ဒ်အမ့ၢ် ၦၤပၢဆှၢသုးကျဲၤတၢ်လဲၤတၢ်က့ၤတဂၤအသိး, ၡီ စံဖလၢၢ် (Shawn Seipler) ဘၣ်ကနိလိာ်သးဒီး တၢ်သံကွၢ်လီၤဆီတမံၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲဆိကမိၣ်ထီၣ်လၢ ချါသိအကူၣ်အက့အဘျဲၣ်အစဲၤလၢအအိၣ်တ့ၢ်လၢ ဟံၣ်ဒွဲအဒၢးတဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ပမၤမနုၤသ့လဲၣ်. အဝဲနာ်ဝဲလၢ ချါသိလၢအကကွဲၢ် လၢအဘၣ်တၢ်စူးကွံာ်အီၤဒံး တၢ်ကမှံအသိးန့ၣ် ကဲထီၣ် တၢ်အသီသ့ဝဲန့ၣ်လီၤ. အဃိ, အဝဲ ဒုးအိၣ်ထီၣ် “Clean the World – မၤကဆှီဟီၣ်ခိၣ်” တၢ်ကရၢကရိန့ၣ်လီၤ. အတၢ်မၤအံၤ ကဲထီၣ် တၢ်မၤစၢၤလၢ ဟံၣ်ဒွဲ ဃိးကထိဘျဲၣ် ကဘီလဲၤဟးကသုၣ် ဒီးတၢ်လီၢ်လၢပှၤလဲၤအိၣ်ကသုၣ်တဖၣ် ဒ်သိးကစူးကွံာ် ချါသိအကူၣ်အက့တဖၣ်လၢအကကွဲၢ်န့ၣ်လီၤ. “Clean the World” တခီ မၤသံတၢ်အဃၢ်ဒီး ဒုးကဲထီၣ် ချါသိကိၣ်လိၣ်အသီတဖၣ် ဒီးဆှၢလီၤဝဲ ချါသိတဖၣ်ဆူ ထံကီၢ်အါန့ၢ်အဘၣ်တကယၤ လၢအလိၣ်ဘၣ် ချါသိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ချါသိလၢ အဘၣ်တၢ်မၤသီထီၣ်က့ၤတဖၣ် တြီဃာ်တၢ်ဆူးတၢ်ဆါဒီး တၢ်သံတၢ်ပှၢ် လၢအအိၣ်ထီၣ် မ့ၢ်လၢ တၢ်တကဆှဲတဆှီဒီး ဘၣ်ဒိတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အဃိန့ၣ်လီၤ.

ဒ် စံဖလၢၢ် စံးဝဲအသိး, “ယသ့ၣ်ညါလၢတၢ်အံၤလီၤနံၤဘၣ်ဆၣ် ချါသိ အကူၣ်အက့ဆံးဆံးဖိလၢ အအိၣ်လၢ နဟိၣ်ဒွဲအဒၢးစီၢ်ခိၣ်အဖီခိၣ်န့ၣ် အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤသးသမူသ့ဝဲ နီၢ်နီၢ်န့ၣ်လီၤ.”

တၢ်ထၢဖှိၣ်က့ၤ တၢ်လၢၦၤသူဝံၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဘၣ်အၢဘၣ်သီတဖၣ် ဒီးဟ့ၣ်က့ၤတၢ်အိၣ်မူအသီ မ့ၢ်ပအုၣ်ခီၣ်ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူး လၢအလီၤအဲၣ်အဒိၣ်ကတၢၢ်တဖၣ်အကျါ တခါစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. ဒ်န့ၣ်အသိး, ဖဲအဝဲလုၢ်အီၣ်လုၢ်အီ ၦၤဂီၢ်မုၢ် ယဲၢ်ကထိ လၢကိၣ်ယဲၢ်ဖျၢၣ်ဒီး ညၣ်ခံဘ့ၣ် ဝံၤဒီး, အဝဲစံးဘၣ်အပျဲၢ်တဖၣ်လၢ, “ဒ်သိးတၢ်သုတဟါမၢ်နီတစဲးတဂ့ၤဒီး, ထၢဖှိၣ်က့ၤအဘျဲၣ်အစဲၢ်တက့ၢ်”(ယိၤ ၆:၁၂).

လၢပတၢ်အိၣ်မူအပူၤ, ဖဲပဘၣ်တၢ်သ့စီကွံာ်ၦၤန့ၣ် ယွၤထံၣ်ၦၤ တမ့ၢ်ဒ်သိး တၢ်အိၣ်မူလၢအထုးအစီတအိၣ်လၢၤဘၣ် ဘၣ်, အဝဲထံၣ်ၦၤဒ် အစုတၢ်မၤလီၤလးအသိးန့ၣ်လီၤ. ပတဘၣ်တၢ်ကွံာ်ထုးၦၤလၢ အမဲာ်ညါဘၣ်, အလီၢ်အိၣ်လၢ ပကဘၣ်ဒိးသုလီၤပသး လၢယွၤအဘီအမုၢ်တၢ်မၤအသီအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. “မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး ၦၤတဂၤဂၤမ့ၢ်အိၣ်လၢခရံာ်အပူၤဒီး, မ့ၢ်အမ့ၢ်တၢ်တ့အသီလီၤ. တၢ်လီၢ်လံၤတဖၣ်ပူၤကွံာ်ဝဲ, ကွၢ်ကွၢ်တၢ်ခဲလၢာ်ကဲလၢအသီလံ”(၂ကရံၣ် ၅:၁၇). မ့ၢ်တၢ်မနုၤမၤသီၦၤလဲၣ်. ကစၢ်ခရံာ်လၢအအိၣ်ဒီးၦၤ မၤသီပှၤလီၤ.