“ပှၤကျိာ်တအိၣ်စ့တအိၣ်”(BROKE) မ့ၢ် ကြဲဒံၢ်(Grady)စံးဆၢအမံၤလၢ ဘၣ်တၢ်ကိးအီၤလၢကျဲခိၣ် ဒီးလံာ်မဲာ်ဖျၢၣ်ယဲၢ်ဖျၢၣ်အံၤ ဘၣ်တၢ်ကွဲးဖျါစ့ၢ်ကီး လၢအသိလ့ၣ်လဲစ့ၣ် (license)ဘ့ၣ်ဘၣ်လိၤန့ၣ်လီၤ. လၢအသူၣ်ဂ့ၢ်သးကျိၤတကပၤစ့ၢ်ကီး တၢ်လီၤဆီ တအိၣ်အဃိ ပှၤတဂၤအံၤ မ့ၢ်ပှၤတၤကျိာ်တၤစ့, ပှၤကလုာ်ကလိၤ, ဒီးပှၤလီအီၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲအသူၣ်ကၢ်သးလီၤဘှါ, အကျိာ်စ့တဖၣ် လၢာ်စီကွံာ်ဝဲ, ဒီးအတၢ်အိၣ်မူန့ၣ် ယံၤဝဲဒီးယွၤန့ၣ်လီၤ. ကွၢ်ဖဲကမ့ၢ်ဒၣ်ဝဲ, ဘၣ်မုၢ်တနံၤအဟါ လၢဟံၣ်ဒွဲ (hotel)ဒၢးပူၤန့ၣ် ဖဲယွၤအသးမုာ်စီဆှံ သိၣ်ဃီၣ်အီၤအဆၢကတီၢ် လၢတၢ်ခဲလၢာ်အပူၤ အသးလဲလိာ်ကွံာ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲစံးအမါလၢ “ယဘၣ်တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤယၤလံ”န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်တဟါအံၤနံၣ် အဝဲအၢၣ်လီၤအတၢ်ဒဲးဘးတဖၣ် (တၢ်ဒဲးဘးတဖၣ်လၢဆိကမိၣ်တ့ၢ်ဝဲလၢ ကပာ်သဒၢ တုၤအသံတစု) ဒီးဟဲဆူ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအအိၣ် ဒ်သိးကပျၢ်အတၢ်ဒဲးဘးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဆိကမိၣ်လီၤအသး လၢတမ့ၢ်ကအိၣ်မူဘၣ်အါန့ၣ် အနံၣ် ၄၀ တဂၤအံၤ အိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤ အါထီၣ်ဘၣ်ဆူညါအနံၣ် ၃၀ ဒ်အမ့ၢ် ပှၤအသးသမူဆီတလဲအသးတဂၤအသိး ဒီးမၤကစၢ်ယွၤအတၢ်မၤန့ၣ်လီၤ. လၢအသိလ့ၣ်လဲစ့ၣ်ဘ့ၣ်ဘၣ်အလိၤစ့ၢ်ကီး လၢ “ပှၤကျိာ်တအိၣ်စ့တအိၣ်” အလီၢ်ဆီတလဲကွံာ် “ပှၤပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤအသး”န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤသး – မ့ၢ်တၢ်လၢ ကြဲၤဒံၢ်မၤတ့ၢ်ဝဲ ဒီးတၢ်လၢ ယွၤကိးထီၣ်အံၣ်စရ့လး ဒ်သိးကမၤဝဲဖဲ ဟိၤရှ့ ၁၄:၁-၂, “အံၣ်စရ့လးဧၢ က့ၤကဒါက့ၤဆူ နယွၤအအိၣ်တက့ၢ်. ဟံးန့ၢ်တၢ်ကတိၤဒီးက့ၤကဒါက့ၤ ဆူယွၤအအိၣ်တက့ၢ်. စံးအီၤပျၢ် ပတၢ်ဒဲးဘးခဲလၢာ်, ဒီးတူၢ်လိာ်ပှၤဂ့ၤဂ့ၤတက့ၢ်”န့ၣ်လီၤ. ဒိၣ်ဂ့ၤဆံးဂ့ၤ, စှၤဂ့ၤအါဂ့ၤ ပတၢ်ဒဲးဘးမၤလီၤဖးပှၤဒီး ယွၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ် တၢ်ဘၢၣ်စၢၤ ဘၣ်တၢ်မၤဘူးထီၣ်က့ၤ သ့ခီဖျိဃၣ်ကွံာ်လၢ တၢ်ဒဲးဘး ဆူ ယွၤအအိၣ်တူၢ်လိာ်အတၢ်ပျၢ်တၢ်ဒဲးဘးလၢ အဝဲဟ့ၣ်ပှၤပှဲၤဒီးအဘျုး ခီဖျိယ့ၣ်ရှူးအတၢ်သံန့ၣ်လီၤ ကမ့ၢ်ဒၣ်ဝဲ နဂဲၤလိာ်လၢ နတၢ်နာ်ခရံာ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, နမ့ၢ်ပှၤတဂၤ ဒ်ကြဲၤဒံၢ်အသိးမ့ၢ်ဂ့ၤ တၢ်ပျၢ်နတၢ်ဒဲးဘး အိၣ်ဒၣ်ဖဲ နထုကဖၣ်ဖျိးကွံာ် တၢ်ဒဲးဘးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.