တမ့ၢ်ပှၤကဆိကမိၣ်လၢ စီးကပ့ၤတဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ဘၣ်တ့လၢ အကလုၢ်သီၣ်ဖးဒိၣ်တဖၣ်န့ၣ်ဘၣ်. နီၢ်နီၢ်န့ၣ် စီးကပ့ၤစီၤပၤတဘ့ၣ်အဒံးဆ့ အတၢ်ဝံၢ်ဝၢ်အသးဖိန့ၣ် ပနၢ်ဟူတသ့ဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ် လၢမဲးကစံၣ်ကၣ် အပှၢ်ယိာ်ပူၤ, ဖဲစီးကပ့ၤဒ်သိးအံၤတဖၣ် ဟဲဖးထီၣ်, ဒီးအိၣ်မူအတၢ်အိၣ်မူတစိၢ် တလီၢ်ဖိန့ၣ်, မ့ၢ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ် အဒံးဆ့အတၢ်ဝံၢ်ဝၢ်တဖၣ်အံၤ လၢတၢ်လီၤကမၢကမၣ်အပူၤန့ၣ် သီၣ်ဝဲ ဒိၣ်ဒိၣ်ကလဲာ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲစီးကပ့ၤစီၤပၤ အကကွဲၢ်အါမးတဖၣ် မ့ၢ်ဝံၢ်ဝၢ်အဒံးဆ့တကတီၢ်ဃီ အပူၤန့ၣ်ဒီး, သီၣ်လီၤဂာ်ဒ်ထံလီၤဆှု ယွၤလီၤသီၣ်ဝဲအသိးန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ပာ်ဖျါဒ်သိးအံၤန့ၣ် အိၣ်စ့ၢ်ကီး ဖဲလၢတၢ်ဘၣ်တ့တဖၣ်အိၣ်ဒီး အဒံးဆ့လီၤဆီ လွံၢ်ဘ့ၣ် အိၣ်ဟဲဖျါထီၣ်လၢ ဝံယဃ့းစက့လး အတၢ်ထံၣ်လၢညါခီအပူၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ် နီၣ်ဂံၢ်မ့ၢ်စှၤန့ၢ်ဒံး စီးကပ့ၤတဖၣ်ဘၣ်ဆၣ်, ယဃ့း ၁:၂၄ အပူၤန့ၣ် ဝံ ထိၣ်သတြီၤ တၢ်ဘၣ်တ့လီၤဆီတဖၣ်ဝံၢ်ဝၢ် အဒံးဆ့န့ၣ်လီၤဂာ် “ဒ်ထံဖးဒိၣ်အသီၣ်အသိး” န့ၣ်လီၤ. ယဃ့း ၂:၇ ပာ်ဖျါဝဲ ဖဲတၢ်ဘၣ်တ့လီၤဆီ တဖၣ် အိၣ်ကတီၢ် ဒီးဘိၣ်လီၤအဒံးဆ့တဖၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ် ဝံယဃ့းစက့လး နၢ်ဟူယွၤအကလုၢ် ကတိၤတၢ်ဒီးအီၤလၢ “စံၣ်တဲၤတဲလီၤယွၤအတၢ်ကတိၤတဖၣ်ဆူ ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ်တက့ၢ်” န့ၣ်လီၤ.

ဒ်ဝံအဂၤလၢ လံာ်စီဆှံအလီၢ်လံၤတကတြူၢ်အပူၤအသိး, ဝံယဃ့းစက့း ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်အီၤ မူဒါလၢ ကစံးကတိၤလီၤတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ ဆူယွၤအပှၤဂီၢ်မုၢ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤ. ခ့ခါအဆၢကတီၢ်အံၤန့ၣ်, ၁ပ့း ၃:၁၅ ပာ်ဖျါဝဲလၢ ကစၢ်ယွၤမၢပဝဲကိးဂၤဒဲး လၢပကဘၣ်ဟ့ၣ်နီၤလီၤ တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီဘၣ်ထွဲဒီး ယွၤအတၢ်မၤတဖၣ် လၢပတၢ်အိၣ်မူအပူၤ ဆူပှၤအိၣ်လၢ ပခိၣ်ပဃၢၤတဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်တဘျီဘျီန့ၣ် ပကဘၣ် တၢ်သံကွၢ်ပှၤလၢ တၢ်သံကွၢ်လိၤလိၤ – တၢ်ကွဲမုာ်တခါ ဒ်သိးလၢ ပတၢ်ဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤလီၤတၢ်န့ၣ် ကဘၣ်သီၣ်ဒိၣ် ဒ်ထံလီၤဆှုသီၣ်ဝဲအသိးန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဆၢကတီၢ် အဂၤတဖၣ်န့ၣ်, တၢ်ကွဲမုာ်န့ၣ် ကလီၤဂာ်အါလၢ တၢ်ကလုၢ်ကသွံဒံ, ဖဲပထံၣ်ဘၣ်လၢ တလိၣ်ပှၤ တဲထီၣ်ဖျဲးလၢထးခိၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ကွဲမုာ်လၢ တၢ်ကဟ့ၣ်နီၤလီၤ ယွၤအတၢ်အဲၣ်အံၤ ကသီၣ်ဒိၣ်ဝဲ ဒ်စီးကပ့ၤ အကကွဲၢ်တဖၣ် အသိးမ့ၢ်ဂ့ၤ, ဒ်တၢ်သီၣ်အကလုၢ်ကသွံဒံဖိမ့ၢ်ဂ့ၤန့ၣ်, အလီၢ်အိၣ်ဝဲလၢ ပကဘၣ်ဒိကနၣ်အီၤ, ဒ်ဝံယဃ့းစက့လး ဒိကနၣ်ဝဲအသိး, ပအိၣ်ဒီးနၢ်တဖၣ် ဒ်သိးကနၢ်ဟူတၢ်လၢ ကစၢ်ယွၤအဲၣ်ဒိးဝဲလၢ ပကစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.