ကၠ့(မ) (Jim) ဒီး လၤနံဒၣ် (Laneeda) မ့ၢ်ပှၤဒီတၢ်အဲၣ်တီ ဖဲလၢအထီၣ်ခီလ့ၣ်ကၠိလံၤလံၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ် ဆီဟံၣ်ဆီဃီ ဒီးအါနံၣ်အါလါအတီၢ်ပူၤ, အတၢ်အိၣ်မူန့ၣ်အိၣ်ပှဲၤဒီးတၢ်သူၣ်ခုတၢ်သးမုာ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဒီး, တၢ်လၢအလီၤတိၢ်လီၤဆီတဖၣ်န့ၣ် လၤနံဒၣ် စးထီၣ်မၤဝဲ, တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤကျဲဟါမၢ်, လၢတၢ်ထံၣ်လိာ်သး အဂီၢ် တၢ်သ့ၣ်ဆၢဖးကတီၢ်တဖၣ်န့ၣ် သးပ့ၤနီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲ လၤနံဒၣ် အသးအိၣ် (၄၇) နံၣ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ဃုထံၣ်န့ၢ် တၢ်ထီမံထီမၣ်အတၢ်ဆါ အဲၣ်(လ)စဲမါ အပတီၢ်ဆိ (early-onset Alzheimer’s) န့ၣ်လီၤ. ဒ်ပှၤလၢအအံးထွဲကွၢ်ထွဲအမါ ဘူးဘူးတံၢ်တံၢ်တဂၤ လၢအနံၣ်တဆံဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်, ကၠ့(မ) စံးကတိၤ ထီၣ်ဘးဝဲလၢ, “တၢ်ဆါ ထီမံထီမၣ်အံၤ မၤစၢၤယၤ ဒ်သိးယကအံးထွဲကွၢ်ထွဲ, ဒီးအဲၣ်ယမါ ခီဖျိကျိၤကျဲလၢ ယဆိကမိၣ်တန့ၢ်, ဖဲယစံး “မ့ၢ်, ယအၢၣ်လီၤယသးလီၤ” ဖဲလၢယဖျီယသးအဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ.”

၁ ကရံၣ် ၁၃ အပူၤ, ဖဲအတဲဖျါဝဲဒၣ် သးစီဆှံအတၢ်ဟ့ၣ်တဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်, တၢ်မၢဖိစီၤပီလူး ကွဲးပာ်ဖျါ တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ အပါရမံ အတၢ်ဂ့ၤတၢ်ဝါ ဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲ ထိၣ်သတြီၤ တၢ်မၤတၢ်ကိးမုၢ်နံၤ ဒ်အလီၢ်လီၢ်, ဒီးတၢ်မၤတၢ်ခီဖျိသးလၢအအဲၣ်တၢ်  အတၢ်လီၤဆီတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ၁ ကရံၣ် ၁၃:၁ အပူၤန့ၣ် စီၤပီလူးကွဲးဝဲ, တၢ်ကတိၤတၢ် အိၣ်ဒီးအစိအကမီၤန့ၣ်ဂ့ၤဝဲဘၣ်ဆၣ်, တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ မ့ၢ်တအိၣ်ဘၣ်ဒီး ကမ့ၢ်ဒၣ်တၢ်သီၣ်ဝံသဲကလၤ လၢအခီပညီတအိၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၃ န့ၣ်ပကထံၣ်ဘၣ် “ယမ့ၢ် ဟ့ၣ်လီၤကွံာ်ယနီၢ်ခိ ဒ်သိးအကဘၣ် တၢ်ဆူးကိၢ်ဃိာ်အီၤဘၣ်ဆၣ်, ယတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ မ့ၢ်တအိၣ်ဘၣ်ဒီး, ယတဘၣ်ဘျုးဘၣ်ဖှိၣ်လၢ တၢ်နီတမံၤဘၣ်” န့ၣ်လီၤ. ဖဲအကတၢၢ် လၢအဆၢဖိ ၁၃ အပူၤ စီၤပီလူး စံးဝဲဒၣ် တၢ်ကတိၤအလၢာ်လၢအမ့ၢ် “တၢ်ဟ့ၣ် အဒိၣ်ကတၢၢ်မ့ၢ် တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံလီၤ” န့ၣ်လီၤ.

ဖဲအအံးထွဲကွၢ်ထွဲအမါအကတီၢ်, တၢ်အဲၣ်, ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်လီၤသးအတၢ်မၤတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ကၠ့(မ) နၢ်ပၢၢ် အါထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အဲၣ်လၢအဒိၣ်အယိာ်, ဒီးအိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢၤတမံၤဧိၤန့ၣ်, ကဟ့ၣ်အီၤတၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါ လၢကမၤစၢၤဆီၣ်ထွဲ အမါကိးမုၢ်နံၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢခံကတၢၢ်, ပကထံၣ်န့ၢ်ဘၣ် တၢ်အဲၣ်လၢအညိကွံာ်တၢ်, အဒိဂ့ၤတဲာ်ဘၣ် အဒိၣ်ကတၢၢ်အလၢအပှဲၤအံၤ အိၣ်ထဲတၢ်လီၢ်တတီၤဧိၤ, ဒီးမ့ၢ်ဝဲကစၢ်ယွၤအတၢ်အဲၣ် လၢပဂီၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ယိၤ ၃:၁၆ ပာ်ဖျါဝဲ ကစၢ်ယွၤဘၣ်ဆှၢလီၤ အဖိခွါကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး, ဒ်သိးကတူၢ်သံအသး လၢပတၢ်ဒဲးဘးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ခီဖျိလၢတၢ်အဲၣ် အတၢ်ထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤအဃိဒီး, တၢ်စူးကွံာ်ညိကွံာ်သး ဒ်သိးအံၤန့ၣ်, လဲလိာ်က့ၤ ဟီၣ်ခိၣ်တဘ့ၣ်အံၤအစိၤစိၤအဃၣ်ဃၣ်န့ၣ်လီၤ.