ထွံၣ်လီၤလးဖိ ဘီးဘံၣ် (Bobbie the Wonder Dog) မ့ၢ်ဝဲဒၣ် ကီၢ်ကၠၢမၢၣ်အထွံၣ်ဖိတကလုၥ်လၢအကွၢ်ထွဲစၢၤသိဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲတၢ်ကိၢ်ခါပှၤဟးကသူၣ်အဆၢကတီၢ် ဖဲတၢ်လီၢ်လၢအယံၤဝဲဒီးဟံၣ် မံးလၥ် ၂,၂၀၀ အခါန့ၣ် ထွံၣ်ဖိအံၤလီၤဖးဝဲဒီး အဟံၣ်ဖိဃီဖိတဒူၣ်လၢ အဘူၣ်ဃးအီၤန့ၣ်လီၤ. ဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်ဃုအီၤလၢ တၢ်လီၢ်ကိးတီၤဒဲး ဘၣ်ဆၣ်တထံၣ်ဝဲအဃိ ဘၣ်ဟဲက့ၤဝဲလၢသးသ့ၣ်ဖးအပူၤလီၤ.

ဃုလါပူၤကွံၥ်အလီၢ်ခံ တၢ်ဂိၢ်ခါဘူးကလၢၥ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ် ထွံၣ်ဖိဘီၣ်ဘံၣ်လၢ အဆူၣ်အရူတရိး, ဃဲၤသံကျိသံဖိအံၤ ဟဲက့ၤတုၤဝဲဒၣ်လၢဟံၣ်အတြဲၤ ဖဲဝ့ၢ်စ့လဘၢၣ်ထိ(Silverton), ကီၢ်စဲၣ်အီရံကိၤ(Oregon)န့ၣ်လီၤ. ဘီၣ်ဘံၣ်ဖိ ဘၣ်လဲၤခီဖျိတၢ်လဲၤကျဲလၢ အယံၤဝဲဒီးလီၤပျံၤလီၤဖုးတဖၣ်, ဘၣ်ခီဝဲထံကျိတဖၣ်, မဲးမုၢ်ခိၣ်ဒီးကစၢၢ်ကလိ လၢဘှ့ၣ်ဘၢဃးတဖၣ် ဒ်သိးကဃုထံၣ်က့ၤဟံၣ်ဒီး ပှၤလၢအအဲၣ်ဝဲတဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဘီၣ်ဘံၣ်ဖိအတၢ်ဃုထံၣ်က့ၤ အဟံၣ်ဖိအံၤ ကဲထီၣ်တၢ်ထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤလၢ အခူအဝ့ၢ်ဂီၢ်ဒီး ဘၣ်တၢ်ပၥ်ဖျါအီၤလၢလံၥ်လဲၢ်, တၢ်ဂီၤမူဒီး ကျဲကပၤတၢ်ဒူၣ်လိၤ တၢ်ဂီၤတ့ခဲၣ်တဖၣ်အပူၤလီၤ. အတၢ်အဲၣ်အဟံၣ်ဖိဃိဖိတဖၣ်အံၤ ဒုးအိၣ်ထီၣ်ပှၤအါဂၤ အတၢ်ဒိသူၣ်ဒိသးဒီး အသးကလၢၢ်ဘၣ်တဖၣ်, ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် မ့ၢ်လၢ ကစၢ်ယွၤဒၢနုၥ်ဃၥ် တၢ်သးဆၢန့ၢ် ယိၥ်ယိၥ်လၢ ပသးဖျၢၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. လၢပျၢၤ ပှၤကူၣ်သ့ယွၤဂ့ၢ်ပီညါ အီကၢးစတံ (Augustine) စံးဝဲဒ်အံၤလီၤ. “နတ့လီၤပှၤလၢနဂီၢ်ဒၣ်နဲ, သတးဒီး ပသးဖျၢၣ်တဖၣ် အိၣ်တုၤလီၤတီၤလီၤဝဲ သ့ထဲဒၣ်လၢ ပအိၣ်ဘှံးလၢနပူၤတစုန့ၣ်လီၤ.” တၢ်သးဆၢန့ၢ်ဒ်သိးအံၤ ဘၣ်တၢ်ပၥ်ဖျါစ့ၢ်ကီးအီၤလၢ စီၤဒၤဝံးအတၢ်ထုကဖၣ်အပူၤ ဖဲလၢအဝဲအိၣ်ခူသူၣ်ဝဲဒၣ် လၢပှၤလူၤဃုမၤသံအီၤတဖၣ်အမဲၥ်ညါ လၢယူဒၤအပှၢ်မုၢ်ကနၢအပူၤန့ၣ်လီၤ. စံး ၆၃:၁ ပာ်ဖျါဝဲ “ယွၤဧၢ နမ့ၢ်ယကစၢ်လီၤ. ယဃုနၤဂီၤဂီၤ, ယသးအံၤသူအသးလၢနၤ, ယဖံးယညၣ်ဆၢန့ၢ်နၤ လၢကီၢ်လၢအဃ့, ဒီးတၢ်ဘှံးအသး, ဖဲထံတအိၣ်ဘၣ်” န့ၣ်လီၤ.

အဆၢဖိ ၃ အပူၤ စီၤဒၤဝံး စံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤမ့ၢ်လၢ “အတၢ်အဲၣ်, အဘျုးအဖှိၣ်န့ၣ် ဂ့ၤန့ၢ်တၢ်မူတက့ၢ်” အဃိလီၤ. တၢ်မနုၤမးထိၣ်သတြီၤအသးဒီး တၢ်သ့ၣ်ညါယွၤတသ့ဘၣ်. တဘျီအခါ ပမ့ၢ်အိၣ်ယံၤဒီးအီၤ ထဲလဲၣ်ဘၣ်ဆၣ် ခီဖျိကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးန့ၣ်, ကစၢ်ယွၤဃုထံၣ်ပှၤဒီး ဒုးအိၣ်ထီၣ်ကျဲလၢပဂီၢ်, ဒ်သိးပကထံၣ်ဒီး နၢ်ပၢၢ်ဂ့ၤဂ့ၤကလဲၥ် အတၢ်အဲၣ်အလၢအပှဲၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲပဃၣ်ဃီၤပသးဆူအအိၣ်န့ၣ် ပကထံၣ်န့ၣ် ဟံၣ်အမ့ၢ်အတီလၢ ပသးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.