ဖဲယမိၢ်သံဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ် အသကိးပှၤတူၢ်ဘၣ်ခဲစၢၣ် တၢ်ဆါအကျါတဂၤ ဟဲသုးဘူးအသးဆူယအိၣ် ဒီးစံးဝဲ “နမိဂ့ၤလၢယဖီခိၣ်ဒိၣ်မးလီၤ,” ဟီၣ်သါတကူးဒီးစံးဝဲ “ယကဘၣ်သံအလီၢ်န့ၣ် အဝဲသံအဃိ ယသးအုးဒိၣ်မးလီၤ “ယစံးဆၢက့ၤအီၤ, “ယမိအဲၣ်နၤလီၤ.” “ပဘါထုကဖၣ်တၢ်လၢ ကစၢ်ယွၤကပျဲထံၣ်နၤလၢ နဖိခွါဖိတဖၣ်ကဒိၣ်ထီၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ.” ယဖီၣ်ဃးအစု, ယဟီၣ်ဃုၥ်ဒီးအီၤ ဒီးဘါထုကဖၣ်တၢ်လၢ ကစၢ်ယွၤကမၤစၢၤအီၤ လၢအတၢ်သူၣ်အုးသးအုး လၢတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ယစံးဘျုးစ့ၢ်ကီးကစၢ်ယွၤလၢ အဝဲအတၢ်ဆါလီၤစၢ်အဃိ အိၣ်မူဘၣ်ဒံးဒီးအဝၤ ဃုာ်ဒီးအဖိခွါဖိခံဂၤ လၢအဒိၣ်တတုၥ်ဒံးတဖၣ် လၢတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံအပူၤန့ၣ်လီၤ.

လံၥ်စီဆှံအပူၤ လံာ်ယိၤဘး ၁:၂၀ ပၥ်ဖျါထီၣ် တၢ်သူၣ်အုးသးအုးအဒိၣ်အမုၢ် လၢပကနၢ်ပၢၢ်အီၤကီခဲ ဖဲစီၤယိၤဘးလီၤမၢ်ကွံၥ်တၢ်ခဲလၢၥ်, ပၣ်ဃုၥ်ဒီးအဖိအလံၤတဖၣ်လီၤ. စီၤယိၤဘးသူၣ်အုးသးအုးဒီး “ထိၣ်လီၤပှီၤအသးလၢဟီၣ်ခိၣ် ဒီးဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်တၢ်လီၤ”. လၢတၢ်သူၣ်ကၢ်သးလီၤအပူၤ ဒီးလၢတၢ်ဟ့ၣ်လီၤအသးလၢၥ်လၢၥ်ဆ့ဆ့အပူၤ, ဘၣ်ဆၣ် အိၣ်ဒီးတၢ်မုၢ်လၢ်ဒီး သးလၢအသ့ၣ်ညါ တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်အပူၤန့ၣ် အဝဲစံးဝဲ ဖဲ ယိၤဘး ၁:၂၁ အပူၤ “ယွၤဟ့ၣ်လီၤတၢ်, ဒီးယွၤဟံးထီၣ်ကွံၥ်တၢ်, မ်ယွၤအမံၤဘၣ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤအီၤတက့ၢ်”. ဖဲလၢစီၤယိၤဘးကဘၣ်ဂဲၤလိၥ်ဝဲသပှၢ်ပှၢ် လၢအဝဲကကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ်လဲၤခီဖျိဝဲ တၢ်သူၣ်အုးသးအုးအံၤဒီးကစၢ်ယွၤသူၣ်ထီၣ်ကဒါက့ၤ အတၢ်အိၣ်မူအခါ, အဝဲတူၢ်လိၥ်ဒီးသးခုဒၣ်လဲၣ်လၢ ကစၢ်ယွၤအတၢ်အိၣ်စိအိၣ်ကမီၤလၢ တၢ်အိၣ်အသးအဂ့ၤအအၢခဲလၢၥ်အဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ.

ကစၢ်ယွၤနၢ်ပၢၢ်ဝဲဒၣ်လၢ ပကဘၣ်လဲၤခီဖျိကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီး ဂဲၤလိာ်ဘၣ်ကျဲအါဘိ လၢသးအတၢ်တူၢ်ဘၣ်တၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲကွဲမုၥ်ပှၤလၢ ပကပၥ်ဖျါထီၣ် ပတၢ်သူၣ်အုးသးအုးဖျိဖျိဖျါဖျါလီၤ. ဖဲလၢတၢ်သူၣ်အုးသးအုးတဖၣ် ဖျါလၢအကတၢၢ်တအိၣ်ဘၣ်ဒီး ပတူၢ်အီၤတထီၣ်ဘးအခါဒၣ်လဲၥ်, ကစၢ်ယွၤ စံးကတိၤမၤဂၢၢ်မၤကျၢၤဝဲလၢ တမ့ၢ် ကဆီတလဲအသးဒီး ခါဆူညါစ့ၢ်ကီး တဆီတလဲဝဲအသးဘၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်အၢၣ်လီၤဒ်သိးအံၤအပူၤန့ၣ်, ကစၢ်ယွၤမၤမုၥ်ထီၣ်က့ၤပှၤဒီး ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါပှၤ ဒ်သိးပကသ့စံးဘျုးစံးဖှိၣ်အီၤလၢ အတၢ်အိၣ်ဆိးဒီးပှၤအဃိန့ၣ်လီၤ.