တဘျီတခီၣ် တၢ်အိၣ်မူအိၣ်ဒီး တၢ်ဘၣ်ဒိဆါ လၢစဲဘူးဃာ်ယံာ်ထၢဒီး ယလီၤဘှံးလီၤဘှါအဃိ လၢဟံၣ်ပူၤ ယတရ့ဒီးပှၤနီတဂၤ, ယအိၣ်ထဲတဂၤဒီး ယအိၣ်သယုၤယဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ယတူၢ်ဘၣ်ဒ် ကစၢ်ယွၤဒီး ပှၤဂုၤပှၤဂၤတဖၣ် တထံၣ်ယၤ ဒီးမၤသးဒ်အဝဲသ့ၣ်လဲၤသဒၣ်ယၤန့ၣ်လီၤ. လၢမုၢ်ဂီၤန့ၣ် ယဟးဒီး ယထွံၣ်ဖိ ဒီးယဃ့ဘါထုကဖၣ်တၢ်အခါ လၢယသးပူၤ ယဂဲၤလိာ်ဒီး တၢ်သးတမုာ် လၢယတူၢ်ဘၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ် ယထံၣ်စိ မ့ၣ်ပီယူၤ(hot-air balloon) အိၣ်လၢတၢ်အယံၤတဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤလၢ အဒိးမ့ၣ်ပီၤယူၤတဖၣ် ထံၣ်ဘၣ် လီၢ်ဘၢၣ်ကဝီၤ တၢ်အိၣ်သးမၤသးတဖၣ်, ဘၣ်ဆၣ် အဝဲသ့ၣ် ထံၣ်ယၤ နီၢ်နီၢ်တသ့ဘၣ်. ဖဲယဟးကျဲလၢဟ့ၣ်ကပိာ်ကပၤအခါ ယသါသဖှိထီၣ်ဒီး ဆိကမိၣ်ထီၣ်လၢ လၢဟံၣ်တဖျၢၣ်အံၤအပူၤ ပှၤအီၣ်လၢပဲတြီကးဃာ်သးလီၢ်ခံ, ဒီးတဘၣ်တၢ်ထံၣ်အီၤ, ဒီးတူၢ်ဘၣ်ဝဲဒ်မ့ၢ်ပှၤလၢ အလုၢ်အပှ့ၤတအိၣ်တဖၣ် မ့ၢ်ကအိၣ်အါထဲလဲၣ်ညါလဲၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲယတၢ်ဟးကျဲဝံၤဝဲန့ၣ် ယဃ့ယွၤလၢ ကဟ့ၣ်ယၤ တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ် ဒ်သိးယကဒုးသ့ၣ်ညါဘၣ် ပှၤအိၣ်လၢ ယကပိာ်ကပၤတဖၣ် ကသ့ၣ်ညါလၢ ယထံၣ်အဝဲသ့ၣ် ဒီးသးအိၣ်အဝဲသ့ၣ်, ဒီးကစၢ်ယွၤစ့ၢ်ကီး သ့ၣ်ညါဝဲအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.

ကစၢ်ယွၤတ့လီၤပာ် ဆၣ်တဖၣ် လၢအထးခိၣ်တၢ်ကတိၤ ဒီးဆၣ်လၢ ဟဲအိၣ်ထီၣ်တဖၣ် အနီၢ်ဂံၢ်လီၤတံၢ်ဝဲလီၤ. အဝဲကိး ဆၣ်တဖျၢၣ်စုာ်စုာ်အမံၤလီၤ (စံး ၁၄၇:၄). တၢ်မၤလၢ ယိာ်နီၢ်မးတခါ လၢအပာ်ဖျါ ယွၤအတၢ်သးစဲ တၢ်အဆံးကတၢၢ်တဖၣ်အဂ့ၢ် လီၤတံၢ်န့ၣ်လီၤ. ယွၤအဂံၢ်အဘါ – တၢ်ထံၣ်, တၢ်သ့ၣ်ညါ – လၢအပူၤကွံာ်ဂ့ၤ, ခဲအံၤဂ့ၤ, မ့တမ့ၢ် ခါဆူညါအခါဂ့ၤ ပှၤဂံၢ်တဘၣ်ဘၣ်လီၤ(:၅).

ကစၢ်ယွၤနၢ်ဟူ တၢ်ဟီၣ်အၢအၢသီသီတခါစုာ်စုာ် ဒီးထံၣ်မဲာ်ထံဘှ့ၣ်ဘှီၣ်တခါစုာ်စုာ် ထံထံဆးဆး ဒ်အသ့ၣ်ညါထွဲ တၢ်သးမံအတၢ်သါသဖှိ ဒီးတၢ်နံၤ လၢာ်ဂံၢ်လၢာ်ဘါတဖၣ် သ့ၣ်ညါဝဲအသိးလီၤ. ကစၢ်ယွၤထံၣ်ပှၤ ဖဲပလီၤဃံၤဒီး ဖဲပအိၣ်ဒီး တၢ်မၤနၢၤအခါလီၤ. ယွၤနၢ်ပၢၢ်ပတၢ်ပျံၤတၢ်ဖုးဖးယိာ်တဖၣ်, ပတၢ်ဆိကမိၣ်အယိာ်တဖၣ်ဒီး ပတၢ်မံမီၢ်ဖးဒိၣ်တဖၣ်လီၤ. ယွၤသ့ၣ်ညါ ပအိၣ်ဟဲလၢလဲၣ် ဒီးပကလဲၤဆူလဲၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်ကစၢ်ယွၤမၤစၢၤ ပှၤလၢပကထံၣ်, ပကနၢ်ဟူဒီး ပကအဲၣ်ပှၤလၢပဃၢၤအသိး, ပနာ်အီၤသ့လၢ အဝဲထံၣ်ပှၤ, နၢ်ပၢၢ်ပှၤဒီး သးအိၣ်ပှၤန့ၣ်လီၤ.