အီလ့း(Olive)ကွၢ်ဝဲ အတံၤသကိးပာ်ထီၣ် တၢ်ထဲးမဲအပီးအလီတဖၣ်ဆူ အသိလ့ၣ်ပူၤလီၤ. ဒ်မဲကသံၣ်သရၣ်(dentist)တဂၤအသိး အဝဲပှ့ၤတ့ၢ်ဝဲ တၢ်အပီးအလီသီသံၣ်ဘှဲ တဖၣ် ဒီးတၢ်ကဲထီၣ် မဲကသံၣ်သရၣ်မ့ၢ်တ့ၢ်ဝဲအတၢ်မံမီၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ဖဲအဝဲအဖိခွါ “ခဲၣ်” အိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ် ကတီၢ်န့ၣ် မ့ၢ်လၢအဝဲအိၣ်ဒီး ခိၣ်နူာ်ထူၣ်ပျၢ်အဂံၢ်စၢ်တၢ်ဆါန့ၣ်, အဝဲသ့ၣ်ညါဝဲလၢ ကဘၣ်ဆိကတီၢ်အတၢ်မၤဒ်သိးကကွၢ်အဖိခွါလီၤ.

ယသကိးတဲဘၣ်ယၤ“ယမ့ၢ်အိၣ်ဒီးသးသမူအဘျီအကကွဲၢ်န့ၣ် ယကဃုထၢဒၣ် တၢ်တမံၤဃီအံၤလီၤ”န့ၣ်လီၤ. “ဘၣ်ဆၣ် ယဘၣ်ပျဲကွံာ် မဲကသံၣ်သရၣ်အတၢ်မၤအံၤ ကီဒိၣ်မးလီၤ” မ့ၢ်လၢယတၢ်မံမီၢ်လီၤမၢ်ကွံာ်ဝဲအဃိန့ၣ်လီၤ.

ယလဲၤခီဖျိဘၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲလၢပတနၢ်ပၢၢ်အီၤခဲအံၤခဲအံၤလီၤ. လၢအီလ့းအဂီၢ်, အဖိခွါအတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ အတၢ်အိၣ်သးလၢတၢ်တဆိကမိၣ်တၢ်အပူၤ ဒီးတၢ်ဘၣ်ဆိကတီၢ်ကွံာ်အတၢ်သးစဲလၢတၢ်တမုၢ်လၢ်တၢ်အပူၤအံၤ ကဲထီၣ် တၢ်ခိၣ်ဆါလၢအဂီၢ်လီၤ. လၢနီၢ်နၤဧမံ အဂီၢ်စ့ၢ်ကီး ဟံၣ်ဖိဃီဖိခဲလၢာ်လီၤမၢ်ကွံာ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ခိၣ်ဆါလၢအဂီၢ်လီၤ. ဖဲရူၤသး ၁:၂၁ န့ၣ် အဝဲယၢၤထီၣ်ဝဲ, “တၢ်သ့တၢ်လၢာ်မၤအၢယၤလီၤ”
ဘၣ်ဆၣ် နီၢ်နၤဧမံအတၢ်တဲအါထီၣ်ဒံး ဖဲအထံၣ်ဘၣ်ဝဲလီၤ. ယွၤတညိကွံာ်အီၤဘၣ်, ယွၤဟ့ၣ်က့ၤအီၤတၢ်မူထီၣ်ခီဖျိဟ့ၣ်အီၤ အလံၤခွါဖိစီၤဧိၤဘ့းလီၤ (ရူးသး ၄:၁၇). စီၤဧိၤဘ့းတမ့ၢ်ထဲအစိာ် နီၢ်နၤဧမံအဝၤဒီး အဖိခွါအမံၤဘၣ် မ့မ့ၢ်အဝဲကဲထီၣ် စီၤဘိၤဧးအဒူၣ်ဖိထၢဖိလၢအလီၤစၢၤလီၤသွဲၣ်လၢကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးန့ၣ်လီၤ(မး ၁:၅,၁၆).

ယွၤအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤ(ပှ့ၤက့ၤ) နီၢ်နၤဧမံအတၢ်ဆါလီၤ. အဝဲပှ့ၤက့ၤစ့ၢ်ကီး အီလ့းအတၢ်ဆါ ခီဖျိအီလ့းဒုးကဲထီၣ်ဘၣ် ကရၢမၤစၢၤဖိသၣ်လၢအိၣ်ဒီးခိၣ်နူာ်အတၢ်ဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ် တဖၣ်အတၢ်ဖံးတၢ်မၤလီၤ ပကလဲၤခီဖျိဘၣ် တၢ်ခိၣ်ဆါအကတီၢ်တဖၣ်, ဘၣ်ဆၣ် ပနာ်န့ၢ်သ့လၢပမ့ၢ်စူၢ်ယွၤဒီးပိာ်အခံန့ၣ် အဝဲအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤပှၤလၢပတၢ်ဆါသ့န့ၣ်လီၤ. လၢအတၢ်အဲၣ်ဒီးအတၢ်ကူၣ်သ့န့ၣ်, အဝဲဒုးဟဲထီၣ် တၢ်အဂ့ၤတဖၣ်လၢပတၢ်ဆါအပူၤသ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.