ကီၢ်စဲၣ်ခီၣ်လီရၤဒိၣ် အတၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤအပူၤ, မါရှၢၣ် မ့ၣ်အူအီၣ်တၢ် (Marshall Fire) မ့ၢ် တၢ်လၢ အမၤဟးဂီၤတၢ်အဒိၣ်ကတၢၢ်, ဒီးဖဲမ့ၣ်အူအီၣ်တၢ်ဝံၤ, တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖု ဟ့ၣ်လီၤအသးလၢ တၢ်မၤစၢၤ ဟံၣ်ဒူၣ်ဃီထၢတဖၣ် ကဃုထံၣ်န့ၢ်က့ၤ အတၢ်လုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်တဖၣ် လၢဖၣ်ဆါကျါန့ၣ်လီၤ. ဟံၣ်ဖိဃီဖိ တဖၣ် မုၢ်လၢ်ဝဲလၢကထံၣ်န့ၢ်က့ၤအတၢ်ဒ်အလီၢ်လီၢ်အဃိ ယၢၤထီၣ်တၢ်ပိးတၢ်လီ လၢအလုၢ်အပှ့ၤဒိၣ် တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ထံၣ်န့ၢ်က့ၤတၢ်ထဲစှၤမံၤလီၤ. ပှၤတဂၤတဲဖျါထီၣ် အတၢ်ဖျီပသံးအဂ့ၢ်, ပာ်ဝဲ လၢဟံၣ်ဖီခိၣ်ဒၢးပူၤ, လၢအလီၢ်မံကပၤ မဲာ်ထံကလၤစီၤနီၤခိၣ်အလိၤန့ၣ်လီၤ. အခဲအံၤ အဟံၣ်မ့ၣ်အူအီၣ်, ကယဲၢ်တၢ်ခဲလၢာ်ကဲထီၣ် သွဲၣ်လး မ့တမ့ၢ် ဖၣ်ဆါ လၢဟံၣ်လာ်ဟီၣ်ခိၣ်လိၤန့ၣ်လီၤ. ပှၤဃုတၢ်ဖိတဖၣ် ဃုပသံးဖိအံၤ လၢလီၢ်မံဒၢးအိၣ်တၢ်အလီၢ်ဟံၣ်အနၢၣ်န့ၣ်ဘၣ်ဆၣ် တထံၣ်ဝဲဘၣ်.

လံာ်ဝံယရှါယၤ လၢတၢ်သူၣ်အုးသးအုးအပူၤ ကွဲးဖျါထီၣ် ဝ့ၢ်ယရူၤရှလ့ၣ် ကဘၣ်တၢ်မၤဟးဂီၤ ရူၢ်လီၤပှီၢ်အီၤအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်န့ၣ်အသိး, ပကတုၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ် ပတၢ်အိၣ်မူလၢပသူၣ်ထီၣ်တဖၣ်ကဲထီၣ် ဖၣ်ကမူၣ်ဖၣ်ဆါ အကတီၢ်ကအိၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢသးအတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤ, ဒီးလၢသူၣ်ဂ့ၢ်သးကျိၤတဖၣ် ပကတူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ် ဒ်သိးတၢ်တအိၣ်တ့ၢ်ဒီးပှၤ နီတမံၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, ယရှါ ၆၁:၁-၂ အပူၤ ဝံယရှါယၤဟ့ၣ်ထီၣ်ဝဲတၢ်မုၢ်လၢ် “(ယွၤ) မၢလီၤယၤ ဒ်သိးယကမၤဘျါက့ၤ ပှၤအသူၣ်ကၢ်အသးလီၤ… ဒ်သိးယကမၤမုာ်ထီၣ်က့ၤ ကယဲၢ်ပှၤလၢအသူၣ်အုးအသးအုးခဲလၢာ်” န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤ ဆီတလဲကွံာ် ပတၢ်သူၣ်အုးသးအုး ဆူတၢ်လၤတၢ်ကပီၤအဂ့ၢ်န့ၣ်, အဆၢဖိ ၃ ပာ်ဖျါဝဲ ဒ်သိးယကဟ့ၣ်လီၤ အခိၣ်သလုးလၢဖၣ်ဆါအလီၢ်” န့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၄အပူၤ ယွၤအၢၣ်လီၤဝဲလၢ “အဝဲသ့ၣ်ကမၤက့ၤ တၢ်အလီၢ်လီၤပှီၢ်လၢသီ, ဒီးကမၤထီၣ်က့ၤတၢ်အိၣ်သယုာ်လၢပျၢၤ” န့ၣ်လီၤ.

မါရှၢၣ် မ့ၣ်အူအီၣ်တၢ်အလီၢ်ဖဲန့ၣ်, ပိာ်မုၣ်တဂၤ လူၤဃုဝဲလၢ ဟံၣ်အနၢၣ်တၢ်လီၢ်အဂၤ, ဒီးထံၣ်က့ၤ တၢ်ဖျီပသံးအိၣ်ဒံးဒၣ်လၢအဒၢပူၤ, ဒီးထုးထီၣ်ဝဲလၢဖၣ်ဆါကျါ, တၢ်လၢပိာ်ခွါလၢထးပာ်ဖျါဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢနသူၣ်ဟးဂီၤ,သးဟးဂီၤတၢ်အပူၤ, ကစၢ်ယွၤကတုၤဃီၤဝဲ လၢနဖၣ်ကမူၣ်,ဖၣ်ဆါတဖၣ်ဒီး ကထုးထီၣ် တၢ်လၢအလုၢ်အပှ့ၤဒိၣ်နီၢ်နီၢ်တမ့ၤ, လၢအမ့ၢ် “နၤ”န့ၣ်လီၤ.