ကသံၣ်သရၣ်တဖၣ် ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါဝဲ ရှလိၤမိၤ(Solomon)လၢအမ့ၢ် ဖိသၣ်လွံၢ်နံၣ်ဖိတဂၤ အိၣ်ဒီး ဒူရှါထူၣ်ပျၢ်ဟးဂီၤတၢ်ဆါ (Duchenne muscular dystrophy) လၢအထူၣ်တဖၣ် စၢ်လီၤကွံာ်တစဲးဘၣ်တစဲးန့ၣ်လီၤ. လၢခံတနံၣ်န့ၣ်, ကသံၣ်သရၣ်တဖၣ် တဲသကိးဒီးအပှၤဟံၣ်ဖိလၢကအိၣ်ဒီး ခးလ့ၣ် (wheelchairs)လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ရှလိၤမိၤတဲဝဲလၢ သါတအဲၣ်ဒိးတၢ်ဝဲန့ၣ်ဘၣ်လီၤ. ဒူၣ်ဖိထၢဖိဒီးတံၤသကိးတဖၣ် ထုကဖၣ်ဒီးဃုစ့ ဒ်သိးကန့ၢ်ဘၣ်ထွံၣ်တဒုလၢကမၤစၢၤအီၤ ဒ်သိးတအိၣ်ဆိးဘၣ်ဝဲလၢခးလ့ၣ်အလိၤ ထီဘိအဂီၢ်ဒီး ကပိာ်အခံတစိၤသးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ကရၢကရိလၢသိၣ်လိ ယထွံၣ်မၤစၢၤတၢ်ဖိ ခၣ်လံၣ်(Callie)န့ၣ် ဒီးခဲအံၤသိၣ်လိ ကတဲာ်ကတီၤန့ၢ် ထွံၣ်ဖိဝ့ၣ်ဖၢၣ်(Waffles) လၢရှလိမိၤဖိအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ရှလိမိၤတူၢ်လိာ်တၢ် ကူစါယါဘျါအီၤ ဒီးအါဘျီ သးဝံၣ်စံးထီၣ်ပတြၢၤကစၢ်ယွၤနာ်က့ၤ, မုၢ်နံၤတနီၤနီၤ ကီခဲဝဲဒၣ်လၢအဂီၢ်လီၤ. ဖဲလၢတၢ်ကီဘၣ်အီၤ မုၢ်နံၤဒ်သိးအံၤတဖၣ်န့ၣ် အဝဲဖိးဟု အမိၢ်ဒီးစံး “ယသးခုမး လၢမူခိၣ်န့ၣ် ဒူရှါတၢ်ဆါတအိၣ်ဘၣ်အဃိလီၤ”.

တၢ်ဂံၢ်စၢ်လီၤအတၢ်ဆါအံၤ ဟဲဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး ပှၤကိးဂၤဒဲးအတၢ်အိၣ်မူ လၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢ (တၢ်အိၣ်မူလၢအမ့ၢ် တၢ်အိၣ်မူအအံၤတဃၣ်)န့ၣ်လီၤ. ဒ်ရှလိၤမိၤအသိး ပအိၣ်ဒီးတၢ်မုၢ်လၢ် လၢတူၢ်တၢ်န့ၢ်ဝဲ ဖဲပအိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤဘၣ်လၢ မုၢ်နံၤအကီအခဲတဖၣ်အပူၤ လၢပဟးဆှဲးအီၤ တန့ၢ်တသ့ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. လီၣ် ၂၁:၁ အပူၤ ယွၤဟ့ၣ်ပှၤ တၢ်အၢၣ်လီၤ “မူခိၣ်သီဒီးဟီၣ်ခိၣ်သီ”န့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၃ ပာ်ဖျါဝဲ ကစၢ်ယွၤလၢအတ့လီၤပှၤ ဒီးမၤလၢပှဲၤ ပတၢ်လိၣ်တဖၣ်န့ၣ် “ကအိၣ်ဆိးဒီးပှၤဒီး ပာ်အဟံၣ်လၢပသိးပကျါ”န့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၄ ပာ်ဖျါ စ့ၢ်ကီးဝဲ ကစၢ်ယွၤ “ကထွါကွံာ် ပမဲာ်ထံ” လၢပမဲာ်သၣ် ဒီးတၢ်သံတအိၣ်လၢၤဘၣ်, တၢ်သူၣ်အုးသးအုးတအိၣ်လၢၤဘၣ်, တၢ်ဟီၣ်တၢ်ယၢၤ တအိၣ်လၢၤဘၣ်, တၢ်ဘှံးသူၣ်ဘှံးသး တအိၣ်လၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲပအိၣ်ခိးဆိးသီတၢ်အပူၤ ပသးမ့ၢ် ပလၢၢ်ဘၣ်လၢ တၢ်မၤအသးကလၢပှဲၤအဂီၢ် လၢ “ကီခဲဒိၣ်မး”, “ယံာ်ဒိၣ်မး”န့ၣ် မ့ၢ်လၢ ကစၢ်ယွၤအတၢ်အၢၣ်လီၤပာ်တဖၣ် ကလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်ဝဲအဃိ, ပလဲၤခီဖျိ ပလၢၢ်ဘၣ် သးအတၢ်မုာ်တၢ်ပၢၤသ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.