ဖဲ ၂၀၂၁ နံၣ် လါယူၤအမုၢ်တဟါ ကလံၤမုၢ်တဝံး ထီၣ်နဒိၣ်(tornado)အူတၢ်ဖဲပလီၢ်ကဝီၤ ဒီးမၤဟးဂီၤကွံာ် ဒူၣ်ထၢတဒူၣ်အဘုဖီလီၤ. မ့ၢ်တၢ်လီၤမၢ် လီၤသးအုးဒိၣ်မးလၢ ဒူၣ်ဖိထၢဖိအဂီၢ် မ့ၢ်လၢဘုဖီန့ၣ် မ့ၢ်တ့ၢ် ဒူၣ်ဖိထၢဖိအတၢ်ထူးတၢ်တီၤ စးထီၣ်လၢ ၁၈၀၀ ဒီး နံၣ်လၢအပိာ်ထွဲထီၣ်တဖၣ်လီၤ. လၢခံတသီ ကၠီ(John) ဒီး ဘး(ဘ)(Barb) နီၣ် အသိလ့ၣ်ဆူသရိာ်ဒီး ထံၣ်ဘၣ်တၢ်ဟးဂီၤ ဒီးဆိကမိၣ်ဝဲလၢ ကဘၣ်မၤစၢၤဝဲ ဒ်လဲၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ပာ်ကတီၢ် သိလ့ၣ်ဒီးကွၢ်တၢ်ဟးဂီၤ ဒီးထံၣ်လၢ လိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤကဆှီထီၣ်က့ၤတၢ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်က့ၤကဒါက့ၤဆူဟံၣ် လဲလိာ်ကွံာ်အကူအသိး ဒီးက့ၤကဒါဖဲန့ၣ် ဒီးအိၣ်ဝဲဒီနံၤ, ဒီးမၤပျီထီၣ်တၢ်လၢ ကလံၤမုၢ်မၤဟးဂီၤတၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ် မၤဂ့ၤမၤစၢၤ ဒူၣ်ဖိထၢဖိတဖၣ်ဒီး ပာ်ဖျါက့ၤ အတၢ်နာ်န့ၣ်လီၤ.

စီၤယၤကိာ် စံးဝဲ, “တၢ်နာ်တအိၣ်ဒီးတၢ်မၤ မ့ၢ်တၢ်သံလီၤ” (ယၤကိာ်၂:၂၆). အဝဲဟ့ၣ်အဒိလၢ စီၤအၤဘြၤဟၣ်လီၤ. အဝဲတသ့ၣ်ညါ လၢကဘၣ်လဲၤဝဲ ဖဲလဲၣ်သနာ်က့ ဒိကနၣ်ယွၤ ဒီးလဲၤဝဲလီၤ (:၂၃, ကွၢ် ၁ မိၤရှ့ ၁၂:၁-၄, ၁၅:၆, ဧ့ၤဘြံၤ ၁၁:၈). ယၤကိာ်ပာ်ဖျါစ့ၢ်ကီး နီၢ်ရၤဃး လၢအပာ်ဖျါအတၢ်နာ် အံၣ်စရ့လးအယွၤ ဖဲအဝဲပာ်ခူသူၣ် ပှၤဟဲကွၢ်ဟုၣ် ဝ့ၢ်ယရံၤဃိ အတၢ်အိၣ်သးတဖၣ်လီၤ (ယၤကိာ် ၂:၂၅, ကွၢ် ယိၤဟၣ် ၂:၆-၁၇).

ပှၤတဂၤမ့ၢ်စံးလၢသါအိၣ်ဒီးတၢ်နာ်, ဒီးမ့ၢ်တအိၣ်ဘၣ်ဒီးတၢ်မၤဘၣ်ဒီး တကဲဘျုးဘၣ် (ယၤကိာ် ၂:၁၄). မဲးသရူ ဟဲနရံၣ် (Matthew Henry)တဲဖျါထီၣ်ဝဲ, “တၢ်နာ်မ့ၢ်အဂံၢ်, တၢ်မၤဂ့ၤတၢ် မ့ၢ်အသၣ်တဖၣ်လီၤ, ဒီးပကဘၣ်အိၣ်ဒီး တၢ်ခံမံၤလၢာ်လီၤ.” ယွၤတလိၣ်ဘၣ် ပတၢ်မၤဂ့ၤတဖၣ်ဘၣ်, ဘၣ်ဆၣ် ပတၢ်မၤ ကအုၣ်အသးလၢ ပတၢ်နာ်လီၤ.