တၢ်ဘှီခးဆ့ၣ်နီၤထီတဖၣ်န့ၣ် တမ့ၢ် ကၠ့(မ)ဝါရဲၣ် (James Warren) အတၢ်မၤဘၣ်. နာ်သက့ လၢကီၢ်အမဲရကၤ, ဝ့ၢ်ဒဲဘၢၣ်(Denver)န့ၣ်, အဝဲပာ်သူၣ်ပာ်သး ပှၤပိာ်မုၣ်တဂၤ ဆ့ၣ်နီၤခိးသိလ့ၣ် လၢဖၣ်ကမူၣ်ဖၣ်ဆါအကျါအဃိဒီး အဝဲစးထီၣ်ထ့ခးဆ့ၣ်နီၤထီတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဝါရဲၣ် ထံၣ်ဝဲလၢ တၢ်မၤအသးအံၤ လၢပိာ်မုၣ်အဂီၢ် “အသူးအသ့ၣ်တအိၣ်ဘၣ်”န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ, ပှၤဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖး တၢ်ဖံးတၢ်မၤဂ့ၢ်ဝီၤ (workforce consultant), လၢအသးအိၣ် ၂၈ နံၣ် တဂၤအံၤ တ့ထီၣ်ခးဆ့ၣ်နီၤထီတဖျၢၣ်လၢ သ့ၣ်အက့အခီလၢအဃုထံၣ်န့ၢ်ဝဲ, ဒီးလဲၤပာ်အီၤလၢ သိလ့ၣ်ဖးဒိၣ်အိၣ်ကတီၢ်တၢ်အလီၢ်န့ၣ်လီၤ. တယံၢ်ဘၣ် ခးဆ့ၣ်နီၤဖးထီအံၤ ဘၣ်တၢ်သူအီၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲထံၣ်သ့ၣ်ညါလၢ ဝ့ၢ်တဖျၢၣ်အံၤ သိလ့ၣ်ဖးဒိၣ်အိၣ်ကတီၢ်အလီၢ် အိၣ်ဝဲခွံကထိဒီး, တၢ်လီၢ် အါတီၤန့ၣ် ခးဆ့ၣ်နီၤထီ ဒ်သိးအံၤတအိၣ်ဘၣ်အဃိ, အဝဲမၤကဒီး ခးဆ့ၣ်နီၤထီလၢခံတဖျၢၣ်ဝံၤ, ဒီးလၢခံ အါထီၣ်တဘျုးဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ. ခးဆ့ၣ်နီၤတဖၣ်အလိၤန့ၣ် တၢ်ကွဲးအိၣ်ဝဲ “သးကညီၤတၢ် တက့ၢ်” န့ၣ်လီၤ. အတၢ်ကွၢ်စိန့ၣ် ကမ့ၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ်. ဝါရဲၣ် စံးဝဲ “တသ့ဖဲအသ့ ဖဲကျိၤကျဲအိၣ် အသိးန့ၣ် ယကမၤတၢ်လၢ ပှၤကညီတဖၣ် အတၢ်အိၣ်မူကဂ့ၤ အါထီၣ်တဆံးဖိအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.”

တၢ်သးကညီၤန့ၣ် မ့ၢ်ကျိၤကျဲအဂၤတဘိလၢ အဒုးနဲၣ်ဖျါတၢ်မၤဒ်သိးအံၤတမံၤန့ၣ်လီၤ. ဒ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးမၤဝဲအသိး, တၢ်သးကညီၤမ့ၢ်, တၢ်သးကလၢၢ်ဘၣ်တမံၤလၢအဆူၣ် တုၤဒၣ်လဲာ်နဲၣ်ဆှၢပှၤ, ဒ်သိးပကမၤတၢ်တမံၤမံၤ, လၢပကမၤလၢပှဲၤပှၤတဂၤဂၤ အတၢ်လိၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးထံၣ် ပှၤဂီၢ်မုၢ်လၢအတၢ်မုၢ်လၢ်လီၤမၢ်တဖၣ် လူၤပိာ်အခံန့ၣ်လီၤ. မၢ်ကူး ၆:၃၄ ပာ်ဖျါဝဲ “အသးအိၣ်အီၤလီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, မၤအသးဒ်သိလၢပှၤကွၢ်အီၤတအိၣ်ဘၣ်အသိး”န့ၣ်လီၤ. မး ၁၄:၁၄ အပူၤ ပကထံၣ်ဘၣ် ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးဒုးကဲထီၣ် တၢ်သးကညီၤအံၤဆူတၢ်မၤ, ခီဖျိတၢ်မၤဘျါက့ၤ ပှၤဆူးပှၤဆါတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

ကလီး ၃:၁၂ အပူၤန့ၣ် စီၤပီလူး ဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်ပှၤလၢ ပဂ့ၤ “ကူထီၣ်သိးထီၣ် တၢ်သးကညီၤ” န့ၣ်လီၤ. တၢ်ကဲဘျုးကဲဖှိၣ်တဖၣ် ကမ့ၢ်ဝဲ ဒ် ဝါရဲၣ် စံးဝဲအသိး, “တၢ်မၤအံၤမၤပှဲၤယၤ, ဒ်ယသိလ့ၣ်ထါယၢၣ် အပူၤကလံၤအိၣ်ပှဲၤဝဲအသိးန့ၣ်လီၤ.”

ပှၤလၢအလိၣ်ဘၣ်တၢ်တဖၣ် အိၣ်လၢပခိၣ်ပဃၢၤဝးဝးအဃိန့ၣ်ဒီး ဒ်သိးပကပာ်သူၣ်ပာ်သး အဂီၢ်, ယွၤကမၤဝဲလီၤ. တၢ်လိၣ်တဖၣ်အံၤ ထိၣ်ဂဲၤထီၣ်ပှၤ ဒ်သိးပကဒုးကဲထီၣ် ပတၢ်သးကညီၤဆူ တၢ်မၤဒီး, ခီဖျိပဒုးနဲၣ်အဝဲသ့ၣ်လၢ ခရံာ်အတၢ်အဲၣ်အကတီၢ်, ပတၢ်မၤတဖၣ်အံၤ ကဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ ပှၤဂုၤပှၤဂၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.