ထံကီၢ်လၢ ဒ့ဘ့း (David) အိၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ် ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးတဖၣ် ဘၣ်တၢ်ဆီၣ်သနံး ဘၣ်တၢ်မၤအၢမၤနးဒီး တၢ်ထူစံၣ်ထူပှဲၤ အဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိတဖၣ် ဘၣ်တၢ်မၤသံအီၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤအီၣ်မၤအီတၢ် အကျိၤအကျဲၤတဖၣ်လီၤမၣ်ကွံာ် ဒီး ဒ့ဘ့း အပှၤဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ် ဘၣ်ဃ့ၢ်လီၤပြံလီၤပြါဆူ ထံကီၢ်အဂုၢ်အဂၤန့ၣ်လီၤ. ဒ့ဘ့း အိၣ်ဆိးဝဲဒၣ်လၢ ပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲကဝီၤအပူၤ ၉ နံၣ်ဒီး ဘၣ်အိၣ်ယံၤဝဲဒီး အဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤ အိၣ်ဒီးအီၤန့ၣ် အဝဲသ့ၣ်ညါဝဲဘၣ်ဆၣ် ဖဲဘၣ်အိၣ်လီၤဖးအဆၢကတီၢ်, ဟံၣ်ဖိဃီဖိခံဂၤ သံဝဲဒၣ်အဃိ တၢ်မၤအသးလၢအဂီၢ် ဒ်အတၢ်မုၢ်လၢ်တအိၣ်လၢာ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

လၢပျၢၤပှၤအိၣ်တကလုာ် လၢအဘၣ်တၢ်ဆီၣ်တံၢ်ဆီၣ်သနံးနးနးကလဲာ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၢ်အဃိ ယွၤဃုထၢ စီၤမိၤရှ့ ဒ်သိးအကနဲၢ်ဆှၢ ပှၤတကလုာ်လၢအမ့ၢ် ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ် ဒီးကဟးထီၣ်ဘၣ်ဝဲလၢ ကီၢ်အဲၤကူပတူးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ယွၤမၢအီၤတၢ်န့ၣ် စီၤမိၤရှ့အၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်ဝဲလၢ တၢ်သးတဆူၣ်အပူၤဘၣ်ဆၣ် ဖဲအလဲၤဆူ ဖၤရိၤအအိၣ်န့ၣ်, ၂ မိၤ ၅:၆-၉ ပာ်ဖျါဝဲ ကီၢ်အဲၤကူပတူးအပှၤပၢတၢ်တဂၤအံၤ မၤဆူၣ်ထီၣ်ကိၢ်ထီၣ် အတၢ်ဆီၣ်တံၢ်ဆီၣ်သနံးတၢ်န့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၂ အပူၤ ဖၤရိၤစံးဝဲလၢ “ယတသ့ၣ်ညါဘၣ်ယွၤဘၣ်, ဒီးယတပျၢ်စ့ၢ်ကီး ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိဘၣ်”န့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ၂၀-၂၃ အပူၤ ပကထံၣ်ဘၣ်လၢ ပှၤဂီၢ်မုၢ် ကဒူးကဒ့ၣ် စီၤမိၤရှ့, ဒီးစီၤမိၤရှ့ ကဒူးကဒ့ၣ်ဝဲ ကစၢ်ယွၤန့ၣ်လီၤ .

အကတၢၢ်န့ၣ် ယွၤမၤပူၤဖျဲး ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ် ဒီးပှၤဂီၢ်မုၢ်တဖၣ် ဒိးန့ၢ်တၢ်သဘျ့လၢ အဆၢန့ၢ်ဝဲ ဘၣ်ဆၣ်, ထဲလၢကစၢ်ယွၤအကျဲဧိၤအကပူၤဧိၤ ဒီး အဆၢအကတီၢ်ဒၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. ယွၤ ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤ တၢ်လိာ်ကွဲတမံၤအံၤ မ့ၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢအယံာ်, ဒီးသိၣ်လိပှၤ ဘၣ်ဃးဒီး အသူးအသ့ၣ်က့ၢ်ဂီၤဒီး ကတဲာ်ကတီၤပှၤ လၢခါဆူညါ တၢ်ကမၤအသး ဒိၣ်န့ၢ်တၢ်တမံၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲဒ့ဘ့း အိၣ်ဝဲဒၣ်လၢ ပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲကဝီၤအပူၤ အဆၢကတီၢ်တဖၣ်, အတၢ်ဆၢကတီၢ်တဖၣ် စူးကါဝဲဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်အဃိ ဖျိထီၣ်ဝဲ တီၤဒိၣ်တုာ်ဒံၢ်ကရံၣ် (master’s degree) လၢ နယူဒ့ၣ်လံၣ် (New Delhi) လံာ်စီဆှံကၠိ န့ၣ်လီၤ. အခဲအံၤ မၤဝဲ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်အတၢ်မၤ လၢအပှၤအဘၣ်ကီဘၣ်ခဲ ဒ်သိးအီၤသ့ၣ်တဖၣ် လၢအဃုထံၣ်န့ၢ်လံ တၢ်လီၣ်တၢ်ကျဲအသီ ဟံၣ်သီဃီသီတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒ့ဘ့းစံးဝဲ “ဒ်ပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲတဂၤအသိး ယတၢ်လဲၤခီဖျိအံၤ မ့ၢ်တၢ်မၤကွၢ် နးနးကျံးကျံး ဒ်သိးယကကဲထီၣ်ဘၣ် ယွၤအခ့အပှၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢအတၢ်အုၣ်အသးအပူၤန့ၣ် ဒ့ဘ့း ယၢၤထီၣ်ဝဲလၢ စီၤမိၤရှ့ အတၢ်သးဝံၣ်လၢ ၂ မိၤရှ့ ၁၅:၂ အပူၤ ပကထံၣ်ဘၣ် “ယွၤမ့ၢ်အိၣ်ပှိၤယၤ လၢအဂံၢ်အဘါဆူၣ်လီၤ”(ခ့ခါ). ဒီးတနံၤအံၤစ့ၢ်ကီး ယွၤမ့ၢ်ကစၢ်လၢ အအိၣ်ပှိၤပှၤ လၢအဂံၢ်အဘါဆူၣ်န့ၣ်လီၤ.