အနံၣ်(၃၀)ဝံၤအလီၢ်ခံ ဖဲၣ်လူလူ(Feng Lulu) ထံၣ်လိာ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်က့ၤအသးဒီး အဒူၣ်ဖိထၢဖိလီၤ. ဖဲအဝဲမ့ၢ် ဖိသၣ်ဟးတုၤတီၢ်တုၤတီၢ်ဒီး လိာ်ကွဲလၢဟံၣ်အချၢအဆၢကတီၢ် ပှၤစိာ်ဆူၣ်ကွံာ်အီၤလီၤ. မ့ၢ်လၢ တရူးအပိာ်မုၣ်ကရၢ (All-China Women’s Federation) အတၢ်ကျဲးစၢးအဃိ လၢခံကတၢၢ် ပှၤဃုထံသ့ၣ်ညါဘၣ်က့ၤ အဝဲအိၣ်ဆိးအလီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲတၢ်ဃ့ၢ်စိာ်ဆူၣ်အီၤန့ၣ် မ့ၢ်ဒံးဒၣ် ဖိသၣ်ဆံးဆံးဖိအဃိ အဝဲတသ့ၣ်နီၣ်တၢ်မနုၤမးလၢၤဘၣ်. ဖဲအဒိၣ်ထီၣ်န့ၣ် ဆိကမိၣ်ဝဲ ကမ့ၢ်ဒၣ် အမိၢ်အပၢ်လုၢ်ဒုးအီၣ်ဒုးအီတန့ၢ်အဃိ တၢ်ဆါကွံာ်အီၤန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ဖဲဃုသ့ၣ်ညါတၢ်ဂ့ၢ်အမ့ၢ်အတီအဆၢကတီၢ် တၢ်သံကွၢ်အါမံၤ ဒီးတၢ်သးဂဲၤတဖၣ်အိၣ်ထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲစီၤယိၤသး ပာ်ဖှိၣ်ဘၣ်က့ၤအသးဒီး အဒီပုၢ်ဝဲၢ်န့ၣ် အသးကဟူးဂဲၤ သဘံၣ်ဘုၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. ဒ်ပှၤသးစၢ်တဂၤအသိး အဒီပုၢ်ဝဲၢ်တဖၣ် ဆါလီၤအီၤ ဒ်ကုၢ်တဂၤအသိး ဆူအဲၤကူပတူးန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်အက့ၣ်အကူ လီၤဘၣ်ဒိဆါတဖၣ်အလီၢ်န့ၣ် ယွၤတရံးက့ၤအီၤ ဆူတၢ်စိကမီၤအလီၢ်ထီလီၤ. ဖဲအဝဲၢ်တဖၣ် ဟဲပှ့ၤတၢ်အီၣ် လၢအဲၤကူပတူးန့ၣ် အဝဲသ့ၣ် လၢတၢ်တသ့ၣ်ညါတၢ်အပူၤန့ၣ် ဘၣ်ပှ့ၤတၢ်အီၣ်လၢ အဝဲအအိၣ်လီၤ.

စီၤယိၤသး ဒုးသ့ၣ်ညါအဝဲၢ်တဖၣ် လၢယွၤအုၣ်ခီၣ်က့ၤအဝဲသ့ၣ် လၢအတၢ်မၤကမၣ်ဒီးတဲဝဲ “ယွၤဒုးမူဒံးသု လၢတၢ်မၤထူၣ်ဖျဲးဖးဒိၣ်အပူၤလီၤ (၁ မိၤ ၄၅:၇). ဘၣ်ဆၣ် ဖဲအံၤစီၤယိၤသးပာ်ဖျါက့ၤ တၢ်မၤဘၣ်ဒိဆါအီၤအဂ့ၢ်တီတီ ဒီးစံးဝဲ “သုဆါကွံာ်ယၤဖဲအံၤ” န့ၣ်လီၤ(:၅).

တဘျီဘျီ လၢတၢ်မၤသးအကီအခဲတဖၣ်အဖီခိၣ်န့ၣ် ပကျဲးစၢးပာ်ဖျါ ပတၢ်ထံၣ် လၢအဂ့ၤတကပၤ, ဒီးပတဲဖျါထီၣ်တၢ်လၢ ကစၢ်ဒုးကဲထီၣ်က့ၤဆူတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤ, ဒီးပတပာ်သ့ၣ်ညါပသးလၢ ပတၢ်ဂဲၤလိာ်တူၢ်တၢ်န့ၣ်ဘၣ်. မ့ၢ်လၢယွၤပှ့ၤက့ၤပှၤဒီး အုၣ်ခီၣ်ထုးထီၣ်ပှၤအဃိ မ်ပကပလီၢ်ပသး ဒ်သိးပသုတလဲလိာ်တၢ်ကမၣ် ဒ်အမ့ၢ်တၢ်အဂ့ၤတဂ့ၤ. လၢတၢ်ကမူးကမၣ်အပူၤ ယွၤဒုးကဲထီၣ် တၢ်ဂ့ၤသ့, ဒီးလၢတၢ်ကမူးကမၣ်တဖၣ် မၤဘၣ်ဒိဆါပှၤအဃိ ပတူၢ်ဘၣ်တၢ် – တၢ်ဂ့ၢ်ခံမံၤလိာ်အံၤ ဘၣ်ဝဲ, မ့ၢ်ဝဲတီဝဲန့ၣ် ပကသ့ၣ်ညါတိၢ်န့ၢ်ဒီး မ်ပကွၢ်ထီၣ်တၢ်ဆူ ယွၤအအိၣ်တက့ၢ်.