၢၤ ၉၅ အပူၤ‚ ပကဖးဘၣ် ‘ဟဲ‚ သး၀ံၣ်သကိးယွၤတက့ၢ်ႉ…

ဒုးကဲထီၣ် တၢ်ဃူတၢ်မုာ် လၢတၢ်ဘၣ်ဖှီၣ်အခါ

ဖဲဘူးပကတုၤဃၣ်ဃၣ်လၢဟံၣ်န့ၣ် ယပာ်သူၣ်ပာ်သးဘၣ်လၢ တၢ်ပိးတၢ်လီလၢ တၢ်ထိၣ် သိလ့ၣ်အကိၢ်‚ ခုၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်အိၣ်သးပတီၢ်မုၢ် ပာ်ဖျါထီၣ်လၢ စဲးဖီကဟၣ် ကိၢ်တလၢကွံာ် န့ၣ်လီၤႉ မ့ၢ်လၢပအိၣ်လၢသိလ့ၣ်အပူၤအဃိ‚ ယမၤသံကွံာ်စဲးခိၣ်ဃံလီၤႉ မ့ၣ်အူလုၢ်ဟးထီၣ်လၢ သိလ့ၣ်ပိးလီအမဲာ်ဖံးခိၣ်လီၤႉ စဲးခိၣ်ဃံသီၣ်ထီၣ် ့ှှဲၤ့ှှဲၤ ဒ်တၢ်ကၣ် တၢ်အညၣ်ဃ့အသိးန့ၣ်လီၤႉ ယသုးက့ၤ သိလ့ၣ်ဆူအလီၢ်ခံဒီး ယထံၣ်ဘၣ်လၢ သိတဖၣ် ဟဲယွၤလီၤ ၀ဲလီၤႉ ယသ့ၣ်ညါ တၢ်လၢအဟဲကဲထီၣ်အသးန့ၣ်လီၤႉ ရၠာစးၢးဘၢၣ် (သားဗရၠာစးြပား) ကဘျံးဖိ လၢ အအိၣ်လၢစဲးခိၣ်ဃံဒီး တၢ်ဖျၢၣ်လီၤအခိၣ်ထိးအဘၢၣ်စၢၤ ဟးဂီၤကွံာ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ
ယကအုကစွါထီၣ်ယဲလီၤႉ ပကဘၣ် ခီၣ်လၢာ်စ့လၢတၢ်ကဘၣ်ဘှီက့ၤ တၢ်လၢအပရၤကလံၤဒိၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်မနုၤလၢ တၢ်ဘၣ်ဘျီးဘၣ်ဒါတအိၣ်၀ဲန့ၣ်လဲၣ်ႉ လၢတၢ်သးခၣ် အပူၤ ယကဒူးကဒ့ၣ်ထီၣ်တၢ်လီၤႉ ဘၣ်မနုၤလၢတၢ်တဖၣ် ဆိကတီၢ်သး တသ့၀ဲန့ၣ်လဲၣ်ႉ
မ့ၢ်နဒုးဘၣ်ထွဲတၢ်အံၤသ့၀ဲဧါႉ တဘျီဘျီ ပဒီတဒၢဃာ်တၢ်အၢလၢ အအိၣ်ထီၣ်ဒီးဆၢတဲာ်တၢ်ဂ့ၢ်ကီအဂၤတခါန့ၣ်လီၤႉ ပလိးက့ၤစ့လၢပကဘၣ်ဟ့ၣ်အီၤအါအါ ဒီးကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ်ကဒီးတၢ်အဂုၤအဂၤန့ၣ်လီၤႉ တဘျီဘျီ‚ တၢ်ဘၣ်ဖှီၣ်ဘၣ်ယာ်တဖၣ် ဒိၣ်န့ၢ်ဒံး စဲးခိၣ်ဃံပိၢ်ဖးထီၣ်လၢ အတၢ်ဒၣ်၀ဲ‚ တၢ်ဂ့ၢ်ကီလၢ တၢ်ဆူးတၢ်ဆါလၢတၢ်တမုၢ်လၢ်‚…

နီၢ်သးအတၢ်လဲၤလၢအဂံၢ်အဘါဆူၣ်ဒီးစိကမီၤအိၣ်၀ဲ

ယတသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤ တၢ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲးအါမံၤလၢ အဘၣ်ထွဲဒီး ယတၢ်နီၣ်သိလ့ၣ် အတၢ်မၤလိလၢၤဘၣ်ႉ ဘၣ်ဆၣ် လၢတၢ်အဂ့ၢ်အခၢးတနီၤ‚ တၢ်လၢယမၤလိဘၣ်တ့ၢ်အီၤလၢ အမ့ၢ် ှႉၢ်ႉာ်ႉီႉန တခီ‚ အိၣ်တ့ၢ်ဂၢၢ်ကျၢၤလၢယခိၣ်နူာ်ပူၤန့ၣ်လီၤႉ
ှခၠညၤ ကွၢ်လီၤတံၢ်ထံထံဆးဆး‚ ၢ်ိနညအင်ပ- သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်‚ ာ်မနိငခအ- တယာ်ဆိ ပာ်စၢၤ‚ ီနခငိန- ဆၢတဲာ်ဒီးပိာ်ထွဲတၢ်နဲၣ်လီၤ‚ နထနခကအန လဲၤကဒီးတၢ်ဆူညါအဂီၢ်တဖၣ် န့ၣ်လီၤႉ ပဘၣ်ကွၢ်လီၤတံၢ် ထံထံဆးဆးကျဲလၢ ပနီၣ်သိလ့ၣ်‚ သ့ၣ်ညါနီၣ်တၢ်လၢအလီၤဘၣ်ယိၣ် ကဲထီၣ်သးသ့၀ဲတဖၣ်‚ တယာ်ဆိတၢ်လၢကဟဲကဲထီၣ်သးသ့တဖၣ်ဒီး ကဘၣ်မၤအီၤဒ်လဲၣ်ႉ ဆၢတဲာ်လၢ ပကဘၣ်မၤဆၢက့ၤတၢ်ဒ်လဲၣ်ဒီး ဖဲလၢမ့ၢ်လိၣ်အဃိ‚ ပိာ်ထွဲ တၢ်လၢ ပရၠာစးဲၣ်လီၤကျဲၤလီၤအီၤန့ၣ်လီၤႉ တၢ်အံၤမ့ၢ် ကျဲကူၣ်နၢၤလၢ ထံကီၢ်အါဘ့ၣ်အဂီၢ် ဒ်သိးကဟးဆှဲးတၢ်တတၢာ်တနါန့ၣ်လီၤႉ
ပဆိကမိၣ်တၢ်ကူၣ်တဖၣ် ဒ်သိးကကျိးထံက့ၤဆူ ပနီၢ်သးအတၢ်အိၣ်မူန့ၣ်လီၤႉ စီၤပီလူးစံးဘၣ် ပှၤအ့းဖ့းစူးဖိလၢ အစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်တဖၣ်လၢ‚ ‘‘တိၢ်သုသးဒ်သိး သုကလဲၤ
ကွၢ်ဟုၣ်ကွၢ်စုးတၢ်‚ တမ့ၢ်ဘၣ်ဒ်ပှၤဟးဂီၤဖိအသိးဘၣ်‚ မ့ၢ်ဒ်ပှၤကူၣ်တၢ်သ့အသိးန့ၣ်တက့ၢ်’’ (၅း၁၅) ႉ စီၤပီလူးသ့ၣ်ညါ တၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်လၢ မၤလီၤတလံာ် ပှၤအ့းဖ့းစူးဖိတဖၣ်သ့လၢ တၢ်မူလီၢ်လံၤအကျဲလၢ တၢ်လၢအလီၤဆီလၢ…

သ့ၣ်လၢမဲထီၣ်ဒိၣ်ထီၣ်အဆှိးထီၣ်တထူၣ်

ထီဘိယအိၣ်ဒီး သးလၢအပာ်ဖှိၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤႉ ဖဲယမ့ၢ်ဖိသၣ်ကတီၢ် ယပာ်ဖှိၣ် တၢ်ဂီၤခိၣ်‚ ဖျၢၣ်ဒိကးဒ်‚ တၢ်လီၤနံၤလီၤအ့တၢ်ဂီၤဒီးလံာ်ဖိတဖၣ်လီၤႉ အခဲအံၤ‚ ဒ်ပမ့ၢ်မိၢ်ပၢ်အသိး‚ ယထံၣ်ဘၣ်သးဒ်သိးအံၤ အိၣ်လၢယဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ တဘျီဘျီ ယဆိကမိၣ်လၢ ‘မ့ၢ် လိၣ်ဘၣ်နီၢ်နီၢ် တၤသူဖိတၢ်ဂီၤဖိ ဒံးဧါ’ လီၤႉ
နီၢ်နီၢ်တခီ တမ့ၢ်တၢ်လၢအလိၣ်၀ဲန့ၣ်ဘၣ်ႉ မ့ၢ်တၢ်လွဲန့ၢ်သးလၢ တၢ်အသီ န့ၣ်လီၤႉ တဘျီဘျီ ဟဲအသးလၢ တၢ်မၤတကွဲသးလၢတၢ်လီၢ်လံၤတမံၤ‚ လၢအမ့ၢ်တၢ် လၢအကၤန့ၣ်လီၤႉ တၢ်လၢအဖီၣ်န့ၢ် ပတၢ်ဆိကမိၣ်‚ ပဘၣ်တၢ်လ့ပစီပှၤလၢ ပကနာ် လၢ ပမ့ၢ်အိၣ်ဒီး ‘‘တၢ်တမံၤအံၤ’’ လၢပတၢ်အိၣ်မူအံၤကဂ့ၤဒိၣ်ထီၣ် ဒီးပကသးမံ၀ဲလီၤႉ
ဘၣ်ဆၣ် တဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ် ဒ်ပမုၢ်လၢ်အသိးဘၣ်ႉ ဘၣ်မနုၤအဃိလဲၣ်ႉ မ့ၢ်လၢယွၤတ့လီၤပှၤအဃိ ပဘၣ်တၢ်မၤပှဲၤပှၤ သ့ဒၣ်ထဲအ၀ဲဒၣ်ဧိၤဒီး တမ့ၢ်ဘၣ်တၢ်ထူးတီၤလၢ အအိၣ်၀းတရၠာစးံးပှၤလၢ ကမၤသးမံ တၢ်ဆၢမိၣ်န့ၢ်သးလီၤတၢ်လၢ ပသးပူၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ
တၢ်ဖ့ၣ်ဆၢအံၤ တမ့ၢ်တၢ်လၢအသီဘၣ်ႉ လံာ်ကတိၤဒိ တၢ်ထိၣ်သBတီၤတၢ် လၢကျဲခံဘိ‚ သးသမူလၢအဘၣ်တၢ်စူးကါအီၤလၢ ကလူၤပိာ်ထွဲတၢ်ထူးတၢ်တီၤအခံ ဒီး သးသမူလၢအသူၣ်လီၤသးလၢ တၢ်အဲၣ်ယွၤကွံယွၤ ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်ညီတၢ်လၢ…

တၢ်နဲၣ်ကျဲလၢသးသမူတၢ်မၤသးခ@သဒံးတဖၣ်

ပပှၤနဲၣ်တၢ်လၢ တၢ်စၢကဒိၣ်သ့ၣ်ဘၣ်ချံအခိၣ် ကိးသBတီထီၣ်လၢ ‘‘ပှၤလၢအအိၣ်လၢ စုစ့ၣ်တခီ‚ ၀ၢ်ဆူၣ်ဆူၣ်ခ@သၢဘျီတဘီ’’ ဒီး ပှၤလၢအအိၣ်လၢ စုစ့ၣ်တဖၣ် ၀ၢ်ဆူၣ်ထီၣ်ခ@ ဒီးယူထုးထီၣ်သးလၢ ကပံာ်သ၀ံးတခါအပူၤန့ၣ်လီၤႉ လၢအါနၣ်ရၠာစးံၣ်‚ ပမၤလိန့ၢ် တၢ် အကါဒိၣ်လၢ ကဒိကနၣ်ပခိၣ်ပနၢ်တဂၤအတၢ်နဲၣ်ပှၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲ အကလုၢ်လၢအဆှံန့ၣ် ဒုးနၢ်ဟူတၢ်ဆူ ပှၤ ၆ ဂၤလၢ အ၀ၢ်သ့ၣ်ဘၣ်ချံဆံးဆံးဖိလၢ ကလဲၤခီဖျိဘၣ်တၢ်မၤသကိးတၢ်လၢ က၀ၢ်ချံလၢ အအိၣ်ဒီး တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢလၢထံကျိလၢ ထံယွၤဆူၣ်တဘိန့ၣ်လီၤႉ
သးသမူန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢအမၤအသးခ@သဒံး ဒ်တၢ်၀ၢ်ဘၣ်ချံလၢ ထံမဲာ်ဖံးခိၣ် အသိး တမ့ၢ်ဘၣ်ဧါႉ လၢတၢ်အကတီၢ်တကတီၢ်‚ တၢ်လဲၤကျဲကမၤသး မုာ်မုာ်ခုၣ်ခုာ် လီၤႉ ၀ံၤ‚ သတူၢ်ကလာ် ပကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ်တၢ် ဒ်က၀ံာ်ထံသ၀ံးလၢ အဆူၣ်သ့၀ဲလီၤႉ လၢတၢ်အကတီၢ်ဒ်သိးအံၤ‚ ကဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်ပှၤလၢ ပလိၣ်ဘၣ် ပှၤနဲၣ်တၢ်လၢအဂ့ၤ‚ လၢအအိၣ်ဒီး တၢ်အကလုၢ်လၢတၢ်နာ်န့ၢ်အီၤသ့ ဒ်သိးကမၤစၢၤပှၤ ဖဲပလဲၤခီဖျိဘၣ် တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်အခါန့ၣ်လီၤႉ
လၢထါစံးထီၣ်ပ့တၢၤ ၃၂ အပူၤ‚ ကစၢ်ယွၤအၢၣ်လီၤပှၤလၢ ကအိၣ်ဒီး တၢ်ကလုၢ်ဒ်န့ၣ်အသိးလၢ ‘‘ယကသိၣ်က့ၤသီက့ၤနၤဒီး‚…

တၢ်တလၢတပှဲၤဒံးကတီၢ်

အ၀ဲသ့ၣ်ဘှီလီၤဒါလီၤကဒီးက့ၤကျဲအံၤလီၤႉ ယဆိကမိၣ်ထီၣ်က့ၤယကစၢ်ဒၣ်ယဲ ဖဲသိလ့ၣ်လဲၤတၢ်ကယီကယီန့ၣ်လီၤႉ အခဲအံၤ‚ အ၀ဲသ့ၣ် မၤလီၤပှီၢ်က့ၤကဒီး တၢ် တဘျီလီၤႉ ၀ံၤယကမၢကမၣ်လၢ‚ ဘၣ်မနုၤပှၤဘှီကျဲတဖၣ်အံၤ‚ တမၤတၢ်အံၤနီတစု ဘၣ်န့ၣ်လဲၣ်ႉ ယအဲၣ်ဒိးစံးလၢ‚ ယတထံၣ်ဘၣ်ယဲနီတစုလၢ တၢ်ကွဲးပနီၣ်လၢ ‘‘ပှၤဘှီကျဲခီပနံၣ် မၤတၢ်အံၤ၀ံၤလံႉ ၀ံသးစူၤလဲၤတၢ်က့ၤတၢ်မုာ်မုာ်တက့ၢ်’’ န့ၣ်ဘၣ်ႉ
ဘၣ်ဆၣ်တဘျီဘျီ တၢ်အံၤလီၤပလိာ်ဒီး မ့ၢ်၀ဲတီ၀ဲလၢယနီၢ်သးအတၢ်မူအပူၤ န့ၣ်လီၤႉ လၢယစူၢ်သီနာ်သီတၢ်အကတီၢ်‚ ယဆိကမိၣ်ထီၣ်လၢ တၢ်ဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤ တကတီၢ်လၢ တၢ်အက့ၢ်အဂီၤလၢယထိၣ်ဒွးကမ့ၢ်ဖဲ ‘တၢ်လဲၤကျဲဘ@ဘ@ဆှီဆှီ’ န့ၣ်လီၤႉပူၤကွံာ်လၢခံအနံၣ်သၢဆံ‚ ယအၢၣ်လီၤလၢ ယအိၣ်ဒံးဒၣ်လၢ ‘တၢ်တလၢတပှဲၤဒံး’ န့ၣ် လီၤႉ ဒ်ကျဲလၢ ယနီၣ်သိလ့ၣ်ခဲအံၤအသိး‚ ဖျါလၢ ယတတုၤဒံးလၢ တၢ်အပတီၢ်လၢ ‘‘တၢ်ဘှီ၀ံၤလံ’’ စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႉ တဘျီဘျီ အ၀ဲန့ၣ် ယကလၢၢ်ဘၣ်အီၤ ပှဲၤသိးဒီး တၢ်သဘံၣ်ဘုၣ်န့ၣ်လီၤႉ
ဘၣ်ဆၣ်‚ လံာ်ဧ့ၤ့ဘံၤပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်အၢၣ်လီၤလၢ အလီၤလးတမံၤန့ၣ်လီၤႉ ဖဲအဆၢဖိ ၁၄ စံး၀ဲလၢ ‘‘မ့ၢ်အပာ်ထီၣ်တၢ်တဘျီဒီး‚ မၤလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်လံထီဘိ ပှၤလၢ တၢ်မၤစီဆှံအီၤတဖၣ်န့ၣ်လံ’’ႉ တၢ်လၢကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးမၤတ့ၢ်၀ဲလၢ သ့ၣ်ဖျၢၣ်ထူၣ်စုညါ…

ထိၣ်တၤလၢ အသးအုးကတၢၢ်

ဘၣ်မနုၤဖျၢၣ်ထူတဖျၢၣ် ဟဲအိၣ်လၢယပာ်ပတုာ်သိလ့ၣ်အလီၢ်လဲၣ်ႉ ယကမၢကမၣ် ဘၣ်ယဲလီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်‚ ဖဲယလဲၤဘူးထီၣ်‚ ယသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ တၢ်ကိၢ်လိၣ်လၢ အ၀ါဃး န့ၣ် တမ့ၢ်ဖျၢၣ်ထူတဖျၢၣ်န့ၣ်ဘၣ်ႉ တၢ်အံၤမ့ၢ်ထိၣ်တၤတဘ့ၣ် - ခဲနဒၢ်ထိၣ်တၤ တဘ့ၣ်လၢအသးအုး‚ လၢညီနုၢ်ယထံၣ်ဘၣ်ထိၣ်တၤတဖၣ်အကျါန့ၣ်လီၤႉ
တလီၢ်လီၢ်‚ ထိၣ်တၤတဖၣ် ဖှိၣ်ထီၣ်သးလၢ တပံၢ်ခိၣ်လၢအဘူးဒီး ယတၢ်မၤ အလီၢ် ဖဲတၢ်ယီၤထီၣ်သီဒီးတၢ်ဂိၢ်ထီၣ်ကတီၢ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်‚ တနံၤအံၤ ထိၣ်တၤ အိၣ်ထဲတဘ့ၣ်ဧိၤ‚ ၀ံာ်ပကံးအကိာ်ဒီး ဆွံနုာ်၀ဲလၢ အဒံးဆ့အဖီလာ်လီၤႉ ယဆိကမိၣ် ထီၣ်လၢ ယသးပူၤ‚ ‘မ့ၢ်နတံၤသကိးတဖၣ်လဲၤဆူလဲၣ်’ တၢ်လၢအလီၤသးကညီၤ မ့ၢ် တၢ်အိၣ်ထဲတဘ့ၣ်ဧိၤန့ၣ်လီၤႉ တၢ်အံၤဖျါသယုၤသညိဒိၣ်မးလီၤႉ ယသးအိၣ် လဲၤဟၢဘၣ် ထိၣ်တၤအံၤလီၤ (တိၢ်နီၣ်‚ ၀ံသးစူၤ တဘၣ်လဲၤဟၢ ထိၣ်တၤတဂ့ၤ) ႉ
ယတထံၣ်ညီနုၢ်လၢ ထိၣ်တၤအိၣ်ထဲတဘ့ၣ်ဧိၤ လၢအသယုၢ်သညိအံၤ န့ၣ်ဘၣ်ႉ ထိၣ်တၤတဖၣ် မ့ၢ်ထိၣ်လၢ အအိၣ်ဒီးအက့ှူၢ်‚ ယူၤထီၣ် ရ က့ၢ်ဂီၤ (ရ-်သမာၠအငသည) လၢတၢ်ကတိၤဖျိသကိးကလံၤလီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ်ယူၤသကိး ဒ်သိးအံၤလီၤႉ…

တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်ကိးမံၤ

တၢ်ဖီၣ်န့ၢ် ပယိၤတဘိဧါႉ ယတအိၣ်ဒီးတၢ်လဲၤခီဖျိအံၤ တုၤယဖိခွါမၢယမၤန့ၢ် တၢ်လိာ်ကွဲလၢ ယကွဲၤဒီနၢ်အပူၤလီၤႉ တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ် ဟီၣ်ခိၣ်ဂီၤ လၢဒံၢ်ကၠံၣ်တၢၣ်‚ ဒီး တၢ်လိာ်ကွဲန့ၣ် ကပျဲနၤဆူ တၢ်ကဖီၣ်န့ၢ် ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်လၢ အလွဲၢ်အိၣ် အကလုာ်ကလုာ်လၢအအိၣ်ဘူးဒီးနၤတဖၣ်လီၤႉ
မ့ၢ်လၢတဒ်သိးဒီးတၢ်လိာ်ကွဲအဂၤဘၣ်အဃိ‚ တၢ်အံၤ လိၣ်ဘၣ် တၢ်ဟူးဂဲၤန့ၣ်လီၤႉ ဖဲနလဲၤတပူၤလၢ်လၢ်‚ မ့ၢ်တၢ်တနီၤလၢတၢ်လိၣ်ကွဲအဘၢၣ်က၀ီၤပူၤလီၤႉ တၢ်အစၢတခီ မ့ၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ်ႉ ယဟးအါမးလီၤႉ တဘျီလၢ်လၢ် ဖဲယၤဒီးယဖိခွါ ပလိၣ်ကွဲတၢ်အံၤ‚ ပဂုာ်ကျဲးစၢးဟံးန့ၢ် တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ် ကိးမံၤလၢတၢ်ကဖီၣ်န့ၢ် ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိတဖၣ်လၢ အအိၣ်လၢပခိၣ်ပဃၢၤန့ၣ်လီၤႉ
တၢ်အံၤညီလၢ ပကပညိၣ်တၢ်‚ တုၤလၢတၢ်လုၣ်ဘၢကွံာ်တၢ်‚ တၢ်လိာ်ကွဲတမံၤ လၢအဘၣ်တၢ်တ့အီၤလၢ တၢ်ကဖီၣ်န့ၢ်ပှၤလၢ အစူးကါတၢ်အံၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ် ဖဲယလိာ်ကွဲတၢ်အံၤ‚ ယသးဟဲပၢၢ်ထီၣ်ဒီးတၢ်သံကွၢ်လၢ‚ ယမ့ၢ်ပှၤလၢအအိၣ်ဒီး တၢ်တိာ် လၢယကမၤဆံးလီၤ နီၢ်သးအတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢ အအိၣ်၀းတရၠာစးံးယၤန့ၣ်ဧါႉ
စီၤပီလူးသ့ၣ်ညါ တၢ်လိၣ်လၢပကဘၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်သူၣ်ပ့ၢ်သးဆှါ ဆူယွၤ အတၢ်မၤလၢအအိၣ်၀းတရၠာစးံးပှၤလီၤႉ လၢကလီးစဲအဆၢဒိၣ်အပူၤ‚ အ၀ဲဃ့ထုကဖၣ်လၢ တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢ အမ့ၢ်တၢ်ကနီၤဟ့ၣ် တၢ်သးခုကစီၣ်အဂီၢ် (း၃) လီၤႉ ၀ံၤ‚…

တၢ်ပာ်သးအလၢအပှဲၤ ထံထံဆးဆး

တနံၤအံၤ‚ ဖျါလၢစဲးဖီကဟၣ်ပီညါ ဃ့ဆူၣ်ပတၢ်ဘၣ်သးဒီဆၢဒီကတီၢ်လီၤႉ ပဒိးန့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်ပှၤတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်လၢ အလီၤကမၢကမၣ်သ့ၣ်တဖၣ် ခီဖျိကွဲၤဒီနၢ်လၢ အအိၣ် လၢပစုလီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်‚ လၢပှၤအါဂၤအဂီၢ် တၢ်နီၤဟ့ၣ်တၢ်အံၤ ကဲထီၣ်တၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့ၤ သ့၀ဲန့ၣ်လီၤႉ
ပှၤကွဲးလံာ်လ့ဒၣ်စတိ ကွဲးဖျါ တၢ်ဂ့ၢ်အံၤ ဒ် ‘‘တၢ် ပာ်သးထံထံဆးဆးလၢ အဘၣ်တၢ်မၤအီၤ တဘျီ၀ံၤတဘျီ’’ မ့ၢ်လၢ စိၤခဲအံၤ အတၢ်အဲၣ်ဒိးသ့ၣ်ညါ တၢ်လၢ အဟဲကဲထီၣ်တဖၣ်‚ ဒီးတၢ်အဲၣ်ဒိးမၤလီၤတံၢ်တၢ်ဒီး တဒုးလဲၤပူၤကွံာ် တၢ်ဂ့ၢ်နီတမံၤဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ တၢ်အံၤပာ်ဖျါထီၣ်လၢ တၢ်ဒုး အိၣ်ထီၣ် တၢ်သူၣ်ကိၢ်သးဂီၤ အတၢ်ပျံၤဖုးန့ၣ်လီၤႉ
တၢ်မၢဖိစီၤပီလူး အနီၣ်ကစၢ်ဒၣ်၀ဲ ဘၣ်အိၣ်ဒီး တၢ်သူၣ်ကိၢ်သးဂီၤ အကလုာ်ကလုာ်‚ ဘၣ်ဆၣ်အ၀ဲသ့ၣ်ညါ လၢ ပသူၣ်ပသးတဖၣ် ဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်ဃူတၢ်မုာ်လၢ အအိၣ်လၢ ယွၤအပူၤန့ၣ်လီၤႉ အဃိ‚ အ၀ဲကွဲးလံာ်ဆူ ပှၤစူၢ်နာ်သီတၢ်လၢ အဘၣ်တူၢ်တၢ်မၤအၢ မၤနးသ့ၣ်တဖၣ်အအိၣ်န့ၣ် (၁ သ့း ၂း၁၄) ‚ အ၀ဲသဆၣ်ထီၣ် ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ် တဖၣ်အခံ‚ ဒ်သိး က‘‘သူၣ်ဖှံသးညီ တဘိယူၢ်ဃီ‚…

တၢးဖးထီလၢအဒ့ခံ

ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်‚ နကနၢ်ဟူတ့ၢ်လံလၢ တၢးဖးထီလၢ အဒ့ခံလၢအမံၤဟူသၣ်ဖျါပံၣ်စၣ် လၢကီၢ်အံၣ်တလံၣ်‚ ဘၣ်ဆၣ် မ့မ့ၢ် တၢးဖးထီလၢ ၀့ၢ်စၣ်ြဖၣ်စံးစကိၣ် လၢအဒ့ခံတခီ‚ မ့ၢ်နနၢ်ဟူဘၣ်လံဧါႉ တၢးဖးထီအံၤ ဘၣ်တၢ်ကိးအီၤလၢ မံၣ်လဲနံယၢၣ် ဒီးတၢ်သူၣ် ထီၣ်အီၤ ဖဲ ၂၀၀၈ နံၣ်အပူၤလီၤႉ အကထၢအိၣ်၀ဲ ၅၈ ကထၢ‚ ဘၣ်ဆၣ် ဖျါက့ၣ်တဆံး တက့ၢ်လၢ အအိၣ်သူၣ်လီၤသးလၢ ၀့ၢ်ခၢၣ်သးန့ၣ်လီၤႉ
တၢ်ဂ့ၢ်ကီလၢအဟဲအိၣ်ထီၣ် မ့ၢ်တၢ်မနုၤန့ၣ်လဲၣ်ႉ တၢ်အံၤမ့ၢ် ပှၤဘီှတၢ်ဖိတဖၣ် တခူၣ်လီၤတၢ်အခီၣ်တဃာ် ယိာ်ယိာ်ဘၣ်လီၤႉ လၢတၢ်အံၤအဃိ‚ အခဲအံၤ‚ အ၀ဲသ့ၣ် ဘၣ်တၢ်မၤဆူၣ်အီၤလၢ ကက့ၤကဒါဆူ တၢ်အခီၣ်တဃာ်‚ ဃုာ်ဒီးတၢ်ကဘၣ်ဘှီက့ၤ တၢ်လၢကလၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့ၤ ထဲသိးဒီးလၢ တၢ်ဘှီထီၣ်တၢးဖးထီအံၤလၢ အတိခိၣ်အသိး‚ မ့ၢ်လၢပှၤတနီၤနီၤ‚ နာ်၀ဲလၢ တၢ်မ့ၢ်တဘှီက့ၤမၤက့ၤအဃိ‚ ဟီၣ်ခိၣ်မ့ၢ်ဟူး‚ တၢးထီအံၤ လီၤပှီၢ်သ့၀ဲအဃိန့ၣ်လီၤႉ
တၢ်အိၣ်သးအံၤ‚ တမ့ၢ်တၢ်လၢအနး၀ဲဘၣ်ဧါႉ တၢ် ဂ့ၢ်တခီမ့ၢ် ခီၣ်တဃၣ်တဖၣ်လီၤႉ ဖဲနခီၣ်တဃၣ် မ့ၢ်တဂၢၢ်ကျၢၤ‚ တၢ်ဂ့ၢ်ကီအိၣ်ထီၣ် သ့၀ဲလီၤႉ ကစၢ်ခရၠာစးံာ်သိၣ်လိတၢ်ဂ့ၢ်အံၤ…