ဖဲ ၂၀၂၂ နံၣ် ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်, ဖျၢၣ်ထူတၢ်ပြၢလၢခံကတၢၢ်န့ၣ်, ဖြ့ၣ်စ့ၣ်ဒီးအၣ်ကၠ့ၣ်တံနါထံၣ်လိာ်သးဒီး တၢ်လိာ်ကွဲပြၢန့ၣ်ဂ့ၤဒိၣ်မးအဃိ, ပှၤအါဂၤစံးဝဲလၢ “စံၣ်စိၤနုာ် ဖျၢၣ်ထူတၢ်ပြၢအဒိၣ်ကတၢၢ်” န့ၣ်လီၤ. တၢ်လိာ်ကွဲတၢ်ဆၢကတီၢ် လၢအဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်အါထီၣ် ဒၣ်လဲာ် လဲၤပူၤကွံာ်ဝံၤန့ၣ် ပှၤခံဖုလိာ် ဒိးန့ၢ်တခီ ၃ဖျၢၣ် စုာ်စုာ်အဃိ, လၢတၢ်ကမၤနၢၤတၢ် အဂီၢ်, ပှၤလိာ်ကွဲတၢ်ဖိတဖၣ် ကဘၣ်ထူနုာ် ပဲၣ်နဲ(လ်)တံၣ် န့ၣ်လီၤ. ဒီးဖဲအၣ်ကၠ့ၣ်တံနါမၤနၢၤတၢ်ဝံၤ, အထံကီၢ်ဒီတဘ့ၣ် သူၣ်ခုသးခုဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤအၣ်ကၠ့ၣ်တံနါဖိ အနီၢ်ဂံၢ် အါန့ၢ်ဒံးတကကွဲၢ်တဖၣ် ပှဲၤလုၢ်ကွံာ်လၢ ဝ့ၢ်ဘၠဲနိၣ်စဲရၢး(စ) အခၢၣ်သးန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂီၤမူအဘၣ်တၢ်ဒိဃာ်လၢ ကဟၣ်ယူၤ (drone) န့ၣ်, ဘၣ်တၢ်ရၤပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်ကိးပသူလၢ တၢ်အကလုၢ်ဖးဒိၣ် ဒ်အမ့ၢ်တၢ်သူၣ်ခုသးခုအက့ၢ်အဂီၤန့ၣ်လီၤ. ဘံၣ်ဘံၣ်စံၣ် တၢ်ကစီၣ်တယုၢ် ပာ်ဖျါထီၣ် ဝ့ၢ်အတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤ, ဒ်အမ့ၢ် “တၢ်သူၣ်ခုသးခု ပိာ်ဖးထီၣ်” န့ၣ်လီၤ.

ထီဘိန့ၣ် တၢ်သးခုမ့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်လၢ အလီၤလးတမံၤန့ၣ်လီၤ. လံာ်တၢ်ကတိၤဒိ ပာ်ဖျါထီၣ် ဝ့ၢ်တဝ့ၢ်, ပှၤတကလုာ်, လဲၤခီဖျိ တၢ်သးခု အဒိၣ်အယိာ်, ဒီးအကတီၢ်ဖးယံာ်သ့ဝဲဒၣ် ဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ကတိၤ ၁၁:၁၀ ပာ်ဖျါဝဲလၢ “တုၤပှၤတီပှၤလိၤဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ဝါဒီးပှၤဝ့ၢ်ဖိသးခုဝဲလီၤ” န့ၣ်လီၤ. ပှၤမ့ၢ်အိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤနီၢ်နီၢ်ဒ်ကစၢ်ယွၤအတၢ်ပညိၣ်လၢပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ်, မ့ၢ်စးထီၣ်ဒိၣ်စိလုာ်ဘၢ ပပှၤတဝၢန့ၣ်ဒီး, တၢ်မၤအသးအံၤ အခီပညီမ့ၢ်လၢ ကစၢ်ယွၤအတၢ်တီတၢ်လိၤ ဟံးဃာ်ပၢၤဃာ်တၢ်အဃိ ကမ့ၢ်တၢ်ပနီၣ်လၢ တၢ်သးခုကစီၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်သူၣ်လီၤသးကွံာ်တဖၣ် ကဆံးလီၤစှၤလီၤ. ပှၤဖှီၣ်ဖိယာ်ဖိ ကထံၣ်န့ၢ် တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤ. ပှၤဘၣ်တၢ်ဆီၣ်ဘံၣ်ဆီၣ်ဘၢတဖၣ် ကဘၣ်တၢ်ဒီတဒၢအီၤ. အဆၢဖိ ၁၁ စံးဘၣ်ပှၤ တၢ်အိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤ လၢကစၢ်ယွၤ အကျဲမ့ၢ်ကျဲတီ မ့ၢ်ဖီထီၣ်သၣ်ထီၣ် တဘျီလၢ်လၢ်န့ၣ် တၢ်သးခု ဒီး “တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤ” လၢခူပူၤဝ့ၢ်ပူၤ ကအိၣ်ထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

ပမ့ၢ်အိၣ်မူပိာ်ထွဲ ကစၢ်ယွၤအကျဲအကပိၤနီၢ်နီၢ်န့ၣ်, တၢ်အစၢကမ့ၢ်တၢ်သးခုကစီၣ် လၢပှၤကိးဂၤဒဲးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပတၢ်အိၣ်မူကျိၤကျဲတဖၣ်န့ၣ် ကဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်အဂ့ၤအဝါလၢ ပပှၤတဝၢအခိၣ်အဃၢၤ ဒီးကမၤလၢမၤပှဲၤအါထီၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤ. ယွၤကွဲမုာ်ပှၤ လၢပကမၤသကိးတၢ်, လၢအတၢ်မၤအပူၤ လၢတၢ်ယါဘျါဟီၣ်ခိၣ်အံၤန့ၣ်လီၤ. ယွၤကွဲမုာ်ပှၤလၢ ပကဟဲစိာ်တၢ်သးခုဆူ ခူဧိၤဝ့ၢ်ဧိၤအပူၤန့ၣ်လီၤ.