Archives: April 2024

အဲၣ်တၢ်အါန့ၢ် ယွၤတသ့ဘၣ်

ဖဲယဖိခွါလိၣ်ဘိဖိ, စ့ဘံၣ်ယၤ (Xavier) န့ၣ် ဖဲအထီၣ်တီၤဘျီကၠိအဆၢကတီၢ်, အဝဲယၤထီၣ်အစုဖးလဲၣ် ဒီးစံးဝဲဒၣ် “ယအဲၣ်နၤထဲအံၤညါလီၤ” န့ၣ်လီၤ. ယယၤထီၣ် ယစုဖးထီဒီးဖးလဲၣ် ဒီးယစံးဆၢအီၤလၢ “ယအဲၣ်နၤထဲအံၤညါ” န့ၣ်လီၤ. အဝဲပာ်အစုခိၣ်ဖိလၢအခံတဲာ်ပါ ဒီးစံးဝဲ “ယအဲၣ်ဆိနၤလါညါ” န့ၣ်လီၤ. ယဂံၢ်ဂုၢ်ယခိၣ်ဒီး ယတဲဆၢက့ၤအီၤလၢ “ယအဲၣ်ဆိနၤ ဖဲကစၢ်ယွၤပာ်နၤလၢယဒၢလီၢ်အညါပူၤန့ၣ်လီၤ.” စ့ဘံၣ်ယၤ အမဲာ်ချံကပီၤထီၣ်ဒီးစံးဝဲဒၣ် “နနၢၤလံ” န့ၣ်ဒီး, ယစံးဘၣ်အီၤ “ပနၢၤဒၣ်ခံဂၤလၢာ်လီၤ” န့ၣ်လီၤ. “မ့ၢ်လၢပဝဲခံဂၤလၢာ်ယွၤအဲၣ်ဆိပှၤအဃိန့ၣ်လီၤ.”

ဖဲ စ့ဘံၣ်ယၤ ကတဲာ်ကတီၤ အဖိဝဲၢ်ကိ အတၢ်အိၣ်ဖျဲၣ်အဂီၢ်န့ၣ်, ယထုကဖၣ်တၢ်လၢ အဝဲကသးခုသးမုာ်လၢ တၢ်ဂုာ်ကျဲးစၢးအဲၣ်အဖိဒိၣ်ဒိၣ်အါအါ ဖဲအဝဲသ့ၣ် ဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်သ့ၣ်နီၣ်လၢအဂ့ၤဒီးအဆၢန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, ဖဲစ့ဘံၣ်ယၤဒီးအမါ စံးဘၣ်ယၤလၢ အဝဲသ့ၣ် ကဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဖိတဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ်ဒီး, ယကတဲာ်ကတီၤယသးဒ်ဖံတဂၤအသိး, ဒီးလၢတၢ်ကမၢကမၣ်အပူၤန့ၣ်, ယသ့ၣ်ညါလၢ ယအဲၣ်ဘၣ် ယလံၤဖိထဲလဲၣ်န့ၣ်လီၤ.

၁ ယိၤ ၄:၁၉အပူၤ တၢ်မၢဖိ စီၤယိၤဟၣ် မၤဂၢၢ်မၤကျၢၤဝဲလၢ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး အတၢ်အဲၣ်လၢပဂီၢ်န့ၣ် ကဟ့ၣ်ပှၤ…

ထုကဖၣ် ဒီးဆိးသီ

ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးတဖၣ် ကြၢးပာ်သူၣ်ပာ်သးတၢ်ထုကဖၣ် ဒ်အမ့ၢ် တၢ်လၢ အကါဒိၣ်နီၢ်နီၢ်, ဖဲအဒုးနီၢ်သးတၢ်ဒုးတၢ်ယၤတဖၣ်အကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် တၢ်မ့ၢ် ဃ့ထုကဖၣ် လၢတၢ်သူၣ်တဆးသးတဆးအပူၤန့ၣ်ဒီး ကမ့ၢ်တၢ်လီၤပျံၤလီၤဖုးဒိၣ်မး တမံၤန့ၣ် ပိာ်မုၣ်လၢကီၢ်စဲၣ် ဖလီၣ်ရံၣ်ဒၣ် (Florida) တဂၤ ထံၣ်သ့ၣ်ညါဝဲန့ၣ်လီၤ. အဝဲမ့ၢ်ဃ့ထုကဖၣ်တၢ်န့ၣ် ဘံၣ်ဃးအမဲာ်ချံန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် မုၣ်တနံၤ ဖဲအနီၣ်သိလ့ၣ်ဒီးဃ့ထုကဖၣ်တၢ်အဆၢကတီၢ်, (ဘံၣ်ဃးအမဲာ်ချံအဃိ) တထံၣ်ထွဲ တၢ်ဘၣ်အိၣ်ကတီၢ် အတၢ်ပနီၣ်အဃိ, လဲၤခီဂာ်ဘၣ်ဝဲကျဲဂာ်တဲာ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲအိၣ်ပတုာ် အသိလ့ၣ်တချုးအဃိ, အသိလ့ၣ်န့ၣ် တပိာ်ထွဲကျဲမုၢ်ခိၣ်လိၤလၢၤဘၣ်, ဟးဖျိးဆူဟံၣ်တဖျၢၣ် အကရၢၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲကျဲးစၢး ဂုာ်ဟးထီၣ်က့ၤဝဲလၢ ဟံၣ်ကရၢၢ်တပံၢ်တဖၣ်အဖီခိၣ် ဘၣ်ဆၣ် မၤဝဲတန့ၢ်လၢၤဘၣ်. အနီၢ်ကစၢ် တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး တအိၣ်ဘၣ်ဆၣ်, ဒိးန့ၢ်ဝဲဒၣ် ပၢၤကီၢ် အတၢ်ယၢၤထီၣ် လၢအနီၣ်သိလ့ၣ် လၢတၢ်တပလီၢ်သးအပူၤ, ဒီးတၢ်မၤဟးဂီၤ ပှၤအစုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ်န့ၣ်လီၤ. သိၣ်ဒူလၢအဒုးတၢ် ခီဖျိတၢ်ထုကဖၣ်တဂၤအံၤ လဲၤကပာ်ကွၢ်ကပာ်ဝဲ တၢ်ဂ့ၢ်မိၢ်ပှၢ် "ဆိးသီတက့ၢ်" လၢ အ့ဖ့းစူး ၆:၁၈ အပူၤအဃိန့ၣ်လီၤ.

အ့ဖ့းစူး ၆ အပူၤန့ၣ်…

တံၤသကိးကလူးတဖၣ်

တၢ်မၤဃုကွၢ်ထံ တၢ်ဆူးတၢ်ဆါတမံၤဘၣ်တမံၤန့ၣ် အိၣ်ပှဲၤလၢ ဘဲး (Bev) တၢ်မၤအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤအဃိ, အ၀ဲသူၣ်ကိၢ်သးဂီၤ, ဒီးအသးလီၤဘှါဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ကသံၣ်သရၣ်တဖၣ် စံးဘၣ်အီၤလၢ အဝဲသ့ၣ်လူၤကွၢ်ဃု ခဲစၢၣ်တၢ်ဆါလၢအနီၢ်ကစၢ် အပူၤအဃိ အသူၣ်ကနိးအသးကနိးဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ကိးမုၢ်နံၤဒဲး ကစၢ်ယွၤအိၣ်တီအိၣ်လိၤ, ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါအီၤ ဒီးအတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤတဖၣ် လၢအကအိၣ်ဒီးအီၤ ဒီးကဟ့ၣ်အီၤတၢ်ဃူတၢ်ဖိး, ဖဲဃၣ်အသး ဆူယွၤအအိၣ် မ့ၢ်ဂ့ၤ ဖဲလၢအအိးထီၣ်ဖး လံာ်စီဆှံအကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲ ဘၣ်ဒုးတၢ်ဒီး တၢ်တလီၤတံၢ်လီၤဆဲးတဖၣ်, ဒီးမၤလိၤန့ၢ်ဝဲလၢ ကပာ်ထီၣ် “တၢ်မ့ၢ်ကဲထီၣ်အသးသ့ၣ်သ့ၣ်” တဖၣ်ဆူ ယွၤအဖံထံးခိၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်မုၢ်တဂီၤ, တချုးလၢကဘၣ်တၢ်ကွဲးကါတၢ် အရ့ဒိၣ်ဝဲလၢအဂီၢ်န့ၣ် ဘဲး(Bev) ဖးဘၣ်ဝဲ “ကွၢ်ကွၢ် ယမၢလီၤကလူးတဂၤ လၢနမဲာ်ညါလၢ အကကွၢ်နၤလၢကျဲ” ဖဲလၢ ၂ မိၤရှ့ ၂၃ :၂၀, အပူၤန့ၣ် ဟဲနုာ်လီၤဆူအသးပူၤန့ၣ်လီၤ.

ကစၢ်ယွၤကတိၤလီၤ တၢ်ကတိၤတဖၣ်အံၤဆူ အပှၤကလုာ် ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ် ခီဖျိလၢစီၤမိၤရှ့န့ၣ်လီၤ. ၂ မိၤ ၂၃:၁၄-၁၉ ပာ်ဖျါဝဲလၢ ကစၢ်ယွၤဟ့ၣ်လီၤတၢ်မၤလိာ်တဖၣ်လၢ ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ်…

ပဲာ်ပျီဆှဲကွံာ် တၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီအနီၣ်ဧိၤတပံၢ်ဧိၤ

ယသူၣ်လီၤ တၢ်ချံတစဲးလၢ ပှၤသူၣ်တၢ်အတလါပူၤဝံၤ, ယအိၣ်ခိးကွၢ်တၢ်အစၢန့ၣ်လီၤ. ယဖးဘၣ်လၢ တၢ်ချံတဖၣ် ကမဲထီၣ်ဝဲ ဖဲအသီ (၁၀) ဆူ (၁၄) သီ အတီၢ်ပူၤအဃိ, ဖဲယလူထံအကတီၢ် ယကွၢ်ထံန့ၣ်လီၤ. တယံာ်ဘၣ်န့ၣ်, ယထံၣ်လၢ အလၣ်လါဟ့ဖိတဖၣ် ဟဲမဲထီၣ်လၢဟီၣ်ခိၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ဖဲယဝၤစံးဘၣ်ယၤလၢ တၢ်မုၢ်တဖၣ်န့ၣ်မ့ၢ်ဒၣ်နီၣ်ဧိၤတပံၢ်န့ၣ်ဒီး, ယတၢ်သးခုတၢ်သးမုာ်တဖၣ် လီၤမၢ်ကွံာ်ချ့သဒံးန့ၣ်လီၤ. အဝဲတဲဘၣ် ယၤလၢ ပဘၣ်ပဲာ်ပျီကွံာ် နီၣ်တဖၣ်ချ့ချ့ ဒ်သိး အသုတလုာ်ဘၢကွံာ် တၢ်မုၢ်တၢ်ဘိလၢ ယအဲၣ်ဒိးသူၣ်အီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးစ့ၢ်ကီး စံးဘၣ်ပှၤလၢ တၢ်ဘှါဆှဲ တၢ်လၢအဆွံနုာ်ဆူၣ်အသးလၢ အသ့မၤဟးဂီၤ ပနီၢ်သးအတၢ်ဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်တၢ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်အကါဒိၣ်တမံၤန့ၣ်လီၤ. မး ၁၃:၇ အပူၤန့ၣ် အဝဲဒုးနဲၣ် အတၢ်ကတိၤဒိ, ပှၤလၢအဖှံတၢ်တဂၤ လဲၤဖှံလီၤတၢ်, ဒီးတၢ်ချံတနီၤ “လီၤဘၣ် လၢတၤဆှုၣ်တၤမဲ... ဒီးခဲဘၢကွံာ်အီၤလီၤ” န့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၂၂ ပာ်ဖျါဝဲ တၤဆှုၣ်တၤမဲ, မ့တမ့ၢ် နီၣ်တဖၣ်န့ၣ်, ဒ်သိးကတြီမၤတံာ်တာ် တၢ်မုၢ်တၢ်ဘိ အတၢ်ဒိၣ်ထီၣ်အဂီၢ်…

မၤသကိးတၢ်လၢ ယ့ၣ်ရှူးအပူၤ

ပှၤမၤစၢၤတၢ်တဖၣ် မၤသကိးတၢ် ဒ်သိးကမၤစၢၤ ပိာ်ခွါသၢဂၤလၢ အကဘီအိၣ်တုာ်ထီၣ်အသးလၢခိ, လၢကီးတဖျၢၣ်, ဖဲမဲးခရိၣ်နံရှါ (Micronesia) ကီးပာ်ဖှိၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢ တၢ်ဆူးတၢ်ဆါရၤလီၤအသးအဃိ, ပှၤတဂၤဒီးတဂၤတၢ်ဘၣ်ထွဲလိာ်သးဘူးဘူးတံၢ်တံၢ် ဒ်သိးတအိၣ်အဂီၢ်, လိၣ်ဘၣ် တၢ်ကမၤသကိးတၢ်လၢ ကတြီဃာ်ပၢၤဃာ်တၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤလၢအထံၣ် ပှၤအိၣ်လီၤဖျီၣ်လၢကီးလိၤ, အဆိကတၢၢ် မ့ၢ်ဝဲပှၤနီၣ်ကဘီယူၤတဂၤ, ဒီးဆှၢလီၤ ကွဲၤလ့လိၤတၢ်ကစီၣ်ဆူ အီးစထြ့လံယၤ အသုးကဘီ, အိၣ်ဖဲ တၢ်ကပိာ်ကပၤန့ၣ်လီၤ. ကဘီအံၤ ဆှၢလီၤ ဟဲၣ်လံၣ်ခီးပတၢၣ် ကဘီယူၤခံဆိ ဒ်သိးကဟ့ၣ်မၤစၢၤ တၢ်အီၣ်တၢ်အီ, ထံ, ဒီးကသံၣ်ကသီတၢ်ကဟုကယာ်န့ၣ်လီၤ. လၢခံန့ၣ်, ကီၢ်အမဲရကၤ အပှၤပၢၤပီၣ်လဲၣ်ကၢၢ်နံၤ ဟဲတုၤဝဲဒၣ် ဒ်သိးကကွၢ်ထံကွၢ်ဆးပှၤခံဂၤအံၤ ဒီးဟ့ၣ်တ့ၢ်ဝဲ ကွဲၤလ့လိၤတဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ. အကတၢၢ်န့ၣ်, မဲးခရိၣ်နံရှါ ကဘီဟးဝ့ၤဝီၤခိးတၢ်ဖိတဆိန့ၣ် ဆှၢက့ၤအဝဲသ့ၣ်ဆူ တၢ်လီၢ်လၢအဲၣ်ဒိးလဲၤဝဲန့ၣ်လီၤ.

ဖဲပမၤသကိးတၢ်န့ၣ်ဒီး ပမၤဝံၤတၢ်အါမံၤသ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်တဖၣ် လၢဖံလံးပံၤအပူၤ မၤတၢ်အဂ့ၤကတၢၢ်, ဒ်သိးကဆီၣ်ထွဲ တၢ်မၢဖိစီၤပီလူးန့ၣ်လီၤ. နီၢ်လူၤဒံဒီးအပှၤဟံၣ်ဖိတဖၣ် တူၢ်လိာ်အီၤလၢအဟံၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ဖျါဖဲ မၤ ၁၆:၁၃-၁၅ န့ၣ်လီၤ. ဖံ…