ဖဲလၢ နံၣ် ၁၇၀၀ တဖၣ် ဘူးထီၣ်ကလၢၢ် အဆၢကတီၢ်, ပှၤသးစၢ်တဂၤ ဃုထံၣ်ဝဲ ဟီၣ်ခိၣ်လီၤဆၢၣ် တၢ်လီၢ်တတီၤ ဖဲနိၣ်ဘၣ် စကိၣ်ၡၣ် အိးခ် အကီး (Nova Scotia’s Oak Island) န့ၣ်လီၤ. ဆိကမိၣ်တယာ်ဝဲလၢ ပီၣ်လဲၣ်တမျာ်တဖၣ် ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ကမ့ၢ် ကဘီခိၣ် ခ့းဒ်(Captain Kidd) အနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲ ခူၣ်လီၤဘျၢလီၤတ့ၢ်ဝဲ တၢ်ထူးတၢ်တီၢ်ဖဲန့ၣ်အဃိဒီး ပှၤသးစၢ်ဒီး အတံၤသကိးတနီၤ စးထီၣ်ခူၣ် လူၤကွၢ်ဃု တၢ်လုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်တဖၣ် ဖဲန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ် တဃုထံၣ်န့ၢ်ဘၣ် တၢ်လုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်နီတမံၤဘၣ် ဒီးတၢ်စံးကတိၤပာ်ဖျါ ဟူထီၣ်သါလီၤ တၢ်တမံၤအံၤလၢ အတမ့ၢ်တတီအံၤ မၤလၢၢ်ကွံာ် တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢ ပှၤကွၢ်ဃုတၢ်တဖၣ် အတၢ်အိၣ်မူအပူၤန့ၣ်လီၤ. နံၣ်လၢအကယၤတဖၣ်အပူၤ ပှၤအဂုၤအဂၤတဖၣ်စ့ၢ်ကီး သူဝဲ တၢ်ဆၢကတီၢ်ဒီး တၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့ အါအါဂီၢ်ဂီၢ် ဒီးခူၣ်လူၤကွၢ်ဃု တၢ်လုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်တဖၣ် ဖဲတၢ်လီၢ်အံၤန့ၣ်လီၤ. အဆၢကတီၢ်ခဲအံၤ တၢ်ပူၤအယိာ်အိၣ်ဝဲ အါန့ၢ်ဒံးခီၣ်ယီၢ် တကယၤ (မံးထၢၣ်သၢဆံ)န့ၣ်လီၤ.

တၢ်သးစဲဘူး ထီဃာ်သးတဖၣ်အံၤ ဆှၢဖျိးဆှၢကမၣ် ပှၤကညီတဖၣ်အသး လၢတၢ်တအိၣ်တၢ်နီတမံၤန့ၣ်လီၤ. လံာ်စီဆှံပူၤ တၢ်တဲပူတယုၢ် ပာ်ဖျါဝဲ ပှၤကညီတဂၤ အတၢ်အိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤန့ၣ် ဒုးနဲၣ်ဖျါထီၣ် အနီၢ်သးပူၤ တၢ်လီၤဟိအိၣ်ဝဲ ဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. စီၤက့ၤဃစံ မ့ၢ် ဝံဖးဒိၣ်အလံၤရှါ အခ့အပှၤ လၢဘၣ်တၢ်နာ်န့ၣ်အီၤန့ၣ် ယံာ်တ့ၢ်လံန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ဖဲဝံအလံၤရှါ တတူၢ်လိာ် တၢ်ဟ့ၣ်လီၤဘီလီၤမုၢ်တဖၣ် ဟဲခီဖျိလၢ သုးခိၣ်ဒိၣ်တဂၤ လၢယွၤမၤဘျါက့ၤ အတၢ်ဆါအၢန့ၣ်ဒီး စီၤက့ၤဃစံ ကူၣ်လီၤန့ၢ်တၢ် ဒ်သိးကဒိးန့ၢ်ဝဲ ကျိၣ်စ့တနီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ဖျါဖဲ ၂ စီၤပၤ ၅:၂၂ အပူၤန့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၂၅ စံးဘၣ်ပှၤ ဖဲစီၤက့ၤဃစံ က့ၤတုၤဆူ ဟံၣ်အဆၢကတီၢ် အဝဲစံးကတိၤ လီအီၣ်ဝံန့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၂၆ ပာ်ဖျါတဲ ဝံအလံၤရှါသ့ၣ်ညါ တၢ်မၤအသးအဃိ စံးဘၣ်အီၤ “တုၤပှၤတဂၤန့ၣ် ဟဲက့ၤသဂၢၢ်နၤလၢ အလ့ၣ်ကဟၣ်ဒီး ယသးလဲၤဝဲ တမ့ၢ်ဘၣ်ဧါ”န့ၣ်လီၤ. ဒီးအကတၢၢ်န့ၣ် အဆၢဖိ ၂၇ ပာ်ဖျါဝဲ စီၤက့ၤဃစံ ဒိးန့ၢ်တၢ်လၢအသးလီသးကွံဝဲဘၣ်ဆၣ် တၢ်လၢအကါဒိၣ်တၢ်န့ၢ်လီၤမၢ်ကွံာ် လၢအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

မး ၆:၂၀ အပူၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး သိၣ်လိနဲၣ်လိ ပှၤဒ်သိး ပသုတလူၤပိာ်ထွဲ ဟီၣ်ခိၣ်အတၢ်ထူးတၢ်တီၤ ဒီးလၢအလီၢ်န့ၣ်, “ပာ်ဖှိၣ်သုတၢ်လုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်လၢမူခိၣ်”န့ၣ်လီၤ.

ပလီၢ်သူၣ်ပလီၢ်သး ဘၣ်ဃးဒီးကျဲဖုၣ်, ကျဲဒ့အချ့ကိးဘိ လၢနတၢ်သးကွံသးလီတၢ်တဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်. တၢ်လူၤပိာ်ထွဲ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအခံန့ၣ် မ့ၢ်ကျိၤကျဲလၢ တၢ်ကမၤပှဲၤ ပနီၢ်သးအတၢ်လီၤဟိတဖၣ်လၢ တၢ်မ့ၢ်တၢ်နီၢ်နီၢ်န့ၣ်လီၤ.