Archives: June 2023

တၢ်စံးကတိၤတဖၣ်လၢ တၢ်ဟးဖးလိာ်သးအကတီၢ်

ကၠီ(န) အဲ(မ) ပါက့ၣ် (John M. Perkins)န့ၣ် ဖဲကဘၣ်သံဝဲဘူးထီၣ်လံ အဆၢကတီၢ် အိၣ်ဝဲဒီးတၢ်ကတိၤလီၤ တၢ်လၢခံကတၢၢ်ဆူ ပှၤလၢကပာ်လီၤတဲာ်တ့ၢ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပါက့ၣ်န့ၣ် ပှၤသ့ၣ်ညါအီၤလၢ အတၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ တၢ်မၤဘၣ်လိာ်ဘၣ်စးက့ၤ ကလုၢ်ဒူၣ်တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ထီဒါလိာ်သးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲစံးဝဲ “တၢ်ပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤ သးန့ၣ် မ့ၢ်ကျိၤကျဲ ထဲတမံၤဧိၤ လၢတၢ်ကက့ၤကဒါက့ၤ ဆူယွၤအအိၣ်န့ၣ်လီၤ. သုမ့ၢ်တပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤ သုသးဘၣ်ဒီး သုကတိၤဃီၤဆူ တၢ်ဟးဂုာ်ဟးဂီၤန့ၣ်လီၤ.”

အတၢ်ကတိၤတဖၣ်အံၤ ဒုးနဲၣ်ဖျါက့ၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးဒီး ပှၤအါဂၤအတၢ်ကတိၤတဖၣ်လၢလံာ်စီဆှံအပူၤန့ၣ်လီၤ. လူၤကၣ် ၁၃:၃ အပူၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်စံးဝဲ “သုမ့ၢ်တပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤ သုသးဘၣ်ဒီး သုဝဲ ဒ်န့ၣ်အသိးကတုၤလၢ တၢ်ဟးဂီၤခဲလၢာ်လီၤ”န့ၣ်လီၤ. လံာ်မၤတၢ် ၃:၁၉ အပူၤ စ့ၢ်ကီး တၢ်မၢဖိစီၤပ့းတရူး စံးဝဲ “ဒ်သိး သုတၢ်ဒဲးဘးကဘၣ် တၢ်တြူာ်ကွံာ်...အဂီၢ် သ့ၣ်နီၣ်ပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤသုသး ဒီးဃၣ်လိၤက့ၤ သုသးတက့ၢ်”န့ၣ်လီၤ.

လံာ်စီဆှံအပူၤ ပဖးဘၣ် ပှၤစံးကတိၤဆိပာ်တ့ၢ်လံလၢ အအဲၣ်ဒိးအပှၤဂီၢ်မုၢ်တဖၣ် ဃၣ်ကဒါက့ၤ အတၢ်အိၣ်မူဆူ ကစၢ်ယွၤန့ၣ်…

တၢ်သးခုကစီၣ်လၢ တၢ်လီၢ်လၢ ပှၤတဆိကမိၣ်အလီၢ်တဖၣ်

အပူၤကွံာ်, တၢ်တယံၢ်ဒံးဘၣ်အဆၢကတီၢ်, ယလဲၤတုၤဆူ တၢ်လီၢ်တတီၤ, တၢ်လီၢ်အံၤ ယထံၣ်ဘၣ်လၢတၢ်ဂီၤမူပူၤ ဒီးကွဲၤထံၣ်ဟူပူၤန့ၣ် အဘျီလၢ ယဂံၢ်ထီၣ်ဒွးထီၣ် တန့ၢ်ဘၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ဟီလံဝူး (Hollywood) အိၣ်လၢကီၢ်အမဲရကၤ, ကဲၣ်လဖိနယၤ ကီၢ်စဲၣ်(California)န့ၣ်လီၤ. လၢလီးအဲကၠလံး (Los Angeles)ကစၢၢ်အဒ့ကပၤ အိၣ်ဒီး ဟီလံဝူး(Hollywood)လံာ်မဲာ်ဖျၢၣ်ဖးဒိၣ်အဝါတဖၣ် ဖျါကဟူကညီၣ်န့ၣ် ယထံၣ်စိဘၣ်လၢ သမှံၤဟံၣ်အတြၢၤ လၢယဟဲအိၣ်ဆိးတၢ်န့ၣ်လီၤ.

လၢခံန့ၣ် ယပာ်သူၣ်ပာ်သးလၢ တၢ်အစ့ၣ်တကပၤတၢ်ဖီလာ်န့ၣ် အိၣ်ဒီး ထူၣ်စုညါဖျိဖျိဖျါဖျါန့ၣ်လီၤ. ထူၣ်စုညါအံၤ လၢတၢ်ဂီၤမူပူၤ ယတထံၣ်ဘၣ်နီတဘျီဘၣ်. ဖဲယအိၣ်ဟးထီၣ်လၢသမှံၤဟံၣ်ဒၢးအဆၢကတီၢ်, ကၠိဖိတနီၤလၢ လီၢ်ကဝီၤ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ်န့ၣ် စံးကတိၤဟ့ၣ်နီၤလီၤယၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်တဘျီဘျီ ပကဆိကမိၣ် ဟီလံဝူး မ့ၢ်တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲအခိၣ်သ့ၣ်, ဘၣ်ထွဲဒၣ်ထဲ ဟီၣ်ခိၣ်အတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢ အထီဒါလိာ်သးဒီး ကစၢ်ယွၤအဘီအမုၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ် မၤတၢ်လၢ တၢ်လီၢ်ဖဲအံၤဒီး ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး အိၣ်ဆိးဝဲဖဲ တၢ်လီၢ်ဒ်သိးအံၤန့ၣ် ထုးန့ၢ်ယသးလၢ တၢ်ကမၢကမၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

ဖဲပှၤဖၤရံၤရှဲတဖၣ် ထံၣ်ဘၣ် ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးတဘျီလၢ်လၢ်ထီဘိ ကဲထီၣ်တၢ်ကမၢကမၣ်လၢ အဝဲသ့ၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.…

ဖဲနသးတူၢ်ဘၣ် ဒ်နအိၣ်ဘၣ်ထဲတဂၤဧိၤအခါ

ဖဲ ဟါ ၇:၀၀ နၣ်ရံၣ် ကတီၢ် ဟဝံၣ်လယါ(Hui-Liang) အီၣ်မ့ၤဒီးညၣ်အဖျၢၣ်ဖိလၢ အိၣ်ဘျဲၣ်တဖၣ် အဖၣ်ကပူၤန့ၣ်လီၤ. လၢဒၢးဘးခီစ့ၢ်ကီး ခၠဝၣ် (chua) အဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ် အီၣ်သကိးဟါတၢ်အီၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ် အတၢ်နံၤအသီၣ်ဒီးအတၢ်ကတိၤအသီၣ်တဖၣ် ဖျိကွံာ် ဟဝံၣ်လယါ(Hui-Liang)အဒၢး လၢအဘှ့ၣ်အဘှီၣ်ဝဲ, စးထီၣ်လၢအမါသံ ဒီးဘၣ်အိၣ်ထဲတဂၤဧိၤအံၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲမၤလိဝဲ ဒ်သိး ကသ့တူၢ်န့ၢ်တၢ်အိၣ်ထဲတဂၤဧိၤအံၤ, ဒီးလၢနံၣ်အံၤအပူၤ အဝဲအတၢ်တူၢ်ဘၣ်အံၤ ကဲထီၣ်တၢ်ဆါမၤသးဒ်ဒီဘၣ်ဆဲးအီၤအသိးန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဒီး တနၤအံၤ လၢတၢ်အီၣ်အလီၢ်ထံၣ်ဘၣ် လီခီတဖျၢၣ် ဒီးနီၣ်က့တံာ်တၢ်အီၣ်ခံဘိအံၤ ဘၣ်ဆဲးအီၤ ယိာ်ဒိၣ်မးန့ၣ်လီၤ.

နၤအဝဲန့ၣ် ဟဝံၣ်လယါ(Hui-Liang) တချုးမံဒံးဘၣ်န့ၣ် ဖးဝဲဒၣ် လံာ်ထါစံးထီၣ်ပတြၢၤ ၂၃ လၢအဘၣ်အသးအဒိၣ်ကတၢၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢအဂီၢ် တၢ်လၢ အဟ့ၣ် ဟဝံၣ်လယါ(Hui-Liang)သးအတၢ်ဂၢၢ်တၢ်ကျၢၤန့ၣ် မ့ၢ်ကစၢ်ယွၤအတၢ်ကွၢ်, သိတဖၣ်အတၢ်အိၣ်မူတုၤလၢ တၢ်ဆံးကိာ်ဖိတမံၤစုာ်စုာ် အိၣ်ဒီး တၢ်အဲၣ်တၢ်သးအိၣ်ဒီး ကစၢ်ယွၤလၢ အတမၤဟးဂီၤ အတၢ်အၢၣ်လီၤတဂၤ အတၢ်အိၣ်ဒီးအီၤ ဒိၣ်န့ၢ်ဒံး ပှၤကွၢ်သိလၢ အအဲၣ်ကဟုကယာ်အသိနီၢ်နီၢ်န့ၣ်လီၤ (:၂-၅).

ဖဲတၢ်လီၢ်အံၤ ထဲပသ့ၣ်ညါလၢ…

တၢ်ပာ်ဖှိၣ်မ့ၣ်အူကဖးလၢ ဒုၣ်ဒါတဖၣ်အခိၣ်အဖီခိၣ်

ဒဲ(န)(Dan)န့ၣ် ဘၣ်တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်ဝဲ ပှၤပၢၤဃိာ်ဖိတဂၤ အတၢ်ဒိအီၤတီၢ်အီၤ ကိးမုၢ်နံၤဒဲးန့ၣ်လီၤ. ဒဲ(န) အသးကလၢၢ်ဘၣ်ဝဲလၢ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးသဆၣ်ထီၣ်အီၤ ဒ်သိး ကအဲၣ်ပှၤလၢအဒိတီၢ်အီၤတဂၤအဃိ, ဘၣ်ဖဲမုၢ်တဂီၤ တချုးလၢ တၢ်ဒိတီၢ်အီၤ စးထီၣ်ဒ်ဘၣ်န့ၣ် ဒဲ(န) န့ၣ်စံးဘၣ်ပှၤလၢ အကဒိတီၢ်အီၤလၢ “သရၣ်ဧၢ, နမ့မ့ၢ် ပှၤလၢကထံၣ်လိာ်ဘၣ်သးကိးမုၢ်နံၤ လၢယသးသမူဒီတစိၤ လၢအိၣ်လီၤတဲာ်တ့ၢ်န့ၣ်ဒီး ပကကဲထီၣ် ဒီတံၤဒီသကိးဧၣ်”န့ၣ်လီၤ. ပှၤပၢၤဃိာ်တဂၤအံၤ စံးဆၢအီၤ “တန့ၢ်ဘၣ်, ယကကဲထီၣ် တံၤသကိးလ့တက့ၢ်န့ၣ် တသ့ဘၣ်”န့ၣ်လီၤ. ဒဲ(န)န့ၣ် စံးဘၣ်အီၤသပှၢ်ပှၢ် ဒီးယုၢ်ဃီၤလီၤအစု လၢတၢ်ဟံးစုကွၢ်မဲာ် လၢတၢ်ဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ပှၤပၢၤဃိာ်တဂၤအံၤ ဆိကမိၣ်ထီၣ် တၢ်တစိၤဖိဒီး ဟံးစုကွၢ်မဲာ်ဝဲဒီး တပျဲဝဲ ဒဲ(န) အစုလၢဟံးဃာ်ဖီၣ်ဃးဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. အမဲာ်ထံယွၤလီၤဒီး စံးဝဲ “ဒဲ(န)ဧၢ, ယမံၤန့ၣ် ရိၣ်စီး(Rosoc)လီၤ. ယအဲၣ်ဒိးကဲထီၣ် တံၤသကိးဒီးနၤလီၤ” . စးထီၣ်ဖဲန့ၣ် အဝဲတဒိတီၢ်ဝဲ ဒဲ(န)လၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

ကစၢ်ယွၤကလုၢ်ကထါ စံးဘၣ်ပှၤလၢ ကတိၤ ၂၅:၂၁-၂၂ အပူၤ “နဒုၣ်နဒါန့ၣ် တၢ်မ့ၢ်သၣ်ဝံၤအသးဒီး…

ကျိၣ်စ့လၢ ဘၣ်တၢ်မၤန့ၢ်အီၤညီ

ဖဲလၢ နံၣ် ၁၇၀၀ တဖၣ် ဘူးထီၣ်ကလၢၢ် အဆၢကတီၢ်, ပှၤသးစၢ်တဂၤ ဃုထံၣ်ဝဲ ဟီၣ်ခိၣ်လီၤဆၢၣ် တၢ်လီၢ်တတီၤ ဖဲနိၣ်ဘၣ် စကိၣ်ၡၣ် အိးခ် အကီး (Nova Scotia’s Oak Island) န့ၣ်လီၤ. ဆိကမိၣ်တယာ်ဝဲလၢ ပီၣ်လဲၣ်တမျာ်တဖၣ် ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ကမ့ၢ် ကဘီခိၣ် ခ့းဒ်(Captain Kidd) အနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲ ခူၣ်လီၤဘျၢလီၤတ့ၢ်ဝဲ တၢ်ထူးတၢ်တီၢ်ဖဲန့ၣ်အဃိဒီး ပှၤသးစၢ်ဒီး အတံၤသကိးတနီၤ စးထီၣ်ခူၣ် လူၤကွၢ်ဃု တၢ်လုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်တဖၣ် ဖဲန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ် တဃုထံၣ်န့ၢ်ဘၣ် တၢ်လုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်နီတမံၤဘၣ် ဒီးတၢ်စံးကတိၤပာ်ဖျါ ဟူထီၣ်သါလီၤ တၢ်တမံၤအံၤလၢ အတမ့ၢ်တတီအံၤ မၤလၢၢ်ကွံာ် တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢ ပှၤကွၢ်ဃုတၢ်တဖၣ် အတၢ်အိၣ်မူအပူၤန့ၣ်လီၤ. နံၣ်လၢအကယၤတဖၣ်အပူၤ ပှၤအဂုၤအဂၤတဖၣ်စ့ၢ်ကီး သူဝဲ တၢ်ဆၢကတီၢ်ဒီး တၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့ အါအါဂီၢ်ဂီၢ် ဒီးခူၣ်လူၤကွၢ်ဃု တၢ်လုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်တဖၣ် ဖဲတၢ်လီၢ်အံၤန့ၣ်လီၤ. အဆၢကတီၢ်ခဲအံၤ တၢ်ပူၤအယိာ်အိၣ်ဝဲ အါန့ၢ်ဒံးခီၣ်ယီၢ် တကယၤ (မံးထၢၣ်သၢဆံ)န့ၣ်လီၤ.

တၢ်သးစဲဘူး…