တလီၢ်လီၢ်, ယဘၣ်တၢ်မၤသးခုယၤလၢ မုၢ်နံၤလၢတၢ်ဟးကသုၣ် လၢပှၤကမျၢၢ်တဖၣ် ဟဲပာ်ဖျါထီၣ်သး လၢအတမ့ၢ်ဘၣ် တၢ်ပျၢ်ရူပျၢ်တ့ အနံၤန့ၣ်ဘၣ် န့ၣ်လီၤ. ထဲလါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ တလါဧိၤအံၤ, အိၣ်ဒီးမုၢ်နံၤတဖၣ် ဒ်အမ့ၢ် ကိၣ်ဘၢပံာ်ပံာ်အမုၢ်နံၤ(Sticky Bun Day), တၢ်ယူၢ်လီၤနးအမုၢ်နံၤ(Sword Swallowers Day), တုၤဒၣ်လဲာ်လၢ တၢ်ဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သးလၢ ထွံၣ်တဒုအကိၣ်ဘံၣ်စကံးအမုၢ်နံၤ(Dog Biscuit Appreciation Day)န့ၣ်လီၤ. တနံၤအံၤ, တၢ်ပာ်ပနီၣ် ကဒီးနံၤသီလၢအမ့ၢ် တၢ်ဆီၣ်လီၤသးအမုၢ်နံၤလီၤ. ပှၤကိးဂၤပာ်ပနီၣ် တၢ်အံၤ ဒ်တၢ်ဂ့ၤတၢ်ဝါတမံၤ, ဒီးတၢ်ဆီၣ်လီၤသး မ့ၢ်တၢ်လၢအကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲ လီၤတံၢ်လီၤဆဲး လၢတၢ်ကဘၣ်မၤအီၤ မူးပွဲန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, လၢတၢ်လီၤသးစဲအပူၤ, တၢ်အံၤထီဘိ တမ့ၢ်တၢ်လၢ အဘၣ်တၢ်ပာ်ဒိၣ်အီၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဆီၣ်လီၤသး ဘၣ်တၢ်ဆိကမိၣ်အီၤ ဒ်အမ့ၢ် တၢ်ဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်တမံၤ, လၢအတမ့ၢ် တၢ်ဂ့ၤတၢ်ဝါတမံၤ လၢစိၤဆၢကတီၢ်လၢအပူၤကွံာ်, လၢတၢ်ပာ်ထီၣ်ထီသး မ့ၢ်တၢ်လၤကပီၤလၢတၢ်အံၤအလီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ပာ်ဒိၣ်သးလၢ နီၢ်တဂၤအတၢ်မၤနၢၤတဖၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢ ပှၤမုၢ်လၢ်ဘၣ်အီၤ ဒီးဃုထံၣ် တၢ်ကသုးထီထီၣ် အလီၢ်အလၤ, လၢအတအိၣ်ဒီး တၢ်ကထိၣ်ဖုၣ်လီၤသး နီတစုဘၣ်လီၤ. တၢ်ဆီၣ်လီၤသးအခီပညီ မ့ၢ်တၢ်ထံၣ်ဆံးလီၤသး ဒ်ကုၢ်တဂၤ လၢအအိၣ်လၢ ကစၢ်တဂၤအစုပူၤန့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်ဆၣ် ပှၤကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့လၢ တၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤ စံးလၢ, တၢ်ကိးမံၤ ဆီတလဲအသး ဖဲကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး ဘၣ်တၢ်ပျၤထီအီၤလၢထူၣ်လိၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်, ပှၤတဂၤလၢအမ့ၢ်‘ယွၤ’ ညိကွံာ် အလီၢ်အလၤ ဒီးကဲထီၣ် ‘ကုၢ်/တၢ်ခ့တၢ်ပှၤတဂၤ’ ဒီး ‘ဆီၣ်လီၤအသး’ ဒ်သိး ကတူၢ်သံအသးလၢ ပှၤအါဂၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ (ဖံ ၂:၆-၈). တၢ်မၤလၢအကြၢးဒီးတၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤ ဒ်သိးအံၤ ဒုးကဲထီၣ်တၢ်ဆီၣ်လီၤသး ဆူတၢ်ကတဲဖျါထီၣ် တၢ်အခီပညီအသီန့ၣ်လီၤ. ဖဲနံၣ်ကယၤတၢ အကတၢၢ်, လၢပှၤကွဲးလံာ်လၢအတဘၣ်ထွဲ ဒီးသူၣ်ဂ့ၢ်သးကျိၤတဖၣ် ဒၣ်လဲာ် ကိးတၢ်ဆီၣ်လီၤသး ဒ်တၢ်ဂ့ၤတၢ်ဝါတမံၤ, မ့ၢ်လၢ တၢ်လၢကစၢ်ခရံာ်မၤတ့ၢ်ဝဲ အဃိန့ၣ်လီၤ.

တနံၤအံၤ, ပှၤတဂၤလၢအဆီၣ်လီၤသးအံၤ ဘၣ်တၢ်စံးပတြၢၤအီၤ ကိးဆၢကတီၢ်ဒဲး, လီၤလီၤဆီဆီ ဘၣ်တၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤအီၤလၢ တၢ်သးခုကစီၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့တမ့ၢ် လၢယ့ၣ်ရှူး အတၢ်ဆီၣ်လီၤသး တမ့ၢ်တၢ်လၢ “အဂ့ၤ” ဟဲအိၣ်ထီၣ်တသ့ဘၣ်. လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ တၢ်ဆီၣ်လီၤသးအမုၢ်နံၤ တမ့ၢ်တၢ်ကဆိကမိၣ်ထီၣ်ဘၣ်လီၤ. ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး စူးကွံာ်အလီၢ်ပစိာ်လၢပဂီၢ်, ဒီးလီၣ်ဖျါထီၣ် ယွၤလၢအဆီၣ်လီၤအသး လၢတၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤဒီကတီၢ်ညါန့ၣ်လီၤ.