ယမံၤပှၢ်ပိာ်မုၣ်အနံၤအိၣ်ဖျဲၣ်ဆၢက့ၤအဂီၢ်, ယထံၣ်န့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်အဃိ ယသးပူၤပှဲၤလုၣ်ကွံာ် ဒီးတၢ်သးခု န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဟ့ၣ်အံၤ မ့ၢ်ထံဖှံၣ်ဖိ, ပၣ်ဃုာ်ဒီးလၢၢ် လၢအဘၣ်ထွဲဒီး အအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်မုၢ်နံၤမုၢ်သီန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်အဂ့ၤကတၢၢ်လၢ ပှၤဂၤအဂီၢ်န့ၣ် ကဲထီၣ်တၢ်သးခုအဒိၣ်အမုာ်တမံၤထီဘိန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ပမ့ၢ်ဘၣ်ဟ့ၣ် တၢ်ဟ့ၣ်ဆူနီၢ်တဂၤစုာ်စုာ်အတၢ်လိၣ် ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်အံၤ မ့ၢ်လဲၤတလၢကွံာ် တၢ်လၢပဟ့ၣ်န့ၢ်န့ၣ်ဒီး, တၢ်ကမၤအသးဒ်လဲၣ်. မ့ၢ်သ့န့ၣ်ဒီး ပဝဲအါဒံအါဂၤ ပဆၢမုၢ်လၢ်လၢ ပကပှ့ၤန့ၢ် သးအတၢ်ဃူတၢ်မုာ်, တၢ်အိၣ်ဘှံးအိၣ်သါ မ့တမ့ၢ် တၢ်သူၣ်စူၤသးစူၤ, ဒီးပကဘိၣ်ဘံဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်ဝံၤ ပသးအိၣ်ဟ့ၣ်ဘၣ်ပှၤတဂၤဂၤန့ၣ်လီၤ.

ပှၤတဂၤကဟ့ၣ် တၢ်ဟ့ၣ်ဒ်သိးအံၤဆူ ပှၤအဂၤတဂၤအဂီၢ်န့ၣ် ကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ်တသ့ဝဲဒၣ်ဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ်, ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး လၢအမ့ၢ်ယွၤ, ဒီးလိၣ်ထီၣ်အသးဒ်ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိအက့ၢ်အဂီၤတဂၤန့ၣ် ဟ့ၣ်လီၤဝဲတၢ်ဟ့ၣ် – လၢအမ့ၢ်သးအတၢ်မုာ်တၢ်ပၢၤ, တၢ်ဟ့ၣ်လၢပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိဟ့ၣ်တသ့အံၤဆူ ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤအီၤတဂၤလၢ်လၢ်န့ၣ်လီၤ. တချုးပာ်တ့ၢ်အပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ်, ဒီးက့ၤထီၣ်ဆူမူခိၣ်န့ၣ် ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး အၢၣ်လီၤအီလီၤဝဲသးစီဆှံ, ဒီးမၤမုာ်ထီၣ်အပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ယိၤဟၣ် ၁၄:၂၆ ပာ်ဖျါဝဲလၢ “အဝဲဒၣ် ကသိၣ်လိသုလၢတၢ်ခဲလၢာ် ဒီးကဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤသုလၢ တၢ်လၢယစံးဘၣ်တဲဘၣ်သု ခဲလၢာ်လီၤ”. ဖဲအပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ် အိၣ်ဒီးတၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီ, ဒီးတၢ်ပျံၤတၢ်ဖုးအဆၢကတီၢ်, ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးသးအိၣ်ဟ့ၣ် သးအတၢ်မုာ်တၢ်ပၢၤ, လၢအမ့ၢ် ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအတၢ်ဒၣ်ဝဲ- တၢ်ဟ့ၣ်လၢ အိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢၤ, ဒီးတလီၤတူၢ်လီၤကၣ်န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲ မ့ၢ်ပသးအတၢ်ဃူတၢ်ဖိး ဒီးယွၤ, ပသးအတၢ်ဃုတၢ်ဖိးဒီးပှၤဂုၤပှၤဂၤ, ဒီးလၢပနီၢ်သးအဂီၢ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဝံသးစူၤလၢအလဲၤတလၢကွံာ်ပတၢ်ဝံသးစူၤ, မ့တမ့ၢ် တၢ်မၤဂ့ၤထီၣ် တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ လၢအဝဲသ့ၣ် ဆၢမုၢ်လၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဝဲတဖၣ် ပကဟ့ၣ် ပှၤလၢပအဲၣ်ဘၣ်အီၤတဂၤဂၤအဂီၢ် ကံၢ်စီတၢ်သ့ တၢ်ဘၣ် တအိၣ်ဒီးပှၤဘၣ်. မ့တမ့ၢ် ပကဟ့ၣ်လီၤသးအတၢ်ဃူတၢ်ဖိး, တၢ်လၢပဝဲကိးဂၤဒဲးပလိၣ်ဘၣ် နးနးကလဲာ်တမံၤ, ဒ်သိးပတူၢ်ခီၣ်ကန့ၢ်ဝဲလၢ ပသးသမူအတၢ်ဂဲၤလိာ်တၢ်တဖၣ်အဂီၢ် ပတၢ်စိတၢ်ကမီၤ တအိၣ်ဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ် သးစီဆှံနဲၣ်ဆှၢပှၤသ့ဝဲလၢ ပကစံးကတိၤဒုးသ့ၣ်ညါအဝဲသ့ၣ် လၢကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး, ပှၤလၢအဟ့ၣ် သးအတၢ်ဃူတၢ်ဖိးအမ့ၢ်အတီ, ဒီးလီၤထူလီၤယိာ်တဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.