ဒ်သရၣ်/သရၣ်မုၣ်အဂုၤအဂၤတဖၣ်အသိး, ကၤရံၣ် (Carrie) ဟ့ၣ်လီၤ အတၢ်ဆၢအကတီၢ်အါနၣ်ရံၣ် လၢအတၢ်မၤအဂီၢ်,  ဘၣ်တဘျီဘျီ, လၢတၢ်ဒွးဟ့ၣ်ကၠိဖိအတၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီအပတီၢ်, ဒီးဘၣ်တဘျီဘျီ လၢတၢ်ထံၣ်လိာ်စံးကတိၤလိာ်သးဒီး ကၠိဖိဒီးမိၢ်ပၢ်တဖၣ် တုၤလၢမုၢ်ဟါစဲၤခံအကတီၢ်ဒၣ်လဲာ်န့ၣ်လီၤ. အတၢ်ထဲးဂံၢ်ထဲးဘါဟ့ၣ်လီၤသးအံၤ ကအိၣ်စံၣ်အိၣ်ကျၢၤအဂီၢ်, ဘၣ်သန့ၤအသးလၢ အပှၤမၤသကိးတၢ် တဖၣ်လၢကမၤစၢၤအီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အတၢ်မၤအကီအခဲအံၤညီထီၣ်ဝဲဒၣ် ခီဖျိလၢတၢ်မၤသကိးတၢ်န့ၣ်လီၤ. တယံာ်ဒံးဘၣ်န့ၣ် ပှၤသိၣ်လိတၢ်တဖၣ်အကျါ တၢ်ဃုထံၣ်န့ၢ်ပာ်ဖျါဝဲလၢ တၢ်မၤသကိးတၢ် အတၢ်ကဲဘျုး ကဲဖှိၣ်အံၤ ဒိၣ်ထီၣ်အါထီၣ်ဝဲဒၣ် ဖဲပှၤမၤသကိးတၢ်တဖၣ် မ့ၢ်မၤသကိးတၢ်လၢတၢ်ဆီၣ်လီၤသးအပူၤ န့ၣ်လီၤ. ဖဲပှၤမၤသကိးတၢ်တဖၣ် မ့ၢ်သးအိၣ်အၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ် အတၢ်ဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်န့ၣ်ဒီး, ပှၤဂုၤပှၤဂၤစ့ၢ်ကီး ကဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤအတၢ်သ့ၣ်ညါတဖၣ်ဒူဒူ လၢတၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးဆှဲဆှဲ ဆူတဂၤဘၣ်တဂၤအအိၣ်, ဒီးတၢ်အံၤကမ့ၢ် တၢ်လၢအမၤစၢၤ ပှၤခဲလၢာ် လၢကရူၢ်အပူၤ တုၤလီၤတီၤလီၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဆီၣ်လီၤသးမ့ၢ်တၢ်အကါဒိၣ်တမံၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လံာ်စီဆှံသိၣ်လိပှၤ – တၢ်ဆီၣ်လီၤသးန့ၣ်အကါဒိၣ် အါန့ၢ်ဒံး တၢ်မၤသကိးတၢ် အတၢ်ကဲဘျုးန့ၣ်လီၤ. ကတိၤ ၂၂:၄ အပူၤပာ်ဖျါဝဲ “တၢ်ပျံၤယွၤ” – စံးတၢ်န့ၣ် ပမ့ၢ် ထိၣ်သတြီၤ ကစၢ်ယွၤအတၢ်ဂ့ၤတၢ်ဝါ, အစိအကမီၤ, အကဟုကညီၢ်ဒီး ပတၢ်သ့ၣ်ညါလီၤက့ၤပသး လၢအဘၣ် ဒ်ပမ့ၢ်မတၤလဲၣ်န့ၣ်ဒီး – ဒီးတၢ်ပျံၤယွၤအစၢ ကမ့ၢ်ဝဲ “တၢ်ထူးတၢ်တီၤ, တၢ်လၤတၢ်ကပီၤ, ဒီးတၢ်မူ န့ၣ်လီၤ.” တၢ်ဆီၣ်လီၤသးဆှၢပှၤဆူ တၢ်အိၣ်မူလၢအကဲဘျုးကစၢ်ယွၤအမုၢ်ကျိၤဝဲၤကွာ် လၢပပှၤတဝၢပူၤ, ဒီးတမ့ၢ်ထဲလၢ ဟီၣ်ခိၣ်အံၤ အတၢ်န့ၢ်ဘျုးန့ၢ်ဖှိၣ်အဂီၢ်ဘၣ်, မ့မ့ၢ် ပတံၤသကိးတဖၣ်, ပှၤလၢအအိၣ်ဒီး ကစၢ်ယွၤအက့ၢ်အဂီၤကိးဂၤဒဲးအဂီၢ် ပဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ.”

ဒ်သိးပကဒိးန့ၢ်ဘၣ် “တၢ်ထူးတၢ်တီၤ , တၢ်လၤတၢ်ကပီၤ ဒီးတၢ်မူ” အဂီၢ်အဃိ တမ့ၢ်ပပျံၤယွၤဘၣ် – တၢ်အံၤတမ့ၢ်တၢ်ဆီၣ်လီၤသးနီၢ်နီၢ်ဘၣ်. နီၢ်နီၢ်န့ၣ်, ပကဘၣ်မၤဒိးကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး ဒ် ဖံ ၂:၇ စံးဘၣ်ပှၤလၢ “ပကဘၣ်ညိကွံာ်တၢ်လၤကပီၤ …ဒီးဒိးန့ၢ်ကုၢ်အက့ၢ်အဂီၤလီၤ” အသိးန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ, ပကဲထီၣ်သ့ဝဲဒၣ်နီၢ်တမံၤဃီ, လၢတၢ်မၤသကိးတၢ်လၢတၢ်ဆီၣ်လီၤသး, လၢကစၢ်ယွၤ အတၢ်မၤအဂီၢ်, လၢတၢ်မၤလၤကပီၤယွၤအဂီၢ်, ဒီးလၢတၢ်စိာ်သကိးတၢ်မူတၢ်ကစီၣ်ဆူ ပှၤအိၣ်ဆိးလၢ ပခိၣ်ပဃၢၤဝးဝးတဖၣ် အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.