ယကတိၤနံၤတၢ်ဒီး ယမံၤပှၢ်ပိာ်မုၣ်လၢတၢ်သးခုအပူၤတလီၢ်လီၢ်, မ့ၢ်လၢအဝဲအိၣ်ဒီးတၢ်သ့တမံၤလၢ ကတိၤတၢ်ဒီး အထွံၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲအထွံၣ်တဖၣ် မီၤတၢ်န့ၣ်ဒီးအဝဲကတိၤဆၢဝဲပှဲၤဒီး တၢ်အဲၣ်အတၢ်နၢ်ပၢၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲဒီးပှၤဘုၣ်ထွံၣ်လၢ တၢ်လီၢ်ကိးပူၤတဖၣ်, ကစီၤကနၣ် အတံၤသကိးထွံၣ်ဖိတဖၣ် ဒီးကနံၤဝဲသ့ၣ်သ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤသ့စဲအ့ၣ်ဖိတဖၣ် ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါဝဲလၢ ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိတဖၣ် ဃုာ်ဒီးထွံၣ်, ကျီၢ်မိၢ်, ထွံၣ်ဟီၣ်ခိၣ်, ပီၣ်လဲၣ်ရှီ, ဒီးထိၣ်ကံာ်တဖၣ်န့ၣ် အိၣ်ဒီး “အကလုၢ်အသီၣ်အပနီၣ် တဖၣ်” လၢအဘၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါအီၤ ဒ်တၢ်နံၤတၢ်အ့န့ၣ်လီၤ. တၢ်ထံၣ်သ့ၣ်ညါလီၤတံၢ် တၢ်အကလုၢ်တဖၣ် အခီပညီအံၤ မၤစၢၤပှၤဒ်သိးပကသ့ၣ်ညါနီၤဖး ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိ အလုၢ်အလၢ်တဖၣ်, ဒီးလၢကျဲအဂၤန့ၣ်, ပှၤလၢဃုသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်အဝဲသ့ၣ်တဖၣ် အဂီၢ် ကဖျါလီၤဂာ်ဒ် အကမၤဆါလိာ်သးန့ၣ်လီၤ.

ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိတဖၣ် ဒုးနဲၣ်ဖျါထီၣ် အတၢ်နံၤတၢ်အ့ ဒီးတၢ်သးခုအံၤန့ၣ် ဟ့ၣ်ပှၤ တၢ်ထံၣ်ကဒုကယီၢ်တမံၤလၢ အလီၤသးခုသးမုာ်န့ၣ် ကလီၤဂာ်ဒ် တၢ်ဘၣ်တ့အဂၤတဖၣ် မ့ၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤလၢ အကျိၤအကျဲအကစၢ်ဒၣ်ဝဲအသိးန့ၣ် တၢ်ကမၤအသး, တၢ်ကအိၣ်သးဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်စီၤပၤဒၤဝံး ကွၢ်တရံးအခိၣ်အဃၢၤလၢ စံး ၆၅:၁၂,၁၃ အပူၤန့ၣ် ဖျါဘၣ်အီၤလၢ “တၢ်စိခိၣ်တဖၣ် ကံာ်တူာ်အယီၢ်ဒ့လၢ တၢ်သူၣ်ဖှံသးညီ” ဒီး “တၢ်အီၣ်ဆၣ်အလီၢ် ဒီးတၢ်ပၢၤခိၣ်န့ၣ် ကိးပသူထီၣ် ဒီးသးဝံၣ်ထီၣ်လီၤ” န့ၣ်လီၤ. စီၤဒၤဝံး သ့ၣ်ညါနီၣ်ဝဲလၢ ကစၢ်ယွၤ ကဟုကယာ်, ဒီးမၤထူးမၤတီၤထီၣ်ဟီၣ်ခိၣ်, ဒီးဟ့ၣ်လီၤ တၢ်ဃံတၢ်လၤ, ဒီးတၢ်အီၣ်တၢ်အီအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်အိၣ်ဒီးပှၤလၢခိၣ်ဃၢၤတဖၣ် “တသးဝံၣ်စံးထီၣ်ပတြၢၤ”တၢ်နီၢ်နီၢ်ဘၣ်ဆၣ်, အဝဲသ့ၣ် အုၣ်အသးလၢ ယွၤအတၢ်မၤမူဂဲၤလၢ အတၢ်ဘၣ်တ့အပူၤ, ဒီးတကပၤန့ၣ် ကွဲမုာ်ပှၤလၢ ပကကိးပသူစံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်ပမ့ၢ် တၢ်အကူာ်အက့ ဘၣ်ထွဲဒီး “ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဖျၢၣ်”အံၤအသိး- အဆၢဖိ ၈ စံးဘၣ်ပှၤလၢ မ်ပကအိၣ်ပှဲၤဒီး “တၢ်ပျံၤ(ယွၤ)အတၢ်ပနီၣ်လီၤလး,” ဒီးစံးဆၢမၤဆၢက့ၤအီၤလၢ “တၢ်သူၣ်ဖှံသးညီအတၢ်သးဝံၣ်တဖၣ်” န့ၣ်တက့ၢ်. ပနာ်န့ၢ်သ့လၢ ကစၢ်ယွၤကဒိကနၣ်, ဒီးကနၢ်ပၢၢ်ဝဲန့ၣ်လီၤ.