ဖဲ ၂၀၁၀ နံၣ်န့ၣ် ပှၤလၢအမံၤမ့ၢ် လး(စ)လိၣ်ဟဲယဲး(Laszlo Hanyecz) ပှ့ၤစ့ဒိး ဘံးခွါ (bitcoin)-စ့သနူ(စ့လၢပှၤသူအီၤလၢ ဆဲးကျိးန့ၢ်တီၤအသနူ) ဒီးအဝဲပှ့ၤန့ၢ် ကိၣ်ပ့ၣ်စၢ် (pizzas) ခံခါ (၂၅ ဒီလၣ်) လၢဘံးခွါအဘ့ၣ် ၁၀,၀၀၀(တကလး)န့ၣ်လီၤ. ဖဲ ၂၀၂၁ နံၣ်န့ၣ် မ့ၢ်လၢစ့အလုၢ်အပှ့ၤထီၣ်အဃိ တၢ်လၢပှၤပာ်ဝဲတဖၣ် ကၢပှ့ၤလီၤဝဲလၢ ဒီလၣ် အါန့ၢ် အကကွဲၢ်ယဲၢ်ကယၤလီၤ. စ့အလုၢ်အပှ့ၤထီၣ် ဒ်မူဖျၢၣ်ယူၤအသိးလီၤ. အဝဲပှ့ၤကဒီးဝဲ ကိၣ်ပံၣ်စၢ် ဒီးစူးကါဝဲ ဘံးခွါအဘ့ၣ် ၁၀၀,၀၀၀ (တကလီၢ်) န့ၣ်လီၤ. အဝဲမ့ၢ် ပၢၤဃာ်ဒၣ် ဘံးခွါစ့သနူတဖၣ်အံၤန့ၣ် ကအိၣ်ဒီးအစ့ဘ့ၢ်လယၢၣ် အဘျီဃုဆံဃိးဘျီ ဒီးအဝဲကကဲထီၣ် ပှၤအကဲဒိၣ်ကတၢၢ်လၢ ဟီၣ်ခိၣ်ချၢအကျါတဂၤလီၤ. တၢ်န့ၣ် ကမၤအသးဖဲ အဝဲမ့ၢ်သ့ၣ်ညါဆိ တၢ်ကမၤအသးတဖၣ်လီၤ.

ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်, ဟဲယဲး(Hanyecz)တသ့ၣ်ညါတ့ၢ်ဝဲန့ၣ် မ့ၢ်ဝဲဒၣ်လီၤ. ပဝဲနီၤတဂၤမးသ့ၣ်ညါတသ့ဘၣ်. တၢ်ကျဲးစၢးနၢ်ပၢၢ်ခါဆူညါဒီး ပၢဃာ်တၢ်အဂီၢ် စံၣ်တဲၤ ၁၀:၁၄ အပူၤ ပှၤစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်တဲတၢ်ဘၣ်ပှၤလၢ “တၢ်ကမၤအသးန့ၣ် ပှၤတသ့ၣ်ညါနီတဂၤဘၣ်”န့ၣ်လီၤ (၁၀:၁၄). ပဝဲတနီၤ ပမၤကမၣ်လီၤက့ၤ ပတၢ်နၢ်ပၢၢ်တၢ်လၢ ပဆိကမိၣ် ပနၢ်ပၢၢ်တၢ်အါန့ၢ် ပတၢ်မ့ၢ်တၢ်နီၢ်နီၢ် ဒီးအအၢကတၢၢ်န့ၣ် ပဆိကမိၣ်ပအိၣ်ဒီး တၢ်သ့ၣ်ညါလီၤဆီ ဘၣ်ဃးဒီးပှၤဂၤအတၢ်အိၣ်မူ ဃုာ်ဒီးခါဆူညါန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် လံာ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ် ပာ်ဖျါတၢ်သံကွၢ်လိၤလိၤ, “တၢ်ကမၤအသးဆူညါန့ၣ် မ့ၢ်မတၤစံးသ့တဂၤလဲၣ်”(:၁၄) ပှၤစံးသ့ တအိၣ်နီတဂၤဘၣ်.

ကတိၤ ၂၇:၁ အပူၤ လံာ်စီဆှံထိၣ်သတြီၤ ပှၤကူၣ်တၢ်သ့ဒီးပှၤဟးဂီၤဖိ ဒီးအတၢ်လီၤဆီဖးဒိၣ်တဖၣ် အကျါတမံၤ မ့ၢ်ဝဲ တၢ်ဆီၣ်လီၤပသးဘၣ်ဃးဒီးခါဆူညါန့ၣ်လီၤ. ဖဲပှၤကူၣ်သ့တဖၣ် ဆဲတဲာ် တၢ်တဖၣ်န့ၣ် အဝဲသ့ၣ် သ့ၣ်ညါတူၢ်လိာ်တ့ၢ်ဝဲ လၢထဲဒၣ် ကစၢ်ယွၤတဂၤဧိၤ သ့ၣ်ညါတၢ်နီၢ်နီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ပှၤဟးဂီၤဖိတဖၣ် ဆိကမိၣ်ဝဲ တၢ်လၢ တၢ်သ့ၣ်ညါတဖၣ် ဒ်အနီၢ်ကစၢ်အတၢ်ဒၣ်ဝဲဘၣ်ဆၣ် တမ့ၢ် အတၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. မ်ပကအိၣ်ဒီး တၢ်ကူၣ်သ့ဒီး ဟ့ၣ်လီၤအးလီၤ ပတၢ်အိၣ်မူခါဆူညါဆူ ပှၤလၢအသ့ၣ်ညါ တၢ်နီၢ်နီၢ် ထဲဒၣ်တဂၤဧိၤအစုပူၤန့ၣ်တက့ၢ်.