သးသမူအတၢ်မၤဒီစိၤဒ်ပှၤကွဲးတၢ်လိာ်ခိၣ်လိာ်ကွဲအဂ့ၢ်စဲၣ်နီၤတဂၤအသိး, ဒ့း(ဘ)ခ့ဒရဲး (Dave Kindred) ကွဲးဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်ကစီၣ် ပာ်ဃုာ်ဒီး တၢ်လိာ်ခိၣ်လိာ်ကွဲ တၢ်ပြၢမိၢ်ပှၢ်တဖၣ်ဒီး ပှၤလိာ်ကွဲတၢ်ဖိစဲၣ်နီၤတဖၣ် အတၢ်သတြီၤတဖၣ်အဂ့ၢ်ဒီး မုၢ်ဟဲ(မ)မဲးအလံၣ် (Muhammad Ali) အသးသမူအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲအအိၣ်ဘှံးက့ၤလၢတၢ်မၤအခါ, အဝဲအိၣ်တၢ်ကၢၣ်ထီၣ်အသးဃိ, စးထီၣ်လဲၤဝဲဆူ ပိာ်မုၣ်ဖိတဖၣ် အဖျၢၣ်သွ့တၢ်လိာ်ကွဲတဖၣ် လၢလီၢ်ကဝီၤ ကၠိတဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ တယံာ်ဘၣ်ဒီး အဝဲစးထီၣ်ကွဲး တၢ်ပြၢကိးဘျီဒဲးအဂ့ၢ်ဒီး တီၢ်ထီၣ်ဝဲလၢ Online န့ၣ်လီၤ. ဒီးဖဲ ဒ့း(ဘ)အမိၢ်ဒီးအလံၤခွါဖိသံဝံၤအလီၢ်ခံဒီး အမါသးဘိတူၢ်ဘၣ် တၢ်သံတခီပၤ လၢအမၤလီၤဘှံးလီၤတီၤအီၤအခါ, ပှၤလိာ်ကွဲဖျၢၣ်သွ့တဖုလၢ အဝဲကွဲးအဂ့ၢ်န့ၣ် ဟ့ၣ်အီၤ သးလၢအဘၣ်ထွဲဒီး ပှၤတဝၢဖိဒီး တၢ်အိၣ်မူအတၢ်ပညိၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲလိၣ်ဘၣ် ပှၤတဝၢဖိတဖၣ် ထဲသိးသိးဒီး အဝဲသ့ၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီး လိၣ်ဘၣ်အီၤန့ၣ်လီၤ. ခါရဲး စံးဝဲဒၣ် “ပှၤလိာ်ကွဲတၢ်ဖိတဖုအံၤ အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤယၤလီၤ. ယတၢ်အိၣ်မူခံးသူလီၤဝဲလီၤ (ဒီး) အဝဲသ့ၣ်မ့ၢ်တၢ်ကပီၤန့ၣ်လီၤ”.

ပှၤကွဲးတၢ်ကစီၣ်တဂၤလၢ အမံၤဟူသၣ်ဖျါဒိၣ်မးအံၤ ဟဲသန့ၤထီၣ်ဘၣ်လၢ ပှၤလိၣ်ဘိဖိတဖုဒ်လဲၣ်. တၢ်မၤအသးဒ်န့ၣ်အသိး, အိၣ်ထီၣ်ဝဲလၢ စီၤပီလူး, တၢ်မၢဖိလၢအမံၤဟူသၣ်ဖျါတဂၤ လၢအသန့ၤထီၣ်တၢ်ရ့လိာ်သးဒီး ပှၤတဝၢဖိတဖၣ်လၢအဝဲထံၣ်လိာ်အသးလၢ တၢ်သးခုကစီၣ်အတၢ်လဲၤတဖၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲ ရိမ့ၤ ၁၆:၃-၁၅ အပူၤ မ့ၢ်နပာ်သူၣ်ပာ်သးလၢ ဖဲစီၤပီလူး မၤကတၢၢ်အတၢ်ကွဲးအခါ အဝဲကတိၤဒိၣ်ဆၢဂ့ၤဝဲ ပှၤဘၣ်ဃုာ်ဃိာ်ပူၤဒီးအီၤ လၢအဒီပူၤဒီတံၤဒီးအီၤ စီၤအၤဒြနံကူး ဒီးယူၤနံ ကတိၤဒိၣ်ပှၤလၢ ယအဲၣ်အီၤလၢကစၢ်အပူၤ စီၤအၣ်ပျံလီၤ”(:၈). အဝဲယၢၤထီၣ်ဝဲ ပှၤအဂၤအါန့ၢ် ခံဆံယဲၢ်ဂၤ, ဒီးပှၤတဖၣ်အံၤအကျါ, ပှၤအါဂၤတဖၣ်န့ၣ် တဘၣ်တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်က့ၤကဒီးအီၤလၢ လံာ်စီဆှံအပူၤ လၢၤဘၣ်နာ်သက့ စီၤပီလူး လိၣ်ဘၣ်တ့ၢ်အဝဲသ့ၣ်န့ၣ်လီၤ.

မ့ၢ်မတၤအိၣ်လၢနကမျၢၢ်ခိၣ်ဃၢၤအပူၤလဲၣ်. တၢ်လီၢ်အဂ့ၤကတၢၢ်လၢ နကစးထီၣ်တၢ်န့ၣ် မ့ၢ်နလီၢ်ကဝီၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လီၤ. ပှၤလၢအသးသမူခံးသူထီၣ်ဝဲ မ့ၢ်အိၣ်ဖဲန့ၣ်တဂၤဂၤဧါ. ဒ်ယွၤဆှၢနၤအသိး, နကဲထီၣ်တၢ်ကပီၤလၢ အယူာ်ဃီၤအဝဲသ့ၣ်ဆူ ကစၢ်ခရံာ်အအိၣ်သ့ဝဲလီၤ. မုၢ်တနံၤနံၤ အဝဲသ့ၣ်ကဟ့ၣ်ဆၢက့ၤနၤသ့ၣ်သ့ၣ်လီၤ.