တၢ်လၢအပူၤကွံာ်နံၣ်တဖၣ်အပူၤ, ယတံၤသကိးတဂၤတဲဘၣ်ယၤ, အတၢ်ပျံၤ, အတၢ်ဘၣ်ယိၣ်တၢ် ဖဲလၢဂုာ်ကျဲးစၢးခီဂာ် သိလ့ၣ်ကျဲတဘိလၢ အသဂၢၢ်ပာ်ဖှိၣ်သးဒီး ကျဲအဂၤတဖၣ် အဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. “ယတလဲၤခီဖျိဘၣ် တၢ်ဒ်သိးအံၤ နီတစုဘၣ်, တၢ်သိၣ်တၢ်ဘျၢတဖၣ် လၢယမၤလိန့ၢ်တ့ၢ် တၢ်လၢအဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ခီဂာ်သိလ့ၣ်ကျဲတဖၣ်စ့ၢ်ကီး တၢ်မၤတကဲထီၣ်ဝဲဒၣ်လၢၤဘၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ယပျံၤတၢ်ဖုးတၢ်ဒိၣ်နီၢ်မးအဃိ,ယအိၣ်ခိး သိလ့ၣ်ဘၢး(စ)(bus), ဃ့ကညးပှၤနီၣ်သိလ့ၣ်လၢကပျဲဒိး အသိလ့ၣ် ဒ်သိးယကလဲၤတုၤဘၣ်ဆူ ကျဲဝာ်ဘးခီအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်သိးယကလဲၤခီဂာ် ကျဲဒ်သိးအံၤလၢ အသဂၢၢ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်အသးတဖၣ်အဂီၢ် ဒီးယကဘၣ်နီၣ်သိလ့ၣ် လၢတၢ်လဲၤတၢ်က့ၤအဂီၢ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ် ယဘၣ်မၤလိန့ၢ်အီၤလၢတၢ်ဆၢကတီၢ်ဖးယံာ်ဖးထီအတီၢ်ပူၤလီၤန့ၣ် မ့ၢ်အတၢ်စံးဘၣ်ယၤန့ၣ်လီၤ.

သိလ့ၣ်အတၢ်လဲၤကျဲအါဘိ သဂၢၢ်ပာ်ဖှိၣ်အသးအလီၢ်အကျဲတဖၣ် တၢ်ဘၣ်ယိၣ်အလီၢ်အိၣ်သ့ဘၣ်ဆၣ် လၢသးသမူအတၢ်လဲၤကျဲန့ၣ် ယဘၣ်အိၣ်မူလဲၤခီဖျိ, လၢတၢ်သဘံၣ်ဘုၣ်, တၢ်ကီတၢ်ခဲအပူၤန့ၣ် တၢ်ဘၣ်ယိၣ်အလီၢ်အိၣ်အါမးန့ၣ်ဒံး ပလဲၤခီဂာ် သိလ့ၣ် ကျဲလၢအသဂၢၢ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ် အသးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤကွဲး စံး ၁၁၈ န့ၣ် လၢအတၢ်အိၣ်မူပူၤ တၢ်အိၣ်အသး, တၢ်မၤအသးတဖၣ် မ့ၢ်တၢ်ဒ်လဲၣ်, ဒ်လဲၣ်န့ၣ် ပတသ့ၣ်ညါ လီၤတံၢ်လီၤဆဲးဘၣ်ဆၣ်, ပသ့ၣ်ညါလၢ အဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ် တၢ်ကီတၢ်ခဲအဃိ, အဆၢဖိ ၅ အပူၤ ပာ်ဖျါဝဲ အတၢ်ထုကဖၣ် “လၢယဘၣ်တၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤအပူၤန့ၣ် ယကိးထီၣ်ယွၤလီၤ” န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢအတကမၣ်ဘၣ်လၢအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤကွဲးထါကိးသတြီထီၣ်ဝဲလၢ အတၢ်နာ်န့ၣ်လီၤအသး လၢယွၤအလိၤန့ၣ် တကမၣ်ဘၣ် အဃိဒီး အဆၢဖိ ၆-၇ အပူၤ ပာ်ဖျါဝဲ “ယွၤအိၣ်လၢယအိၣ်တခီလီၤ, ပှၤကညီၤကမၤယၤဒ်လဲၣ်န့ၣ် ယတဘၣ်ယိာ်ဘၣ်. ယွၤအိၣ်လၢယအိၣ်တခီ, လၢပှၤမၤစၢၤယၤအကျါလီၤ”န့ၣ်လီၤ.

ဖဲလၢပဘၣ်ဆီတလဲ ပတၢ်ဖံးတၢ်မၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, ကၠိမ့ၢ်ဂ့ၤ, ဟံၣ်ဃီမ့ၢ်ဂ့ၤ တၢ်ပျံၤတၢ်ဖုး, တၢ်ဘၣ်ယိၣ်အိၣ်ထီၣ်လၢ ပသးပူၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢ ညီနုာ်မၤအသးလၢ ပဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲလၢ ပတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အဂံၢ်ဘါလီၤစၢ်, တၢ်ရ့လိာ်ဘၣ်ထွဲလိာ်သးတဖၣ် လဲၤလိာ်ဆီတလဲအသး, မ့တမ့ၢ်ဘၣ်ဒီး ပကျိာ်စ့လီၤမၢ်အကတီၢ် တၢ်သူၣ်ကိၢ်သးဂီၤ ဟဲပၢၢ်ထီၣ် အိၣ်ထီၣ်သ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် တၢ်တၤပှၤတဖၣ်အံၤန့ၣ် တမ့ၢ်လၢ ပကဘၣ်ပာ်အီၤ ဒ်လၢ ယွၤစူးကွံာ်ညိကွံာ်ပှၤလံန့ၣ်ဘၣ်လီၤ. ဖဲပဘၣ်တၢ်ဆီၣ်သနံးပှၤလၢ တၢ်ကီတၢ်ခဲ နးနးကျံးကျံး အဆၢကတီၢ်, ခီဖျိလၢတၢ်ထုကဖၣ်ဆူၣ်ဆူၣ်အပူၤ မ်ပကဃုထံၣ်န့ၢ်က့ၤ ပတၢ်အိၣ်သးလၢယွၤအမဲာ်ညါန့ၣ်တက့ၢ်.