တယံၥ်ဒံးဘၣ်အခါ ယထံၣ်မံးခ့လါကၠလိၣ်(Michelangelo)အတၢ်ဂီၤစိးပျၤ“မိၤရှ့” အဂီၤတဘ့ၣ်, လၢအပၥ်ဖျါတၢ်ဘူးဘူးဖိန့ၣ်, ယထံၣ်တၢ်အကမိၥ်ဆံးဖိတခါလၢ စီၤမိၤရှ့အစုဒုၣ် လၢစုထွဲတကပၤအလိၤလီၤ. ညၣ်ထူၣ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်မၤဒိၣ်ထီၣ်စုမုၢ်ခီၣ်မုၢ်ဆံးဆံး, ဒီးတၢ်မၤဆံးလီၤတၢ်လၢ အဖျါထီၣ်ဒၣ်ဖဲ ပှၤယူၥ်ထီထီၣ် အစုမုၢ်ဆၣ်အခါ လီၤ. မံးခ့လါကၠလိၣ်, ပှၤလၢဘၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါအီၤ ဒ်ပှၤစဲၣ်နီၤ လၢအစိးပျၤက့ၢ်ဂီၤ ပနၢ်ပၢၢ်တညီတဖၣ် အလီၤတံၢ်သ့ဝဲတဂၤအံၤ, ဟ့ၣ်တၢ်ပလီၢ်သးဆူ ပှၤကညီမိၢ်ပှၢ်လၢ အစိးပျၤဝဲန့ၣ် အဂ့ၤကတၢၢ်, ဖၢနုၥ်က့ၢ်ဂီၤလီၤတံၢ်လီၤဆဲးလၢ ပှၤအါဂၤတပၥ်သူၣ်ပၥ်သးဘၣ်ဝဲတဖၣ်လီၤ. မံးခ့လါကၠလိၣ်သ့ၣ်ညါ ပှၤကူပှၤကညီအမိၢ်ပှၢ် လၢပှၤစိးပျၤတၢ်အဂၤ စှၤဂၤဧိၤသ့ၣ်ညါဝဲတဖၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် တၢ်အဆံးကိၥ်ဖိလီၤတံၢ်လၢ အဝဲစိးပျၤတၢ်လၢ လၢၢ်ကြဲနဲး(granite)တဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်အတၢ်ကျဲးစၢးလၢ ကပၥ်ဖျါတၢ်ယိၥ်ယိၥ်အဂီၢ် – ၦၤကညီအသး, ၦၤကညီအတၢ်မူ လၢတၢ်ညါပူၤလီၤ. မ့မ့ၢ်ဖဲအံၤဒု, မံးခ့လါကၠလိၣ်လီၤတိၢ်ဝဲထီဘိလီၤ.

ထဲဒၣ်ကစၢ်ယွၤတဂၤဧိၤန့ၣ် သ့ၣ်ညါပှၤကူပှၤကညီအသး အတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ ယိၥ်ယိၥ်လီၤ. တၢ်တမံၤလၢ်လၢ်လၢ ပထံၣ်လိၥ်သးတဂၤဒီးတဂၤန့ၣ် ဖဲကထုးန့ၢ်သး ထဲလဲၣ်ဂ့ၤ ထဲလဲၣ်ဂ့ၤ အတွးတအိၣ်ဘၣ်. မ့ၢ်ဒၣ် တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအကဒုဖိတခါဧိၤလီၤ. မ့မ့ၢ် ကစၢ်ယွၤထံၣ် တၢ်ယိၥ်န့ၢ်တၢ် အကဒုတက့ၢ်လီၤ. ယံး ၁၂:၃ အပူၤ, ဝံယံးရမံယၤ စံးဝဲ “နသ့ၣ်ညါယၤ, ကစၢ်ဧၢ, နကွၢ်ယၤ” လီၤ. ကစၢ်ယွၤအတၢ်သ့ၣ်ညါပှၤန့ၣ် တမ့ၢ်တၢ်လၢ အဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ထံၣ်ဆိကမိၣ် မ့တမ့ၢ် ခိၣ်နူၥ်အတၢ်ထိၣ်ဒွးဘၣ်. ယွၤန့ၣ် တခိးကွၢ် ပှၤလၢ တၢ်အယံၤဘၣ်. မ့မ့ၢ်, ကွၢ်ထံကွၢ်ဆးပှၤ တုၤဒၣ်လဲာ် တၢ်အိၣ်ခူသူၣ်တဖၣ်တစု ဒ်ပတၢ်မ့ၢ်တၢ်နီၢ်နီၢ်အသိးလီၤ. ကစၢ်ယွၤသ့ၣ်ညါ လၢပညါပူၤ တၢ်အိၣ်မူအဒီၣ်အယိၥ်, ဒီးတၢ်လၢ ပဂုၥ်ကျဲးစၢး မၤနၢ်ပၢၢ်လီၤက့ၤ ပသးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ပဘၣ်ဂံၢ်ဂူာ် ကျဲးစၢးတၢ်ထဲလဲၣ်ဂ့ၤ, ပသးပူၤ တၢ်အိၣ်သး ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤ, ကစၢ်ယွၤထံၣ်ပှၤဒီးသ့ၣ်ညါပှၤနီၢ်နီၢ်လီၤ.