လၢယနီၣ်ဆံး တၢ်လီၢ်လၢယအိၣ်အခိၣ်အဃၢၤတၢ်အီၣ်ကျးတဖၣ် ပိာ်ထွဲမၤထွဲ တၢ်ဘျၢသနိတမံၤ တၢ်ပာ်ပနီၣ် လုၢ်လၢ်ဆဲးလၤလၢအဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ် ဒီးကလုာ်ဒုၣ်တဖၣ် အဘၢၣ်စၢၤ ဖဲလၢ ၁၉၅၀ နံၣ် ဒီး ၁၉၆၀ နံၣ်အကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤမၤစၢၤတၢ်တဖၣ် လၢဖၣ်ကပူၤတဖၣ် – မ့ရ့ၣ်, ပှၤဖီတၢ်အီၣ်တၢ်အီဒီးပှၤ သ့လီခီလၢအမ့ၢ်ယၤတဖၣ် မ့ၢ်ပှၤသူဖံးဖိ ဘၣ်ဆၣ်, ပှၤဟဲနုာ်လီၤ အီၣ်တၢ်လၢ ကျးအပူၤတဖၣ် မ့ၢ်ဒၣ်ထဲ ပှၤဝါဖံးဖိခိၣ်နၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့မ့ၢ် ပှၤသူဖံးဖိလၢ အဟဲပှ့ၤအီၣ်တၢ်တဖၣ် မၤလိာ်ဝဲတၢ်အီၣ်ဝံၤန့ၣ်ဒီး ဘၣ်ဟံးန့ၢ်ဝဲလၢကျးအလီၢ်ခံတြဲၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဘျၢသနူ ဒ်သိးအံၤတဖၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢ အဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ တၢ်နီၤဖးပဲာ်ဖး လီၤဆီတၢ်လၢ ပှၤသုဖံးဖိတဖၣ်အလီၢ်အလၤ လၢစိၤဆၢကတီၢ်ဖဲန့ၣ်လီၤ. စးထီၣ်ဖဲန့ၣ်ဒီး တုၤလၢ စိၤခဲအံၤဒၣ်လဲာ် တၢ်ရ့လိာ်ဘၣ်ထွဲလိာ်သးတဖၣ် ဂ့ၤအါထီၣ်ဘၣ်ဆၣ် ဒ်ပမ့ၢ်ပှၤကညီတဖၣ် လၢအဘၣ်တၢ်တ့လီၤပှၤလၢ ကစၢ်ယွၤအက့ၢ်အဂီၤအသိး ပကရ့လိာ်ဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒ်လဲၣ်န့ၣ် တၢ်လၢပကဘၣ်မၤတဖၣ် အိၣ်ဒံးအါမးန့ၣ်လီၤ.

လံာ်စီဆှံအဆၢတဖၣ် ဒ်သိး လံာ်ရိမ့ၤ ၁၀:၈-၁၃ န့ၣ် မၤစၢၤပှၤလၢ ပကနၢ်ပၢၢ်ပှၤကိးဂၤဒဲး ကဘၣ်တၢ်တူၢ်လိာ်မုာ် လၢ ကစၢ်ယွၤအဒူၣ်ဖိထၢဖိအပူၤ ဒီးတၢ်လီၢ်ခံတြဲၤတအိၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤကိးဂၤကနုာ်လီၤဘၣ်ဝဲ ကျဲတဘိဃီ ခီဖျိလၢ တၢ်စူၢ်က့ၤနာ်က့ၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး အတၢ်သံလၢ ကသ့စီကွံာ် ပှၤ ဒီးတၢ်ပျၢ် ပတၢ်ဒဲးဘးအဂီၢ် န့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၉ ဒီး ၁၃ အပူၤ ပကထံၣ်ဘၣ် လံာ်စီဆှံအတၢ်ကတိၤလၢ တၢ်ကဆီတလဲ အတၢ်လဲၤခီဖျိတမံၤအံၤအဂီၢ် မ့ၢ်တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤ န့ၣ်လီၤ. တၢ်အိၣ်သးလၢ နတၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်မ့ၢ်ဂ့ၤ နပှၤကလုာ်အလီၢ်အလၤအပတီၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ လၢတၢ်ဂ့ၢ်အဂုၢ်အဂၤတဖၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤန့ၣ် တမ့ၢ် တၢ်ဂ့ၢ်အကါဒိၣ်တဖၣ် လၢတၢ်လီၢ်တၢ်လၤကဒ်သိးလိာ်သး အဂီၢ်န့ၣ်ဘၣ်. အဆၢဖိ ၁၁ ဒီး ၁၂ အပူၤ လံာ်စီဆှံစံးပာ်ဝဲ “ကယဲၢ်ပှၤလၢ အစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤအီၤ တဂၤလၢ်လၢ်န့ၣ် အမဲာ်တဆှးဘၣ်ဝဲဘၣ်.” အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ ပှၤယူၤဒၤဖိဒီး ပှၤဟ့ၣ်လ့ၣ်ဖိ အတၢ်တလီၤဆီဘၣ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ မ့ၢ်ပှၤခဲလၢာ်အကစၢ်တဂၤဃီ ဒီးထူးဝဲတီၤဝဲလၢ ကယဲၢ်ပှၤလၢအကိးထီၣ်အီၤခဲလၢာ် အဂီၢ်လီၤ န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်နနာ်လံာ်စီဆှံအတၢ်ကစီၣ် လၢအဘၣ်ထွဲဒီး ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအဂ့ၢ် လၢနသးကံၢ်ပူၤနီၢ်နီၢ်ဧါ. “တၢ်တူၢ်လိာ်မုာ်နၤလၢ ယွၤအဒူၣ်ဖိထၢဖိ”န့ၣ်လီၤ.