ယအိးထီၣ်ယၣ်ဖးထီ လၢပှၤဒီတဒၢတၢ်ကပီၤလၢတြဲၤဖိန့ၣ်ဒီး ယထံၣ်တၢ်လၢအလီၤပျံၤလီၤဖုးန့ၣ်လီၤ. ဘှ့ၣ်ပစီၤလီၤဝဲ ဒီးလီၤဂာ်ဒ် တၢ်အဒူၣ်ဖးဒိၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤလၢအဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါမူခိၣ်ကလံၤသီၣ်ဂီၤ စံးဝဲ “ဘှ့ၣ်ပစီၤလၢအခုၣ်ကဲၣ်ဆိး” န့ၣ်လီၤ. ညီနုၢ်တၢ်တမၤအသးဒ်သိးအံၤလၢ ပအိၣ်ဆိးအလီၢ်အကျဲအဃိ, ဘှ့ၣ်ပစီၤလီၤဝဲတဘျီအံၤ ဟဲစိာ်တၢ်ကမၢကမၣ်ဖးဒိၣ်န့ၣ်လီၤ, တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါမူခိၣ်ကလံၤသီၣ်ဂီၤ အဂ့ၢ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ပာ်ဖျါထွဲလၢ “တနၣ်ရံၣ်အတီၢ်ပူၤ” တၢ်ကကဆှီထီၣ်, ဒီးမုၢ်ကဟဲကပီၤထီၣ်န့ၣ်လီၤ. ယစံးဘၣ်ယဝၤလၢ “တၢ်အံၤကဲထီၣ်သးတသ့ဘၣ်. ဆူမဲာ်ညါခီၣ်ကါတကါအဂီၢ်ဒၣ်လဲာ် ပတထံၣ်တၢ် ဘၣ်.” ဘၣ်ဆၣ် တချုးဖဲတနၣ်ရံၣ်ပှဲၤထီၣ်ဒံးဘၣ်န့ၣ် ဘှ့ၣ်ပစီၤတဖၣ်ဟါမၢ်ကွံာ်ဝဲ, မုၢ်ဟဲကပီၤထီၣ်, မူကပိာ်လိၤ ဖျါဆှံလါဟ့ထီၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ.
ယဆၢထၢၣ်လၢတြဲၤဖိကပၤ, ဒီးယဆိကမိၣ်ထီၣ် ယတၢ်စူၢ်တၢ်နာ် ဖဲလၢဘှ့ၣ်ပစီၤမၤဘၢ ယတၢ်ထံၣ် လၢယတၢ်အိၣ်မူပူၤအကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ယသံကွၢ်ယဝၤလၢ “မ့ၢ်ယနာ်ကစၢ်ယွၤ, ထဲလၢယထံၣ်တၢ်တဖၣ် အဂီၢ်န့ၣ်ဧါ” န့ၣ်လီၤ.

စီၤပၤဧူးစံယါသံဝံၤ ပှၤပၢတၢ်တနီၤ လၢတပိာ်ယွၤအကျဲတဖၣ် န့ၢ်စိန့ၢ်ကမီၤ လၢကီၢ်ယူၤဒၤအကတီၢ်, ဝံယရှါယၤသံကွၢ် တၢ်သံကွၢ် “မ့ၢ်ပကဘၣ်သန့ၤပသးလၢမတၤလဲၣ်” ဒ်သိးအံၤန့ၣ်လီၤ. ဒ်သိးဝံယရှါယၤ ကနာ်အီၤအဂီၢ် ကစၢ်ယွၤစံးဆၢဝံ ခီဖျိတၢ်ထံၣ်လၢညါခီလီၤလီၤဆီဆီတမံၤန့ၣ်, တၢ်လၢခါဆူညါမုၢ်နံၤမုၢ်သီ အဂ့ၤတဖၣ်အဂီၢ်, ကစၢ်ယွၤန့ၣ်တၢ်နာ်သန့ၤအီၤလၢခ့ခါအကတီၢ် သ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ယရှါ ၂၆:၃ အပူၤန့ၣ် ဝံယရှါယၤ စံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤ ဒီး စံးဝဲဒၣ် “ပှၤအသးလၢ အသန့ၤအသးလၢနၤန့ၣ် နကပၢၤအီၤလၢ တၢ်ဃူတၢ်ဖိးအလၢ အပှဲၤန့ၣ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ သန့ၤအသးလၢနၤလီၤ” န့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၄ န့ၣ် စံးကဒီးဝဲ “သန့ၤသုသး လၢယွၤ လီၤစိၤလီၤထီတက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ လၢကစၢ်ယွၤအပူၤန့ၣ် လၢၢ်အထူအယိာ်အိၣ်ဝဲတဖျၢၣ်လီၤ” န့ၣ်လီၤ.

ဖဲလၢပသးစဲဘူးဒီးယွၤအကတီၢ် ပနာ်န့ၢ်အီၤသ့ တုၤဘှ့ၣ်ပစီၤမၤဘၢတၢ်, ဒီးနီၢ်သးတၢ်သဘံၣ်ဘုၣ် အပူၤဒၣ်လဲာ်န့ၣ်လီၤ. ခဲကနံၣ်အံၤ ပထံၣ်တၢ်တဖျါဆှဲဘၣ်ဆၣ်, ပမ့ၢ်နာ်သန့ၤပသးလၢကစၢ်ယွၤန့ၣ်ဒီး ယွၤအတၢ်မၤစၢၤကဟဲဝဲသပှၢ်တၢၢ်လီၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်မၤဂၢၢ်မၤကျၢၤလၢပဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.